Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Pracovník výroby koster pro čalouněný nábytek
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro zhotovování koster pro čalouněný nábytek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou výrobní dokumentaci v listinné nebo elektronické formě, orientovat se v technickém popisu, ve značení materiálů, v kótování Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Příprava materiálů, polotovarů a dílců pro výrobu kostry pro čalouněný nábytek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a zkontrolovat polotovary a dílce podle zadání výroby Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zvolit a připravit pomocné a spojovací materiály Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úprava standardních dílců pro výrobu atypické kostry pro čalouněný nábytek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a zkontrolovat vhodné polotovary a dílce pro úpravu rozměrů a tvarů dle zadání výroby s ohledem na ekonomičnost úpravy a úsporu materiálu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést úpravu standardních polotovarů a dílců řezáním, frézováním, vrtáním, dlabáním, začištěním, broušením při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit a připravit pomocné a spojovací materiály Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž kostry pro čalouněný nábytek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést předmontáž podsestav Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést montáž kostry Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž funkčních mechanismů do kostry pro čalouněný nábytek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a zkontrolovat funkční mechanismy podle výrobní dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést montáž funkčních mechanismů do kostry Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Ověřit správnou funkčnost namontovaných mechanismů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola kostry pro čalouněný nábytek a její předání na další pracoviště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat finální kvalitu provedení a správnou funkčnost výrobku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vyplnit průvodní dokumentaci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Dopravit výrobek na další pracoviště nebo do meziskladu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při truhlářské výrobě Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při truhlářské výrobě Ústní ověření
c Provést úklid a roztřídění odpadu vzniklého při výrobě koster Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-koster-p#zdravotni-zpusobilost).

 

 

Ověřování kritérií hodnocení bude spojeno v navazující činnosti vedoucí ke zhotovení koster pro 2 typy čalouněného nábytku (područka sedačky, sedačka s rozkládacím mechanismem) za použití různých druhů materiálů (dřevotřískové a dřevovláknité desky, překližka, laťovka, masivní dřevo) s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí.

 

Při zadávání úkolů se zkoušející zaměří zejména na práci s výrobní dokumentací, přípravu a kontrolu polotovarů, dílců a komponentů, kontrolu a seřízení ručního nářadí, práci s ručním nářadím, předmontáž podsestav, montáž výrobku z připravených dílců, montáž kování, komponentů a mechanismů.

 

Při hodnocení úkolů je třeba zaměřit se zejména na precizní splnění všech odborných kompetencí. Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení s ústním vysvětlením" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení. Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku.

 

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Dřevařský magazín

TON, a. s.

PUKR, s. r. o.

Embre, s. r. o.