Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Tkadlec
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování kvality tkanin a tkaných výrobků a jejich zařazování do kvalitativních tříd

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést nebo popsat obsluhu přiděleného klasifikačního stroje (rolování, navíjení) Praktické předvedení nebo ústní ověření
b Označit vady Praktické předvedení
c Odstranit odstranitelné vady Praktické předvedení
d Zařadit tkaninu do kvalitativních stupňů podle příslušného klasifikačního řádu Praktické předvedení
e Zaevidovat výsledky kontroly Praktické předvedení
f Navrhnout opravu nebo další postup Praktické předvedení
g Podat informaci k opatřením na odstranění nekvalitní produkce (tkadleně, seřizovači, mistrovi) a zkontrolovat splnění přijatých opatření Praktické předvedení
h Připravit podklady pro vyřízení reklamace Praktické předvedení
i Používat měřicí přístroje včetně dodržování pravidel pro metrologii Praktické předvedení
j Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat ochranné pomůcky pro obsluhu strojů Praktické předvedení
k Prokázat znalosti pravidel pro klasifikaci daných klasifikačním řádem pro klasifikovaný sortiment zboží, zásad péče o klasifikační stroj Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů pro tkaní různých druhů tkanin, nebo strojů pro přípravu a navádění osnov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít výrobní příkaz a seznámit se s ním Praktické předvedení
b Provést kontrolu strojů na pracovním úseku před započetím činnosti, prohlédnout a převzít pracovní úsek od pracovníka z předešlé směny, ověřit zásoby a připravit materiál, provést přípravné práce podle konkrétních technologických a výrobních předpisů Praktické předvedení
c Provádět pracovní úkony podle konkrétních technologických a výrobních předpisů na strojích pro přípravu a navádění osnov a tkaní různých druhů tkanin na základě upozornění signalizačního zařízení nebo zjištění při pochůzkách na svěřeném úseku (doplnit materiál, odstranit přetrhy, zjistit příčinu a odstranit zastavení stroje, provádět průběžnou kontrolu chodu strojů, kvality materiálu a zboží na strojích a předat informace o zjištěných odchylkách, provést ošetření osnovy za účelem předcházení přetrhům a závadám, které by mohly nepříznivě ovlivnit kvalitu) Praktické předvedení
d Vyměnit vál na výstupu nebo popsat jeho výměnu (označit zboží na válu, oddělit osnovu nebo utkaný dílec, vyměnit plný vál za prázdný) Praktické předvedení nebo ústní ověření
e Zaznamenat produkci za směnu Praktické předvedení
f Předvést péči o strojní zařízení: provést čištění stroje pravidelně v průběhu a na konci směny, provést nebo popsat podle konkrétního strojního zařízení mazání stroje Praktické předvedení a ústní ověření
g Vytřídit nevyužitý textilní materiál (příze, nitě nebo vlákna) pro další použití Praktické předvedení
h Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat ochranné pomůcky pro obsluhu strojů Praktické předvedení
i Používat měřicí přístroje včetně dodržování pravidel pro metrologii Praktické předvedení
j Prokázat znalosti textilních materiálů (druhy, vlastnosti), přízí, nití a vláken (konstrukce, délková hmotnost, označování, druhy, parametry, vady) Písemný test
k Prokázat znalosti tkanin (druhy, parametry, vady), konstrukce tkanin(dostava, vazby, kraje, způsoby a zařízení pro vzorování na stavech hladkých, s listovkou a žakárem), principů tkaní (k čemu slouží osnovní vál, lamely, nitěnky, paprsek, zařízení pro zanášení útku) Písemný test
l Prokázat znalosti přípravy a navádění osnov: stroje pro přípravu a navádění osnov - šlichotvací stroje (účel a princip šlichtování, druhy šlicht, složení šlicht, viskozita šlicht, technologické postupy šlichtování), snovací stroje (princip válového a pásového snování, technologické postupy snování), další způsoby přípravy a navádění osnov (svinováním nebo křížením osnov, ručním nebo poloautomatickým naváděním nití do nitěnek a lamel) Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/tkadlec#zdravotni-zpusobilost).

 

Uchazeči bude zadáno vyrobit tkaninu.

Uchazeč bude obsluhovat tkací stroje s listovkou, nebo tkací stroje s žakárem, nebo tkací stroje hladké, nebo snovací stroje (pásové, válové), nebo šlichtovací stroje (bubnové, komorové), nebo stroje pro přípravu osnovy, nebo stroje pro navádění a přísuk osnov - pracovní činnosti obsluhy těchto strojů se považují za srovnatelné a rovnocenné.

 

Zkouška podle tohoto hodnoticího standardu bude probíhat za běžného provozu při výrobě tkanin, při které s ohledem na charakter výroby jde o velké finanční hodnoty zpracovávaných materiálů a strojů a o kvalitu vyrobeného produktu. Aby se zamezilo finančním ztrátám, je žádoucí, aby uchazeč u každé prověřované odborné kompetenci vykonával prakticky ty operace nebo pracovní úkony, viz kritéria hodnocení, které nezpůsobí finanční ztráty: některé postupy simuluje, nebo některé pracovní úkony operací vykonává, pokud stroj není v chodu, nebo vykonává některé pracovní úkony operací pod dohledem řádné obsluhy, nebo vykonává pracovní úkony operací určené hodnoticím standardem a ostatní operace popíše nebo vysvětlí zkoušejícímu, vybrané úkony operací vykonává paralelně nebo ve spolupráci s řádnou obsluhou strojů a zařízení.

 

Uchazeč dostane komplexní úkol a bude vykonávat operace (pracovní úkony) náležející k odborným kompetencím, zkoušející bude sledovat plnění úkolu. Zkoušející bude sledovat uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu také z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, to je jak si vede při obsluze strojů a jak se pohybuje v provozu textilní výroby. Vzhledem k charakteru výroby tkanin a k provozním podmínkám, ve kterých bude probíhat zkoušení, jsou dále nastíněny konkrétní postupy zkoušení pro každou odbornou kompetenci.

 

Při ověřování odborné kompetence Posuzování kvality tkanin a tkaných výrobků a jejich zařazování do kvalitativních tříd se s ohledem na charakter výroby předpokládá, že operace uvedené pod kritérii hodnocení b) až h) bude uchazeč provádět buď pod dohledem provozního pracovníka, nebo tyto operace bude provádět na vzorcích a ve formulářích připravených pro vykonání zkoušky.

 

Při ověřování odborné kompetence Obsluha strojů pro tkaní různých druhů tkanin, nebo strojů pro přípravu a navádění osnov se předpokládá, že operace uvedené pod kritérii hodnocení a), b), c), d), f) a g) bude uchazeč provádět pod dohledem provozního pracovníka, kritéria hodnocení a) a e) budou zaznamenána do formulářů připravených pro vykonání zkoušky.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku.

 

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů a zařízení v rozsahu hodnoticího standardu) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (1 měsíc) před zkouškou. Výběr strojů pro zkoušení uchazeče z odborných kompetencí provede zkoušející.

 

Písemné ověření probíhá formou písemného testu. Testy vytváří autorizovaná osoba na základě pravidel stanovených v hodnoticím standardu. Test může být uchazečům zadán v elektronické podobě.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium a pro každé téma uvedené v kritériích existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) a pro každé téma uvedené v kritériích alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VEBA, a. s., Broumov

PAPILLONS, a. s., Broumov

INTERES 21, spol. s r. o., Broumov