Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Optik
Platnost standardu: Od 29.4.2019 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech optických dílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy optických součástí, tj. určit jejich tvar, rozměry a jejich tolerance, jakost povrchu, údaje o materiálu, vadách, jejich rozsahu a četnosti a dalších specifických požadavcích Praktické předvedení nad technickým výkresem s ústním vysvětlením
b Číst technologické postupy výroby optických součástí, tj. vyčíst z nich pořadí technologických operací a údaje pro jejich provedení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Získat z norem, tabulek, katalogů optických skel a technologických předpisů informace o optických součástech, o číselných hodnotách tolerancí, vlastnostech materiálů, jejich dovolených vadách, jejich rozsahu a četnosti, technologických podmínkách obrábění a dalších specifických požadavcích Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba postupu práce, nástrojů a technologických podmínek výroby optických dílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit sled navazujících technologických operací (technologický postup) vedoucí k výrobě optické součásti Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit způsob provedení a postup práce ve vybrané technologické operaci při výrobě optické součásti Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení potřebné k uskutečnění zadané technologické operace při výrobě optické součásti Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Zvolit technologické podmínky pro uskutečnění zadané technologické operace při výrobě optické součásti Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ruční a strojní opracovávání optických dílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout polotovar či optickou součást k ručnímu či strojnímu obrábění kapličkováním, nalepováním, nasáváním Praktické předvedení s ústním vysvětlením možností
b Ručně obrobit optickou součást řezáním diamantem, broušením, fazetováním Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Strojně obrobit rovinné plochy optické součásti frézováním, broušením, lapováním s dodržením rozměru s tolerancí 0,02 mm Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Strojně obrobit sférické plochy optické součásti frézováním, broušením, lapováním s dodržením rozměru s tolerancí 0,02 mm Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Obrobit optickou součást leštěním s dodržením přesnosti tvaru ploch 0,005 mm Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Centrovat optický díl klasicky a strojně Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha stojů a zařízení na výrobu a zpracování optických dílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat stroj či zařízení při obrábění (zpracování) optické součásti při technologické operaci Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Kontrolovat chod stroje či zařízení při obrábění (zpracování) optické součásti, upravit technologické podmínky v průběhu technologické operace Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Seřizování, ošetřování a údržba zařízení, nástrojů a pomůcek k výrobě optických dílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit technologické podmínky obrábění či zpracování optické součásti v zadané technologické operaci Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Upnout nástroje pro obrábění, použít vhodná média pro opracování Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Připravit a samostatně seřídit stroj či zařízení k obrábění či finálnímu zpracování optické součásti v zadané technologické operaci Praktické předvedení
d Provést běžnou údržbu či drobnou opravu výrobního zařízení, správně uložit, udržovat a podle potřeby upravit nástroj, nářadí a pomůcku používané při výrobě optických součástí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření a kontrola délkových rozměrů, tvarů a jakosti povrchu optických dílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole vybraných rozměrů optické součásti Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole geometrického tvaru, úhlů ploch a jakosti povrchu optické součásti Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Změřit vybrané rozměry optické součásti pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly nebo měřicími přístroji s přesností 0,005 mm Praktické předvedení
d Změřit a zkontrolovat geometrický tvar optických ploch s přesností 0,0005 mm Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Finální úpravy optických dílů nanášením tenkých vrstev, vytvářením stupnic a záměrných značek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit výrobní zařízení, nastavit technologické podmínky pro zadanou operaci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Obsluhovat výrobní zařízení v průběhu technologické operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zkontrolovat chod zařízení při zpracování optické součásti v průběhu operace, upravit technologické podmínky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Zkontrolovat výsledek provedené technologické operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Spojování optických dílů do celků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spojit tmelením hotové optické součástí do funkčních celků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Centrovat optické díly při tmelení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zkontrolovat stmelené optické součásti Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Manipulace s optickými díly, jejich transport, ochranné balení a expedice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Umýt a vyčistit optické součásti Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Manipulovat s optickými polotovary, součástmi a díly v průběhu výrobního procesu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Zabalit, dopravit a expedovat hotové optické součásti Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Je nutný komplexní způsob zadání zkoušky, jehož výsledkem je jednak vypracování technologického postupu vedoucí k výrobě optické součásti, dále pak její finální výroba, včetně ověření znalosti měření a kontroly jakosti. Autorizovaná osoba bude uchazeče po obdržení přihlášky ke zkoušce do 14 dnů informovat, na jakém strojním zařízení a na jakých optických dílech a součástech budou jeho znalosti ověřovány.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Meopta - optika, s. r. o. Přerov

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Střední škola technická Přerov

SAP