Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Úpravář textilií
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování kvality a klasifikace upravených textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a seznámit se s výrobním příkazem Praktické předvedení
b Označit, případně doznačit vady podle příslušného pracovního postupu, etalonu nebo klasifikačního řádu Praktické předvedení
c Odstranit odstranitelné vady textilií Praktické předvedení
d Zařadit, případně přeřadit textilii na základě označených, případně doznačených vad do kvalitativních stupňů podle příslušného klasifikačního řádu Praktické předvedení
e Zaevidovat výsledky kontroly textilií Praktické předvedení
f Rozhodnout o opravě nebo o dalším postupu Praktické předvedení
g Připravit podklady pro vyřízení reklamace Praktické předvedení
h Podat informaci k opatřením na odstranění nekvalitní produkce (úpravářům, mistrovi) a zkontrolovat splnění přijatých opatření Praktické předvedení
i Vychystat zboží a připravit pomůcky, adjustační a balicí materiál Praktické předvedení
j Změřit a prohlédnout zboží Praktické předvedení
k Předvést nabalování, skládání a adjustaci zboží způsobem předepsaným výrobním příkazem Praktické předvedení
l Zaznamenat produkci za směnu Praktické předvedení
m Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat předepsané ochranné pomůcky Praktické předvedení
n Používat měřicí přístroje včetně prokázání znalosti pravidel pro metrologii Praktické předvedení a ústní ověření
o Prokázat znalosti o pravidlech pro klasifikaci daných klasifikačním řádem pro klasifikovaný sortiment zboží, o adjustaci, o účelu a principu předúpravy a finální úpravy textilií, o zásadách péče o strojní zařízení Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů pro zušlechťování plošných textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a seznámit se s výrobním příkazem Praktické předvedení
b Zavést textilii do stroje a provést příslušné pracovní a technologické úkony (navést textilii strojem, projet běhoun, napustit a vypustit lázně, zahřát a zchladit stroj nebo jeho část (válce), zažehlit válce, předvést a vysvětlit úkony spojené s obsluhou strojních zařízení a jejich částí, jako jsou různé spínače, ventily, ovládací panely a podobně, kontrolovat průběžně chod strojního zařízení, zadané parametry a požadovaný výpad zboží, korigovat chod strojního zařízení v souladu s technologickým postupem za účelem dosažení požadované úrovně kvality úpravy) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyměnit zboží na předloze (manipulace se zbožím za pomoci ojky, to je manipulace s podvozky s nábaly a paletami, sešití konce předchozího se začátkem následujícího pásu textilie pro navedení do stroje) Praktické předvedení
d Vyměnit zboží na výpadu (oddělení zboží po navedení strojem, manipulace se zbožím za pomoci ojky, to je manipulace s podvozky s nábaly a paletami) Praktické předvedení
e Připravit potřebné chemikálie a roztoky podle konkrétního technologického postupu a konkrétního výrobního předpisu Praktické předvedení
f Odebrat vzorky (počty jsou stanoveny pracovním postupem pro konkrétní výrobek) a provést mezioperační kontrolu kvality průběhu operace podle předpisu, výsledky mezioperační kontroly zaevidovat Praktické předvedení
g Zaznamenat produkci za směnu Praktické předvedení
h Vyčistit a vymýt stroj mezi technologickými dávkami Praktické předvedení
i Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné ochranné pomůcky pro obsluhu strojů a práci na úpravně (ochrana zraku, ochrana proti potřísnění chemikáliemi) Praktické předvedení
j Používat měřicí přístroje včetně prokázání znalosti pravidel pro metrologii Praktické předvedení a ústní ověření
k Prokázat znalosti o textilních materiálech (druhy, vlastnosti), o textiliích (druhy, konstrukce, parametry, vady), o účelu a principu předúpravy (odstranění nečistot a prostředků nanesených na textilní substrát za účelem jeho lepšího zpracování a dodání vlastností umožňujících další zušlechtění jako například postřihování, požehování, odšlichtování, mercerace, vyvářka, bělení, krabování, dekatování nebo valchování vlněných tkanin, odkližování nebo zatěžování hedvábných tkanin), o účelu a principu finální úpravy (apretace, kalandrování, sanforizace, chemické úpravy), o zásadách péče o přidělený stroj Písemný test
Je třeba splnit kritéria a) až e) a g) až k); kritériáum f) je třeba splnit ve výrobních operacích, ve kterých se vyskytuje mezioperační kontrola.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/upravar-textilii#zdravotni-zpusobilost).

 

Uchazeči bude zadáno upravit textilii.

Zkouška bude probíhat za běžného provozu při zušlechťování textilií, při kterém s ohledem na charakter výroby jde o velké finanční hodnoty zpracovávaných materiálů, strojů a linek a o kvalitu vyrobeného produktu. Aby se zamezilo finančním ztrátám, je žádoucí, aby uchazeč u každé prověřované odborné kompetence vykonával prakticky ty operace nebo pracovní úkony, viz kritéria hodnocení, které nezpůsobí finanční ztráty, to je některé postupy simuluje, nebo některé pracovní úkony operací vykonává, pokud stroj není v chodu, nebo vykonává některé pracovní úkony operací pod dohledem řádné obsluhy, nebo vykonává pracovní úkony operací určené zkoušejícím a ostatní operace popíše nebo vysvětlí zkoušejícímu, vybrané úkony operací vykonává paralelně nebo ve spolupráci s řádnou obsluhou strojů a zařízení.

 

Uchazeč dostane komplexní úkol a bude vykonávat operace (pracovní úkony) náležející k odborné kompetenci, zkoušející bude sledovat plnění úkolu. Zkoušející bude sledovat uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu také z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, to je, jak si vede při obsluze strojů a jak se pohybuje v provozu textilní výroby.

 

Vzhledem k charakteru výroby (zušlechťování textilií) a k provozním podmínkám, ve kterých bude probíhat zkoušení, jsou dále nastíněny konkrétní postupy zkoušení pro odborné kompetence.

 

Při ověřování odborné kompetence Posuzování kvality a klasifikace upravených textilií se předpokládá, že operace uvedené pod kritérii hodnocení a) až l) bude uchazeč provádět buď pod dohledem provozního pracovníka, nebo tyto operace bude provádět na vzorcích a ve formulářích připravených pro vykonání zkoušky.

 

Při ověřování odborné kompetence Obsluha strojů pro zušlechťování plošných textilií se předpokládá, že operace uvedené pod kritérii hodnocení a), b), c), d), e), f), h), i), j) bude uchazeč provádět pod dohledem provozního pracovníka, při plnění kritéria hodnocení g) bude uchazeč zaznamenávat údaje do formulářů připravených pro vykonání zkoušky. Uchazeč se u stroje seznámí s konkrétní dokumentací pro tento stroj: S technologickým postupem, výrobním předpisem pro konkrétní výrobek, harmonogramem preventicní péče o stroj, s pracovním postupem, ve kterém jsou popsány mezioperační kontroly. Zkoušející při zkoušce sleduje pracovníka, zda provádí všechny činnosti v četnostech, rozsahu a způsobem popsaným v dokumentaci pro tento stroj.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku.

 

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů a zařízení v rozsahu hodnoticího standardu) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (1 měsíc) před zkouškou. Výběr strojů pro zkoušení uchazeče provede zkoušející. Při zkoušení uchazeče bude uchazeč obsluhovat alespoň jeden jednoúčelový stroj, nebo jedno kombinované strojní zařízení, nebo vícestupňovou linku, nebo aparaturní zařízení, dle konkrétního technologického postupu.

 

Písemné ověření probíhá formou písemného testu. Testy vytváří autorizovaná osoba na základě pravidel stanovených v hodnoticím standardu. Test může být uchazečům zadán v elektronické podobě.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium a pro každé téma uvedené v kritériích existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) a pro každé téma uvedené v kritériích alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VEBA, a. s., Broumov

PAPILLONS, a. s., Broumov

INTERES 21, spol. s r. o., Broumov