Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník výroby drobných dřevěných výrobků
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava a manipulace s materiálem pro výrobu drobných dřevěných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat materiály s ohledem na jejich vlastnosti a zadaný výrobek dle konkrétního zadání Praktické předvedení
b Zvolit množství a kvalitu materiálu dle konkrétního zadání Praktické předvedení
c Určit a zdůvodnit způsob manipulace s materiálem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Volba postupu práce a měření materiálu při výrobě drobných dřevěných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a zdůvodnit vhodný postup práce pro výrobu podle konrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Správně rozměřit materiály při dodržení zásad BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Obsluha jednoduchých strojů a zařízení při výrobě drobných dřevěných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby strojního opracování dřeva Ústní ověření
b Zvolit a zdůvodnit použití strojního zařízení pro opracování materiálů podle konkrétního zadání výroby Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést obsluhu základních dřevoobráběcích strojů a zařízení při dodržení zásad BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek, strojů a zařízení při výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a zdůvodnit výběr nářadí, pracovních pomůcek, strojů a zařízení podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Obsluhovat a udržovat nářadí, pracovní pomůcky, stroje a zařízení použité při výrobě podle konkrétního zadání Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Výroba jednoduchých drobných dřevěných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit tři jednoduché drobné dřevěné výrobky dle zadání Praktické předvedení
b Ručně opracovat a zkompletovat dřevěný výrobek Praktické předvedení
c Provést jednoduchou povrchovou úpravu a dokončit dřevěný výrobek Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Skladování dřevařských výrobků a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a zdůvodnit způsob skladování a uskladnit dřevařské výrobky a polotovary vyrobené podle konkrétního zadání, dle platných předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržet zásady BOZP a PO při skladování a manipulaci s dřevařskými výrobky a polotovary Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Balení a expedice dřevařských výrobků a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat způsoby expedice a dopravy dřevařských výrobků a polotovarů Ústní ověření
b Předvést způsoby balení výrobků nebo polotovarů podle jejich charakteru a množství podle konkrétního zadání při dodržení zásad BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Nakládání s odpadem při výrobě dřevařských výrobků a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a roztřídit odpady vzniklé při výrobě dřevařských výrobků a polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit způsoby skladování a zpracování odpadu vzniklého při výrobě dřevařských výrobků a polotovarů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zkoušce jsou ověřované kompetence a kritéria sestaveny v dílčí pracovní procesy (provedení pracovní operace nebo souboru pracovních operací v technologické návaznosti), při kterých je kladen důraz zejména na respektování předloženého zadání úkolů a na kvalitu provedené práce:

 

 1. stanovení pracovních postupů a metod podle konkrétního zadání výroby,
 2. výběr a kontrolu výchozího materiálu a polotovarů podle konkrétního zadání,
 3. obsluhu jednoduchých dřevoobráběcích strojů a zařízení podle konkrétního zadání,
 4. obrábění a tvarování minimálně tří různých drobných kuchyňských či jiných drobných výrobků ze dřeva (např. vařečky, kvedlačky, vály, mašlovačky, lžíce, nože, vidličky, obracečky, medonosky, dávkovače soli, prkénka, šatní ramínka, kuchyňské doplňky, kuchyňská prkénka, dveřní prahy, hůlky a spojovací kolíčky apod.), podle konkrétního zadání,
 5. kompletaci, dohotovení a úpravu konečného vzhledu minimálně jednoho drobného dřevěného výrobku složeného z několika částí, podle konkrétního zadání,
 6. provede zabalení a expedici vyrobených drobných kuchyňských či jiných drobných výrobků ze dřeva podle konkrétního zadání,
 7. běžný úklid a každodenní údržbu použitých strojů a zařízení.

Při ověřování kritérií způsobem "praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu nebo řešení.

Uchazeč musí mít vlastní ochranný oděv, obuv a OPP podle konrétního zadání (ochranu zraku, brýle nebo štít, pracovní rukavice).

 

Jedná se především o výrobu a činnosti, které jsou vhodné zejména pro osoby se změněnou pracovní schopností, případně i pro osoby s tělesným postižením.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP a PO, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP a PO, výsledkem „nesplnil“.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání truhlář a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevařské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti dřevařské výroby.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti dřevařské nebo nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevařské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti dřevařské výroby.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti dřevařské nebo nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevařské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti dřevařské výroby.
 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oblast dřevovýroby nebo zpracování dřeva nebo výroby nábytku a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevařské nebo nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti dřevařské výroby.
 5. Profesní kvalifikace 33-034-E Dělník/dělnice výroby drobných dřevěných výrobků + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevařské výroby,

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici pracoviště vybavené potřebnými materiály, nástroji, nářadím, strojním zařízením pro výrobu drobných dřevěných výrobků, mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.

 

Materiální a technické předpoklady splňuje pracoviště s uvedeným minimálním vybavením:

 • měřidla a rýsovací pomůcky - metr skládací, metr svinovací, posuvné měřítko, úhelník s příložníkem, úhelník stavitelný, tesařská tužka, nastavovací a pevné pokosníky, bodce
 • nářadí a pomůcky - sada plochých a křížových šroubováků, sada plochých, nástrčných klíčů, truhlářská ztužidla, ruční pilky, ruční hoblíky, rašple, brusný papír, kladiva, dřevěné paličky, pilníky, brousky, přípravky pro nastavení a seřízení strojů, štípací a kombinované kleště, svěrák, elektrický prodlužovací kabel délky 24 m/230 V, mazací přípravky (přístroje, lisy), štětce, nádoby na laky nebo nátěrové hmoty, smetáček
 • stroje a zařízení - ruční elektrická (případně pneumatická) pila kotoučová, přímočará, stolová kotoučová pila, elektrická vrtačka a šroubovák, srovnávací a tloušťkovací frézka, spodní a horní frézka, brusky, nástroje na obrábění dřeva, dlabačka, soustruh na dřevo, pracovní a montážní stůl, kolíkovací přípravky
 • zařízení pro fixaci smontovaného výrobku - truhlářské svěrky, stahovací popruhy, lis aj.
 • materiál, polotovary a dílce pro zadanou výrobu
 • technické zadání výroby - projektová dokumentace související se zadáním zkoušky, předepsané technologické postupy a informační materiály
 • příjemky a výdejky zboží a surovin

Prostory a zdroj potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KODA s.r.o., Blatno 118

ESOZ Chomutov

LINETA a.s.

Radek Nový - RN střechy