Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v průvodní dokumentaci výroby nábytkového dílce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou výrobní dokumentaci v listinné nebo elektronické formě, orientovat se v technickém popisu, ve značení materiálů, v kótování Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Spouštění a základní nastavení obráběcího centra v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spustit obráběcí centrum Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Nastavit základní funkční částí obráběcího centra mimo softwarové nastavení při dodržování zásad BOZP a PO Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v ovládacím softwaru operačního systému obráběcích center v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit v ovládacím softwaru základní funkce obráběcího centra a požadované parametry podle charakteru výrobku a zpracovávaných materiálů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Ověřit správnost nastavení provedením požadovaných operací na zkušebním dílci při dodržování zásad BOZP a PO Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Ověřit dostupnost nainstalovaných programů odpovídajících dodané výrobní dokumentaci v databázi řídicí jednotky obráběcího centra Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Instalace programů do řídící jednotky obráběcího centra v nábytkářské výrobě, včetně dílčích úprav programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Instalovat programy z přenosného média nebo vzdáleného počítače do řídicí jednotky obráběcího centra Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Upravit nainstalovaný program z hlediska změny kótování otvorů, drážek, polodrážek podle dodané výrobní dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Uložit upravený program jako nový program do databáze programů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Opracovávání nábytkového dílce a kontrola kvality opracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit v ovládacím softwaru obráběcího centra program na opracování příslušného nábytkového dílce, odpovídající dodané výrobní dokumentaci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zkontrolovat připravený nábytkový dílec před vložením na pracovní plochu obráběcího centra a správně ho upnout s ohledem na jeho velikost a způsob opracování Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Opracovat nábytkový dílec Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Zkontrolovat hotový nábytkový dílec z hlediska přesnosti a čistoty frézování a vrtání a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a výměna nástrojů, včetně následného nastavení obráběcího centra v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat a vyměnit používané nástroje při dodržování zásad BOZP a PO Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést úpravy v softwarovém nastavení obráběcího centra podle reálných hodnot vyměněných nástrojů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Základní údržba obráběcích center v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat obráběcí centrum, zejména odsávací hadice, upínací prvky, bezpečnostní prvky, nepoškozenost ovládacích prvků a vnitřní čistotu stroje podle předepsaného plánu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zkontrolovat mazací místa obráběcího centra a doplnit maziva podle mazacího plánu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vyměnit poškozené díly, zejména upínací prvky a odsávací hadice Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nakládání s odpady při obsluze CNC strojů v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úklid po skončení práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při dané činnosti Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/operator-cnc-obrabecich-s#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

 

Pro ověření kritérií uchazeč předvede tyto činnosti:

 • opracuje dílec z MDF (polotvrdá dřevovláknitá deska) na přesný rozměr
 • vyvrtá otvory pro závěs dveří do MDF, DTD (dřevotřísková deska), LDTD (laminovaná dřevotřísková deska), dýhované DTD
 • vyfrézuje polodrážku a drážku do MDF, DTD, LDTD, dýhované DTD
 • v ploše materiálu MDF, DTD, LDTD, dýhovaná DTD, překližka vyfrézuje neprůchozí otvor o minimálním rozměru 100x100 mm
 • opracuje malý dílec, na který použije dodatečné zajišťovací (fixační) prvky
 • opracuje polotovar, který vyfrézuje na šabloně (na desce, která zajistí dostatečnou soudržnost jednotlivých dílců), z výchozího polotovaru vyrobí několik výsledných dílců (výchozí polotovar rozvrtá na kolíky nebo polotovar na šablonu přišroubuje)
 • vyrobí šablonu na frézování malých dílců, které nesmí být v ploše nijak poškozeny (v šabloně vytvoří otvory pro vytvoření podtlaku a podtlakový prostor uzavře pryžovým těsněním)
 • zhotovenou šablonu odzkouší vyrobením dílců z LDTD
 • na 2 kusech LDTD vytvoří funkční kolíkový spoj
 • provede jednoduchou úpravu programu, např. zvětšení drážky do délky a šířky
 • provede změnu průměru a hloubky vrtání (průchozí i neprůchozí otvor)
 • upraví program na opracování dílce na přesný rozměr

 

Uchazeč v rámci zkoušky, v níž je předepsán způsob ověřování „praktické předvedení s ústním vysvětlením“, okomentuje provedené pracovní operace a zodpoví položené otázky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Dřevařský magazín

Embre, s. r. o., Ivančice

NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a. s., Ořechov