Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Ošetřovatel zvířat v zoo
Platnost standardu: Od 7.4.2021 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 1.3.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v chovaných druzích nejčastěji prodávaných zvířat zájmových chovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat běžně chované a prodávané druhy drobných savců (drobní vačnatci, hlodavci, zajícovci, malé šelmy, hmyzožravci) Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat běžně chované a prodávané druhy obojživelníků a plazů (žáby, ocasatí obojživelníci, ještěři, želvy a hadi) Ústní ověření
c Vyjmenovat a charakterizovat běžně chované a prodávané druhy ptáků (pěvci, papoušci, měkkozobí, hrabaví, vrubozobí) Ústní ověření
d Vyjmenovat a charakterizovat běžně chované a prodávané druhy akvarijních ryb (5 druhů z následujících skupin: characidy, živorodky, cichlidy, závojnatky, skaláry) Ústní ověření
e Vyjmenovat a charakterizovat běžně chované a prodávané druhy bezobratlých - hmyz (včetně krmného), pavouci, štíři, měkkýši Ústní ověření
f Podle obrázků nebo v chovném zařízení určit alespoň 5 druhů z nejčastěji prodávaných zvířat zájmových chovů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování prodeje zvířat pro zájmové chovy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob přijímání objednávek zákazníků a jejich vyřizování s důrazem na písemnou evidenci, pravidla komunikace se zákazníkem na prodejně, zásady etiky prodeje Ústní ověření
b Vysvětlit způsob přejímky, skladování, ošetřování a inventarizaci zboží, popsat a předvést způsob přejímky živých zvířat do prodejny a expedice zákazníkovi Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat kontrolu dodržování bezpečnosti a hygieny práce a protipožárních předpisů Ústní ověření
d Vysvětlit zásady aktivního kvalifikovaného přístupu k prodeji zvířat, včetně návrhu týkajícího se sortimentu a množství nabízených zvířat Ústní ověření
e Předvést činnosti prodejce týkající se prodeje minimálně tří druhů zvířat z různých tříd a prodeje chovatelských potřeb vhodných pro tato zvířata, včetně vhodné manipulace, balení zboží a komunikace se zákazníkem, za dodržení etiky prodeje živých organismů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování kvalifikované poradenské činnosti k chovu zvířat v zájmových chovech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Poskytnout kvalifikované a objektivní informace o 3 druzích zakoupených zvířat, včetně doporučení nebo pomoci při zajištění bezpečného transportu zvířete z prodejny a doporučení odborné literatury Praktické předvedení a ústní ověření
b Ukázat na příkladech způsoby navázání a posilování kontaktů se zákazníky, organizaci předváděcích a informačních akcí Praktické předvedení
c Vysvětlit podstatu odborných služeb zákazníkům, včetně vyřizování dotazů a stížností, a využití kontaktů se zkušenými chovateli a veterináři Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha pokladny a pokladních systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít počáteční hotovost a odstranit případné nedostatky před zahájením práce na pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
b Zprovoznit pokladnu, řešit problémy provozu pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
c Komunikovat vhodně se zákazníkem, řešit obvyklé i neobvyklé situace při
obsluze zákazníka, včetně postupu při reklamaci zboží zákazníkem
Praktické předvedení a ústní ověření
d Účtovat ceny zboží mechanicky nebo za pomoci čtecího zařízení kontrolní
pokladny, kontrolovat ceny zboží, odstranit vzniklé nedostatky při účtování
cen
Praktické předvedení a ústní ověření
e Stornovat platbu v pokladně, vystavit příslušný doklad a evidovat ho Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést základní údržbu pokladny (výměna pásky) a odstranit drobnou
technickou závadu
Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést umístění značení EET na pokladním dokladu a vysvětlit pojmy –
tržba evidovaná v běžném režimu a tržba evidovaná ve zjednodušeném
režimu
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kompletace a údržba chovných zařízení pro prodávaná zvířata zájmových chovů a zajištění optimálního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní typy chovatelských zařízení pro prodávaná zvířata s předvedením základních principů manipulace a zajištění proti úniku zvířat, případně krádeži Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit základní vybavení chovatelských zařízení s ohledem na vytváření optimálního prostředí a pohodu chovaných zvířat (welfare), vyjmenovat a prakticky předvést umístění prvků pro obohacení prostředí v chovech Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a předvést způsoby měření teploty a vlhkosti podle jednotlivých typů ubikací (akvária, terária, paludária, klece a zahradní výběhy), ozřejmit denní světelný a tepelný režim Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit a předvést, jakým způsobem je zajištěno větrání v uzavřených prostorách terárií a zastínění u venkovních zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsob a časový rozvrh údržby chovatelských zařízení s ohledem na náročnost chovaných a dále prodávaných druhů zvířat Ústní ověření
f Předvést čištění a údržbu chovných zařízení pro minimálně 3 druhy zvířat z různých tříd na prodejně Praktické předvedení
g Stanovit denní ošetřovatelský režim, včetně krmení a údržby ubikací, předvést ošetřování minimálně 3 druhů zvířat z různých tříd v prodejně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha přístrojů a technického zázemí chovů zvířat, zajištění bezpečnosti práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy prodávaných technických zařízení určených k zabezpečení optimálních podmínek v odchovných zařízeních pro zvířata zájmových chovů (terárium, akvaterárium, ptačí voliéra, klec pro chov savců) Ústní ověření
b Obsluhovat technická zařízení zaručující potřebné mikroklima v uzavřených prostorách a ve vodním prostředí (topné systémy, vodní filtry, zvlhčovače, regulace osvětlení) a obsluhu popsat Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví s ohledem na možnost vzájemného přenosu závažných onemocnění (zoonózy, antropozoonózy), vyjmenovat a respektovat základní povinnosti při práci s biologickým materiálem, údržbě a preventivních kontrolách elektrických zařízení, požární prevenci Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat hlavní zásady bezpečnosti práce při manipulaci s hlodavci, zajícovci a drobnými šelmami, ptáky, plazy a bezobratlými živočichy, popsat používání ochranných pomůcek a první pomoc při poranění zvířaty se zvláštním zřetelem k jedovatým druhům, předvést manipulaci s 5 druhy zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prevence nákaz v chovech jednotlivých druhů prodávaných zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní postupy prevence nákaz v chovech - dodržování čistoty, veterinární vyšetření nově příchozích jedinců, opatření při výskytu ekto- a endoparazitů, při vypuknutí epidemie, vakcinační schémata a pravidelné odčervení u vnímavějších druhů či zvířat chovaných v zátěžovém prostředí Ústní ověření
b Popsat typická onemocnění (včetně příznaků) u plazů, ptáků, drobných savců, akvarijních ryb a bezobratlých živočichů Ústní ověření
c Popsat součinnost s veterinární službou, vyjmenovat nákazy podléhající oznamovací povinnosti a nemoci savců a ptáků přenosné na člověka, vysvětlit pojem karantény a karanténního režimu. Ústní ověření
d Předvést postupy při likvidaci biologického odpadu z chovů (kadavery zvířat, znečištěná podestýlka, zbytky krmiv a vody z napáječek) ve smyslu platných hygienických a veterinárních předpisů, popsat režim úklidu prodejny a prostředky používané k desinfekci ubikací zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava krmiv a krmení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat, popsat a porovnat základní typy krmiv pro savce, ptáky a plazy, uvést nejčastěji používané nutriční doplňky a uvést nevhodná krmiva Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit z komponentů 3 krmné směsi a stanovit časový rozvrh krmení a krmnou dávku Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozpoznat a popsat základní závady krmiv, uvést, jaké důsledky může mít jejich použití pro zdraví chovaných zvířat a uvést způsoby uskladnění krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést krmení 3 druhů zvířat (jednoho zástupce savců, jednoho zástupce ptáků a jednoho zástupce plazů) na prodejně Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikace zákonů, nařízení a mezinárodních dohod upravujících chov a obchodování se zvířaty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stručně vysvětlit účel a účinnost zákona na ochranu zvířat proti týrání a Vyhlášky č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, a povinnosti z nich vyplývající Ústní ověření
b Stručně vysvětlit význam živnostenského zákona pro chovatelskou praxi a obchodování se zvířaty určenými pro zájmové chovy Ústní ověření
c Vysvětlit význam Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a její aplikace v praxi prodejen Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na příbuznou jednotku práce v NSP:

https://nsp.cz/jednotka-prace/osetrovatel-zvirat-v-zoo#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kompetencí formou praktických úloh je třeba sledovat a hodnotit zručnost provádění všech úkonů, při práci s přístroji dodržování bezpečnosti, stejně jako hygieny práce, pozornost věnovat kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných prací. Přitom je nutno posuzovat nejen konečný výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu s ohledem na druh zvířete a podle podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na praktické ověření manipulace se zvířaty, zručnost a etiku manipulace podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi. Požadována je znalost způsobu transportů a minimalizací vzniku stresu a nebezpečí poranění zvířat. Předpokládá se znalost nebezpečí hrozící v případě manipulace s většími druhy hlodavců, ptáků, plazů, menšími šelmami a jedovatými druhy živočichů. Požadována je znalost ochranných pomůcek.

Vyžadována je rutinní znalost bezpečného zacházení s desinfekčními a čisticími prostředky a zajišťování likvidace biologického odpadu ve smyslu platných nařízení.

V kompetenci Zajišťování prodeje zvířat pro zájmové chovy, u kritéria e) a v kompetenci Kompletace a údržba chovných zařízení pro prodávaná zvířata zájmových chovů a zajištění optimálního prostředí, u kritérií f), g) bude uchazeč předvádět činnosti pro minimálně 3 druhy zvířat z různých tříd (savci, ptáci, plazi, ryby, hmyz). Zkoušející vybere po jednom zástupci z minimálně tří tříd.
V kompetenci Kompletace a údržba chovných zařízení pro prodávaná zvířata zájmových chovů a zajištění optimálního prostředí je kritérium a) vztaženo ke skupinám zvířat uvedeným v kompetenci Orientace v chovaných druzích nejčastěji prodávaných zvířat zájmových chovů.

V kompetenci Obsluha přístrojů a technického zázemí chovů zvířat, zajištění bezpečnosti práce bude uchazeč předvádět manipulaci s 5 druhy zvířat, vždy s jedním zástupcem z každé ze tříd: savci, ptáci, plazi, ryby, hmyz.

U kritérií s ústním ověřením se počítá s písemnou přípravou uchazeče, která je zahrnuta do doby přípravy na zkoušku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zoologická zahrada hl. města Prahy

Zoologická zahrada Jihlava

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice