Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Operátor gumárenské a plastikářské výroby
Platnost standardu: Od 7.4.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v plastikářské technologii, materiálech a strojních zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit jednotlivé technologické kroky plastikářské výroby a jejich návaznost Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat druhy surovin a materiálů, vysvětlit jejich použití v plastikářské technologii Písemné a ústní ověření
c Rozpoznat typy jednotlivých strojních zařízení v rámci plastikářské výroby a objasnit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat na konkrétním vzorku konstrukci finálního plastikářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v provozní dokumentaci pro obsluhu technologických procesů v plastikářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technologická schémata, předpisy a základní postupy plastikářské výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat a interpretovat informace ze schválených dokumentů pro technologický proces výroby plastů (materiálové a bezpečnostní listy, pracovní instrukce, provozní předpisy, kontrolní plány) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha technologických zařízení jednotlivých plastikářských procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vstupní kontrolu surovin a polotovarů podle příslušné dokumentace Praktické předvedení
b Provést kontrolu nastavení parametrů strojního zařízení podle technologických předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést základní úkony (uvést do chodu, udržovat, přerušit, zastavit a seřídit chod a provést běžnou údržbu) na určeném strojním zařízení a předvést míchání nebo vstřikování nebo vytlačování nebo válcování nebo svařování nebo navíjení plastů Praktické předvedení
d Popsat a provést úkony na strojním zařízení spojené se změnou sortimentu plastikářských výrobků (změna receptur, materiálů, polotovarů, částí strojního zařízení) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Technická kontrola a kontrola jakosti v plastikářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledávat informace v podnikových normách a v příslušných příručkách a pokynech jakosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit, zaznamenat a vyhodnotit parametry technologického procesu a výsledného plastového výrobku Praktické předvedení
c Navrhnout nápravná opatření ve výrobě plastů na základě získaných výsledků podle stanovených postupů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v plastikářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat interní a obecně závazné normy a předpisy BOZP, požární prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat zásady bezpečné práce s chemickými látkami, stroji, přístroji a zařízením, hygienické předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
c Používat pracovní oděv a přidělené osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-plastikarskych-za#zdravotni-zpusobilost).

 

Zkouška probíhá v reálném provozu pro technologii válcování, vytlačování, vstřikování a svařování plastů. Při obsluze technologických procesů uchazeč sleduje a posuzuje parametry strojního zařízení. Na praktickém příkladu uchazeč vysvětlí základní body průběhu technologického procesu výroby plastů.

 

Písemné ověřování probíhá formou vypracování odpovědí na zadané otázky.

 

V rámci zkoušky budou použity interní testy (zpracované ve firmě, kde se zkouška koná) k bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně životního prostředí v souladu s legislativou a platnými normami.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém zkouška probíhá.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Fatra, a. s., Napajedla

SPUR, a. s., Zlín

Střední průmyslová škola Otrokovice