Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel včel
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování stavu a kvality včelstva a včelích produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní prohlídku včelstva Praktické předvedení
b Navrhnout a provést potřebná opatření na základě zjištěného stavu Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit stav a kvalitu včelího produktu vizuálně a organolepticky Praktické předvedení
d Posoudit stav a kvalitu včelího produktu laboratorně Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Praktické léčení včelstev

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést způsoby léčení včelstev proti roztoči Varroa destructor v závislosti na ročním období Praktické předvedení
b Provést odběr měli pro vyšetření výskytu roztoče Varroa destructor Praktické předvedení
c Odebrat vzorek pro diagnostiku onemocnění morem včelího plodu a hnilobou včelího plodu Praktické předvedení
d Popsat opatření při výskytu onemocnění zvápenatění včelího plodu Ústní ověření
e Popsat projevy nosemózy a uvést opatření při jejím výskytu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení včelařské evidence

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit vedení včelařské evidence Ústní ověření
b Provést záznam o provedené prohlídce včelstev Praktické předvedení
c Vyjmenovat předpisy související s chovem včel a orientovat se v nich Ústní ověření
d Uvést možnosti dotačních titulů souvisejících s chovem včel Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba včelařských zařízení a dalšího vybavení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést údržbu a opravu vybraného včelařského zařízení Praktické předvedení
b Provést dezinfekci a mechanické očištění jednotlivých částí úlu Praktické předvedení
c Provést údržbu zeleně a popsat péči o včelařsky významné rostliny na včelnici Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést základní úkony při tvorbě rámků (sbíjení, drátkování, zatavování mezistěn) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o včelstvo v průběhu celého včelařského roku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat ošetřování včelstva v podletí Ústní ověření
b Charakterizovat ošetřování včelstva na podzim Ústní ověření
c Charakterizovat ošetřování včelstva v zimě Ústní ověření
d Charakterizovat ošetřování včelstva v předjaří Ústní ověření
e Charakterizovat ošetřování včelstva na jaře Ústní ověření
f Charakterizovat ošetřování včelstva v časném létě Ústní ověření
g Charakterizovat ošetřování včelstva v plném létě Ústní ověření
h Předvést ošetřování včelstva podle daného období Praktické předvedení
i Vysvětlit možnosti a zásady při spojování včelstev Ústní ověření
j Předvést přidávání a výměnu matek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozmnožování včelstev

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést rozmnožování včelstev formou tvorby oddělků Praktické předvedení
b Předvést rozmnožování včelstev formou tvorby smetence Praktické předvedení
c Předvést rozmnožování včelstev formou tvorby přeletáku Praktické předvedení
d Vysvětlit příčiny rojové nálady ve včelstvech, vyjmenovat a charakterizovat jednotlivé druhy rojů a provést protirojová opatření Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést usazení roje do úlu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Doprava a usazování úlů do vhodných lokalit

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit vhodnost určené lokality pro umístění stanoviště včelstev Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit včelařsky významné rostliny, charakterizovat jejich užitkovost a období využitelnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout možnosti přepravy včelstev za předpokladu dodržení zásad bezpečnosti práce a obecně závazných předpisů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-vcel#zdravotni-zpusobilost). Z potvrzení musí být zřejmé, že uchazeč není alergický na včelí jed.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny práce, jakož i ke kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných operací. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na šetrnou manipulaci se včelami podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi.

U kompetence "Údržba včelařských zařízení a dalšího vybavení" v kritériu a) se jedná o drobné truhlářské opravy zejména u úlů, rojáčků, plemenáčů (dřevo pracuje vlivem počasí), dále o provádění dezinfekce a povrchové úpravy úlů a dalších včelařských pomůcek. Autorizovaná osoba vybere vzorek, který prezentuje včelařské zařízení.

V kritériu c) bude rozsah vždy odpovídat včelnici nebo stanovišti, na kterém zkouška probíhá; např. sekání trávníků, údržba dřevin, pletí záhonů, zálivka, hnojení, dosadba rostlin atd. Autorizovaná osoba zadá rozsah tak, aby bylo možno kritérium relevantně zhodnotit.

Zkouška z této profesní kvalifikace bude probíhat v období včelařské sezony, tj. v období aktivity včel, tj. cca květen – srpen podle průběhu počasí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Český svaz včelařů

Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s.

Institut vzdělávání v zemědělství, o. p. s.