Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Obsluha dřevařských strojů a zařízení
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Určování pracovních postupů a metod při obsluze dřevařských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést způsoby strojního opracování dřeva Ústní ověření
b Stanovit, podle konkrétního zadání, vhodný pracovní postup pro obsluhu dřevařských strojů a zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba a kontrola materiálů, polotovarů při obsluze dřevařských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a zdůvodnit vhodný materiál nebo polotovar pro strojní opracování podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést, podle konkrétního zadání, výběr a kontrolu jakosti materiálů v souladu s technickou dokumentací při dodržení BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit stroj a strojní zařízení pro opracování materiálů podle konkrétního zadání Praktické předvedení
b Provést nastavení strojů a zařízení, jejich bezpečnostních prvků v souladu s BOZP a PO Praktické předvedení
c Vyrobit sortiment řeziva v zadaném množství a předepsané kvalitě podle konkrétního zadání Praktické předvedení
d Provést obsluhu a údržbu dřevoobráběcích strojů a zařízení v souladu s BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha sušáren řeziva a přířezů ve výrobě dřevařských polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými druhy sušáren Ústní ověření
b Uvést vybavení sušáren včetně parametrů Ústní ověření
c Vysvětlit princip sušení v jednotlivých druzích sušáren Ústní ověření
d Provést a zdůvodnit obsluhu sušárny, podle konkrétního zadání, při dodržení BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést základní údržbu sušárny dřeva podle konkrétního zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů na zpracování dřevního odpadu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby třídění, skladování a zpracování odpadu vzniklého při obsluze dřevařských strojů Ústní ověření
b Uvést odpady vzniklé při dané výrobě Ústní ověření
c Provést obsluhu stroje pro zpracování dřevního odpadu, podle konkrétního zadání, při dodržení BOZP a PO Praktické předvedení
d Provést základní údržbu strojního zařízení na zpracování dřevního odpadu podle konkrétního zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola hotového polotovaru či výrobku v dřevařské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování Ústní ověření
b Vyjmenovat zásady označování řeziva podle platných předpisů Ústní ověření
c Provést, podle konkrétního zadání, kontrolu hotového produktu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování průvodní dokumentace v dřevařské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat průběh výroby v tištěné nebo elektronické podobě podle konkrétního zadání Praktické předvedení
b Vysvětlit význam údajů o poruchách, opravách a běžné údržbě strojů a zařízení v dřevařské výrobě Ústní ověření
c Využít jednoduché excelové aplikace, případně jiného tabulkového programu, při zpracování dokumentů podle konkrétního zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-drevarskych-stroj#zdravotni-zpusobilost).

 

Při zkoušce jsou ověřované kompetence a kritéria sestaveny v dílčí pracovní procesy (provedení pracovní operace nebo souboru pracovních operací v technologické návaznosti), při kterých je kladen důraz zejména na respektování předloženého zadání úkolů, samostatnost rozhodování, ekonomické hledisko výroby a na kvalitu provedené práce:

 

 1. provede obsluhu, seřízení a nastavení (při dodržení standardně dovolených tolerancí a jakosti obrobených ploch na zpracování pilařských jehličnatých i listnatých výřezů) minimálně tří dřevařských strojů a zařízení z těchto možností:
 • katr – pro zpracování kulatiny různého průměru na výrobu řeziva, prizem
 • kmenová pásová pila – k podélnému rozřezávání pilařských výřezů nebo prizem na deskové řezivo a hranoly
 • zkracovací pila – ke zkracování kulatin, dřevařských výrobků na požadovanou délku
 • rámová pila – k podélnému rozřezávání pilařských výřezů nebo prizem na deskové řezivo a hranoly
 • omítací pila – k dělení dřevařských polotovarů na požadované řezivo podélným řezáním
 • kapovací pila – k příčnému řezání desek na nastavený rozměr
 • rozmítací pila – k výrobě prken, fošen apod.
 • u vybraných strojů určí pracovní rizika a stanoví použití osobních ochranných pomůcek
 1. vyrobí minimálně tři různé druhy řeziva, různého tvaru a rozměrů průřezu (prkna, fošny, krajiny, hranoly, hranolky, latě, lišty, trámy, povaly - omítané, neomítané; kapované, nekapované), každý v minimálním množství 0,3 mᶾ,
 2. provede obsluhu sušárny dřeva, pilin apod. zařízení a určí pracovní rizika a stanoví použití osobních ochranných pomůcek
 3. provede obsluhu peletovacího nebo briketovacího stroje na zpracování dřevního odpadu a vyrobí cca 10 kg dřevěných briket nebo dřevních pelet, určí pracovní rizika a stanoví použití osobních ochranných pomůcek
 4. provede běžnou údržbu (očištění, promazání apod.) a malou opravu (např. výměnu řezného nástroje apod.) použitých (minimálně tří) dřevařských strojů a zařízení na výrobu dřevěných briket nebo dřevních pelet. Při této činnosti určí pracovní rizika a stanoví použití osobních ochranných pomůcek

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení s ústním ověřením se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Uchazeč musí mít vlastní ochranný oděv, obuv a OPP podle konkrétního zadání (ochranu zraku, brýle nebo štít, pracovní rukavice).

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP a PO, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP a PO, výsledkem „nesplnil“.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl , ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KODA s.r.o., Blatno 118

ESOZ Chomutov

LINETA a.s.

Radek Nový - RN střechy