Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Pstruhař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení evidence o chovu ryb na farmách a ve speciálních zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vnést zadané údaje do základní dokumentace o chovu ryb Praktické předvedení
b Vyhotovit zadaný doklad operativní evidence Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Krmení ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu vody fyzikálně-chemickým rozborem a stanovit krmné dávky (práce s tabulkami) Praktické předvedení
b Navrhnout podle zadání vhodné typy krmítek Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést seřízení a údržbu zadaného typu krmítka Praktické předvedení
d Navrhnout úpravu krmné dávky a režimu krmení podle aktuálních podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhodnotit rychlost růstu zadaných ryb Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat způsoby úpravy barvy svaloviny složením krmné dávky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění zooveterinárních opatření v chovech ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady zoohygieny a prevence při chovu ryb na farmách a ve speciálních zařízeních Ústní ověření
b Popsat požadavky na kvalitu prostředí v intenzivních chovech ryb Ústní ověření
c Provést pitvu předložené ryby, posoudit změny tělních orgánů Praktické předvedení
d Realizovat zadaný preventivní a léčebný zásah (koupele) Praktické předvedení a ústní ověření
e Dezinfikovat odchovná zařízení a použité nářadí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajištění reprodukce chovaných ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit specifika chovu remontních a generačních ryb Ústní ověření
b Předvést šetrnou manipulaci s generačními rybami (biometrická měření) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést umělý výtěr generačních ryb Praktické předvedení a ústní ověření
d Zajistit oplození jiker, jejich odlepkování a následnou inkubaci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Chov raných stádií, plůdku, násad až po tržní ryby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit specifické požadavky raných stadií plůdku na kvalitu vody Ústní ověření
b Vysvětlit specifické požadavky raných stadií různých druhů ryb na krmení v období rozkrmování a přechodu na vnější výživu Ústní ověření
c Předvést šetrnou manipulaci se zadanou velikostní a věkovou kategorií ryb Praktické předvedení
d Předvést lovení planktonu a jeho velikostní třídění pro účely krmení ryb Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výlov ryb ze speciálních zařízení a jejich expedice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zatřídit tržní ryby podle požadavků na jakost do hmotnostních skupin Praktické předvedení
b Předvést správnou manipulaci s tržními rybami Praktické předvedení
c Předvést obsluhu zařízení k výlovu Praktické předvedení
d Předvést obsluhu zařízení na třídění ryb (třídičky ryb) Praktické předvedení
e Provést zadaným způsobem údržbu a drobné opravy rybářského nářadí Praktické předvedení
f Zajistit expedici ryb ze speciálních zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pstruhar#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny práce, jakož i ke kvalitě zvládání předváděných operací. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na šetrnou manipulaci s rybami podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi.

Termín vykonání zkoušky je závislý na biologickém rytmu chovu ryb.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň

Střední rybářská škola a VOŠ vodního hospodářství a ekologie Vodňany

Jihočeská univerzita Č. Budějovice, Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany

Ing. Richard Vachta - OSVČ, poradenská činnost v oblasti rybářství

Rybářsví Nové Hrady, s. r. o.