Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s výkresovou dokumentací a orientovat se v základních normách a v technických podkladech pro výrobu a zpracování skla Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat chemické složení a základní vlastnosti skel Ústní ověření
c Popsat obecně technologii tavby skloviny Ústní ověření
d Popsat technologii výroby a strojní zpracování dutého skla Ústní ověření
e Popsat systém a standard kvality strojního zpracování skla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha automatických a poloautomatických strojů lisofoukací linky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientace v technických podkladech pro obsluhu strojů a zařízení Ústní ověření
b Popsat automatické a poloautomatické lisofoukací linky, jejich přídavná zařízení a pracovní pomůcky Ústní ověření
c Popsat zásady bezpečnosti a hygieny práce u automatických a poloautomatických lisofoukacích linek Ústní ověření
d Obsluhovat automatické a poloautomatické lisofoukací linky, nastavit a dodržovat technologické parametry, teplotu a tvarovací prvky Praktické předvedení
e Zkontrolovat a vyměnit formy, formové díly a foukací hlavy podle zadání Praktické předvedení
f Provést údržbu forem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, údržba zařízení, strojů a pomůcek pro výrobu skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit zařízení, nářadí a pomůcky pro zpracování skla, provést seřízení pracovních nástrojů a zařízení pro automatickou nebo poloautomatickou výrobu tvarovaného skla, popsat údržbu a ošetření strojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést základní seřízení automatické nebo poloautomatické linky a přídavných zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést základní seřízení dávkování skloviny Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit a vyměnit náhradní díly a formy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a dodržování technologických postupů ve sklářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vady skla a uvést příčiny vzniku vad u strojního zpracování dutého skla Ústní ověření
b Určit, zda předložený výrobek splňuje kvalitativní parametry podle výrobního předpisu, v případě zjištění vady provést návrh na její odstranění Praktické předvedení
c Provést vizuální kontrolu a měření předepsaných rozměrů u předloženého skleněného polotovaru Praktické předvedení
d Provést konečnou kontrolu hotového výrobku s vyznačením chyb a vad a odstranit příčiny vzniku vady na zařízení, aby se chyba již neopakovala Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-sklarskych-zariz-dc57#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku sklářské výroby. Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Obsluha automatických a poloautomatických strojů losofoukací linky, kritérium d) způsob kontroly a rozsah prací při výměně formy, formových dílů a foukací hlavy, podle zaměření konkrétní sklářské výroby a místa konaní zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Crystalex CZ, s. r. o.

KAVALIERGLASS, a. s.

Preciosa, a. s.

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor

Asociace sklářského a keramického průmyslu, ČR