Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Průvodce turistů
Platnost standardu: Od 28.5.2024 do neomezeně
Možnosti zkoušky: Do 28.10.2024 lze zkoušet i podle předchozího standardu, pokud byl termín stanoven před 28.5.2024.
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v historii a dějinách kultury ČR pro potřeby průvodcovské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost politických, sociálních a ekonomických souvislostí dějin na našem území včetně významných historických událostí Písemné ověření
b Prokázat znalost uměleckých směrů na našem území včetně nejvýznamnějších kulturních, historických, technických památek ČR (národní kulturní památky, památkové rezervace, hmotné i nehmotné památky UNESCO) Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Orientace v historii a dějinách kultury Prahy pro potřeby průvodcovské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost uměleckých směrů, významných historických událostí a významných osobností spjatých s územím Prahy Písemné ověření
b Poznat a popsat 4 obrázky významných světských, sakrálních, technických památek v Praze Praktické předvedení a ústní ověření
c Poznat a popsat 2 obrázky zobrazující náměstí, ulice nebo jejich část, případně panorama Prahy nebo jeho části Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v topografii Prahy pro potřeby průvodcovské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a charakterizovat významné turistické trasy a oblasti historického jádra Prahy a jejich využití v cestovním ruchu Ústní ověření
b Popsat a charakterizovat zajímavé oblasti mimo historické jádro Prahy Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Využívání znalostí informačního minima o ČR pro potřeby průvodcovské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní znalosti o českém státu, území a obyvatelstvu ČR Ústní ověření
b Prokázat základní přehled o hospodářství, sociální politice, zdravotnictví, školství, náboženství a povědomí o ČR v zahraničí Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Orientace v právních podmínkách pro potřeby průvodcovské činnosti v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost právních podmínek výkonu průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu formou živnostenského podnikání a závislé činnosti v ČR a podmínek pro výkon průvodcovské činnosti na území EU Písemné ověření
b Prokázat znalost formátů sdílené ekonomiky v cestovním ruchu a jejich lokální dostupnosti Písemné ověření
c Řešit mimořádnou událost a poskytnout asistenci při řešení pojistné události v cestovním ruchu Praktické předvedení a ústní ověření
d Prokázat znalost postupu při reklamaci služeb v cestovním ruchu a způsoby ochrany práv spotřebitele Praktické předvedení a ústní ověření
e Prokázat znalost typických profesí cestovního ruchu a vymezit jejich vztah k pozici průvodce Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava nabídky průvodcovských služeb v Praze

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit nabídku průvodcovských služeb (skupinových, individuálních nebo pro specifickou skupinu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
5

Příprava výkladu průvodce Prahou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit výklad na dané téma pro určitou skupinu účastníků a přizpůsobit trasu specifikům klientů (například děti, rodina s dětmi, senioři) Praktické předvedení
b Charakterizovat specifika výkladu v autokaru, na lodi, během vycházky, při návštěvě muzeí, galerií a památkových objektů či náboženských míst Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Provázení turistů v Praze

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a dodržovat je Ústní ověření
b Vysvětlit poskytnutí laické první pomoci Ústní ověření
c Popsat práci průvodce při realizaci stravovacích, ubytovacích a dopravních služeb Ústní ověření
d Uplatňovat techniku průvodcovské činnosti (práce s početnou skupinou nebo individuálním klientem) Praktické předvedení
e Přednést výklad průvodce pro skupinu nebo jednotlivé návštěvníky Praktické předvedení
f Řešit zvláštní potřeby klientů a adekvátně na ně reagovat Praktické předvedení
g Poskytnout informační služby Praktické předvedení a ústní ověření
h Uplatňovat profesionální chování, vystupování, etiku a etiketu v práci průvodce Praktické předvedení
i Uplatňovat zásady kultivované verbální a nonverbální komunikace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP https://nsp.cz/jednotka-prace/pruvodce-cestovniho-ruchu).

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Nejpozději s odesláním pozvánky ke zkoušce autorizovaná osoba předá uchazeči písemnou formou (např. prostřednictvím e-mailu) ke splnění odborné způsobilosti Příprava nabídky průvodcovských služeb v Praze, kritérium a) sadu 7 modelových zadání pro sestavení nabídky průvodcovských služeb v Praze, z nichž si v den konání zkoušky uchazeč jedno vylosuje.

Nejpozději 7 dní před zahájením zkoušky, pokud se nedohodnou jinak, uchazeč sdělí písemnou formou autorizované osobě, kterou místní pamětihodnost si zvolil k ověření odborné způsobilosti Provázení turistů v Praze, kritérium e). V případě, že uchazeč autorizované osobě tuto informaci nesdělí, téma pro ověření kritéria mu v den zkoušky stanoví zkoušející.

Uchazeč může při zkoušce využívat:

 • vlastní kancelářské potřeby,

 • pro účely ověřování odborné způsobilosti Provázení turistů v Praze, kritérium g) vlastní chytrý telefon nebo tablet s připojením k internetu.


2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k provedení zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnoticím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Zkouška se skládá ze tří částí a koná se na území hl. města Prahy:

 • písemná zkouška - viz specifické pokyny k vybraným odborným způsobilostem a kritériím a pravidla pro písemné ověření

 • praktická zkouška - viz specifické pokyny k vybraným odborným způsobilostem a kritériím

 • ústní zkouška - viz specifické pokyny k vybraným odborným způsobilostem a kritériím

Specifické pokyny k vybraným odborným způsobilostem a kritériím:

Odborná způsobilost Orientace v historii a dějinách kultury ČR pro potřeby průvodcovské činnosti:
kritérium a) Zkoušející připraví sadu 120 testových otázek, z nichž dostane uchazeč 30 otázek. Rozsah testovaných znalostí uchazeče odpovídá Rámcovému vzdělávacímu programu pro gymnázia (kód oboru vzdělání: 79-41-K/41) přizpůsobenému pro potřeby průvodcovské činnosti. 

kritérium b) Zkoušející připraví sadu 112 testových otázek, z nichž dostane uchazeč 28 otázek. Rozsah testovaných znalostí uchazeče odpovídá Rámcovému vzdělávacímu programu pro gymnázia (kód oboru vzdělání: 79-41-K/41) přizpůsobenému pro potřeby průvodcovské činnosti. 

Odborná způsobilost Orientace v historii a dějinách kultury Prahy pro potřeby průvodcovské činnosti:

kritérium a) Zkoušející připraví sadu 120 testových otázek, z nichž dostane uchazeč 30 otázek.

kritérium b) Zkoušející připraví sadu 30 obrázků významných světských, sakrálních, technických památek v Praze (exteriér nebo interiér), z nichž si uchazeč vylosuje 4 obrázky.

kritérium c) Zkoušející připraví sadu 20 obrázků zobrazujících náměstí, ulice nebo jejich část, případně panorama Prahy nebo jeho část, z nichž si uchazeč vylosuje 2 obrázky.

 

Odborná způsobilost Orientace v topografii Prahy pro potřeby průvodcovské činnosti:
kritérium a) Zkoušející připraví sadu 20 topografických tras v historickém jádru Prahy, z nichž si uchazeč jednu vylosuje (Staré Město, Nové Město, Malá Strana, Hradčany).

kritérium b) Zkoušející připraví sadu 5 topografických tras mimo historické jádro Prahy, z nichž si uchazeč jednu vylosuje (například Holešovice, Karlín, Vinohrady, Troja, Žižkov).

 

Odborná způsobilost Využívání znalostí informačního minima o ČR pro potřeby průvodcovské činnosti:
Rozsah testovaných znalostí uchazeče odpovídá Rámcovému vzdělávacímu programu pro gymnázia (kód oboru vzdělání: 79-41-K/41) přizpůsobenému pro potřeby průvodcovské činnosti. 

kritérium a) Uchazeč si vylosuje jednu otázku z následujícího výčtu: oficiální název a nejvyšší představitel ČR, státní symboly ČR, politický systém ČR, orgány státní moci a správy ČR, mezinárodní vztahy a styky ČR, EU a ČR, administrativní členění ČR, poloha ČR, přírodní podmínky ČR, demografie a etnické složení ČR.

kritérium b) Uchazeč si vylosuje jednu otázku z následujícího výčtu: průmysl a energetika ČR, zemědělství ČR, doprava ČR, obchod a finance ČR, sociální politika ČR, zdravotnictví ČR, školství a věda ČR, církevní a náboženské instituce v ČR, česká světová prvenství, světoznámé české osobnosti.

 

Odborná způsobilost Orientace v právních podmínkách pro potřeby průvodcovské činnosti v ČR:
kritéria a), b), e) Zkoušející připraví ke každému kritériu sadu 10 testových otázek, z nichž uchazeč dostane 4 otázky.

kritérium c) Zkoušející připraví sadu 15 modelových mimořádných či pojistných situací v cestovním ruchu (například odcizení cestovního dokladu, peněz, platební karty klientovi), z nichž si uchazeč vylosuje jednu k vyřešení.

kritérium d) Zkoušející připraví sadu 10 modelových situací simulujících reklamaci služeb v cestovním ruchu (například neodpovídající úroveň ubytování, reklamace transakce ve směnárně, reklamace zážitkové túry), z nichž si uchazeč vylosuje jednu k vyřešení.

 

Odborná způsobilost Příprava nabídky průvodcovských služeb v Praze:

kritérium a) Zkoušející připraví sadu 7 modelových zadání pro sestavení nabídky průvodcovských služeb v Praze, z nichž si uchazeč jednu vylosuje.
Každé ze 7 modelových zadání obsahuje požadavky a informace, na jejichž základě uchazeč ve zkušební místnosti vytvoří schéma programu, které následně obhájí ústním komentářem. Každé modelové zadání musí obsahovat časovou dotaci a rámcový itinerář programu, charakteristiku cílové skupiny klientů, požadavky na služby, které mají být v rámci programu realizovány, a informace o plánovaném způsobu jejich realizace, informace o rozpočtu na služby hrazené na místě.

Ke každé modelové sadě připraví zkoušející 5 dílčích zadání, z nichž si uchazeč jedno vylosuje ke splnění odborné způsobilosti Příprava výkladu průvodce Prahou, kritérium a) např. úvodní slovo při zahájení prohlídky Prahou, úsek trasy, památkový objekt, část objektu, pohled z vyhlídky na město, který přednese ve zkušební místnosti.

Odborná způsobilost Příprava výkladu průvodce Prahou:

kritérium a) Ve vazbě na vylosované dílčí zadání modelového zadání pro ověřování odborné způsobilosti Příprava nabídky průvodcovských služeb v Praze si uchazeč připraví výklad v délce 10 minut a přednese jej ve zkušební místnosti. Pro přípravu může použít dostupné zdroje ve zkušební místnosti, PC/tablet s připojením k internetu zajištěný autorizovanou osobou, může si dělat poznámky. Na zpracování tohoto zadání má 20 minut.
kritérium b) Zkoušející připraví sadu 10 modelových situací, ve kterých průvodce obvykle provádí výklad (například výklad během plavby parníkem, výklad v autobuse, výklad v galerii, výklad v kostele, výklad na rušném náměstí), z nichž si uchazeč vylosuje jednu. Uchazeč popíše specifika výkladu průvodce pro tuto danou situaci.

 

Odborná způsobilost Provázení turistů v Praze:

kritérium a) Uchazeč uvede zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) na konkrétním příkladu, tzn., že si vylosuje k vyřešení některou z připravených modelových situací, které nastávají v reálné praxi (například výstup na věž, sestup do podzemí, sportovní aktivity, kluzké povrchy, zledovatělé chodníky, plavba lodí, využití dopravních prostředků jako kolo). Zkoušející připraví 10 různých modelových situací, z nichž si uchazeč vylosuje jednu.

kritérium b) Uchazeč uvede zásady poskytování laické první pomoci a zásady komunikace s dispečinkem záchranné služby na konkrétním příkladu, tzn., že si vylosuje k vyřešení některou z připravených modelových situací, které nastávají v reálné praxi (například nevolnost klienta, zakopnutí a následný pád klienta, podvrtnutí kotníku, bodnutí hmyzem). Zkoušející připraví 5 modelových situací, z nichž si uchazeč vylosuje jednu.

kritérium c) Zkoušející připraví modelovou sadu 5 služeb cestovního ruchu, z nichž si uchazeč jednu vylosuje a na jejímž příkladu vysvětlí postup průvodce při zajišťování realizace této služby.

kritérium d) Uchazeč prokazuje svým chováním a jednáním po celou dobu praktické zkoušky v terénu.
kritérium e) Každý uchazeč jednotlivě prakticky předvede v terénu v závislosti na místě, kde zkouška fyzicky probíhá, zpracovaný výklad, kterým představí některou z významných místních pamětihodností, a to na základě vlastního výběru. Kritérium bude ověřeno prostřednictvím uceleného a nepřerušovaného průvodcovského výstupu uchazeče v terénu (v délce zhruba 10 minut). Zkoušející vystupuje aktivně v roli individuálního klienta a do průvodcovského výkladu z pozice zkoušejícího nevstupuje. Ověřuje se schopnost uchazeče poskytnout souvislý, věcně správný a situaci adekvátní výklad záživnou a interaktivní formou.

kritérium f) Zkoušející vystupuje v roli klienta a během praktické zkoušky v terénu konfrontuje uchazeče s požadavkem vyžadujícím jeho pohotovou reakci (například dotaz na WC, potřeba opatření léku, potřeba obstarání vody, potřeba krátkého odpočinku). Hodnotí se pohotovost a schopnost flexibilního jednání uchazeče.

kritérium g) Zkoušející vystupuje v roli klienta a položí uchazeči dotaz (informaci určenou k vyhledání, například otevírací hodiny památkového objektu, možnost návštěvy kulturního představení). Uchazeč vyhledá požadovanou informaci a dotaz zodpoví. Hodnotí se správnost a pohotovost vyhledání. Uchazeč může použít vlastní počítač, tablet nebo chytrý telefon.

kritérium h), i) Uchazeč prokazuje svým chováním a jednáním po celou dobu zkoušky.

Pravidla pro písemné ověření

 • písemné ověření se provede formou testu

 • sadu otázek pro testy stanovuje zkoušející podle požadavků hodnoticího standardu

 • otázky jsou unikátní pro každou odbornou způsobilost

 • u každé otázky jsou uvedeny 3 odpovědi, z nichž pouze 1 je správná

Test pro jednotlivého uchazeče

 • musí mít 100 otázek (každé kritérium, které se ověřuje písemným ověřením podle hodnoticího standardu, musí být zohledněno)

 • je generován ze sady otázek pro testy, aby bylo možné vytvářet různé testy

 • může mít listinnou nebo elektronickou podobu

 • za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek a současně pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek

 • během testu nesmí uchazeč vyhledávat odpovědi v žádných listinných ani elektronických zdrojích 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro gastronomii, hotelnictví a turismus ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

 • Asociace průvodců České republiky

 • Tyrkys, škola kultury podnikání v cestovním ruchu

 • Prague City Tourism, a. s.