Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Ošetřovatel zvířat v zoo
Platnost standardu: od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Asistence v provozu prodejní jednotky zvířat zájmových chovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob přijímání objednávek zákazníků a jejich vyřizování, pravidla komunikace se zákazníkem na prodejně Ústní ověření
b Vysvětlit způsob přejímky, skladování, ošetřování a inventarizaci zboží, popsat a předvést způsob přejímky živých zvířat do prodejny a expedice zákazníkovi Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat kontrolu dodržování bezpečnosti a hygieny práce a protipožárních předpisů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v chovaných druzích nejčastěji prodávaných zvířat zájmových chovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat běžně chované a prodávané druhy drobných savců (hlodavci, zajícovci, malé šelmy, drápkaté opice) Písemné ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat běžně chované a prodávané druhy obojživelníků a plazů (žáby, ocasatí obojživelníci, ještěři, želvy a hadi) Písemné ověření
c Vyjmenovat a charakterizovat běžně chované a prodávané druhy ptáků (pěvci, papoušci, měkkozobí, hrabaví, vrubozobí) Písemné ověření
d Vyjmenovat a charakterizovat běžně chované a prodávané druhy akvarijních ryb Písemné ověření
e Vyjmenovat a charakterizovat běžně chované a prodávané druhy bezobratlých - hmyz, včetně krmného, členovci, pavouci, štíři, měkkýši Písemné ověření
f Podle obrázků nebo v chovném zařízení určit alespoň 5 druhů z výše uvedených taxonomických kategorií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kompletace a údržba chovných zařízení pro prodávaná zvířata zájmových chovů a zajištění optimálního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní typy chovatelských zařízení pro prodávaná zvířata s předvedením manipulace a zajištění proti úniku zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit základní vybavení chovatelských zařízení s ohledem na vytváření optimálního prostředí a pohodu chovaných zvířat (welfare) Ústní ověření
c Vysvětlit a předvést způsoby měření teploty a vlhkosti dle jednotlivých typů ubikací (akvária, terária, paludária, klece a zahradní výběhy), ozřejmit denní světelný a tepelný režim Praktické ověření
d Vysvětlit a předvést jakým způsobem je zajištěno větrání v uzavřených prostorách terárií a zastínění u venkovních zařízení Praktické ověření
e Popsat způsob a časový rozvrh údržby chovatelských zařízení s ohledem na náročnost chovaných a dále prodávaných druhů zvířat, předvést způsob prezentace 3 druhů zvířat na prodejně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování kvalifikované poradenské činnosti k chovu zvířat v zájmových chovech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Poskytnout kvalifikované a objektivní informace o 3 druzích zakoupených zvířatech, včetně doporučení nebo pomoci při zajištění bezpečného transportu zvířete z prodejny Ústní ověření
b Ukázat na příkladech způsoby navázání a posilování kontaktů se zákazníky, organizace předváděcích a informačních akcí Praktické předvedení
c Vysvětlit podstatu odborných služeb zákazníkům, včetně vyřizování dotazů a stížností, a využití kontaktů se zkušenými chovateli a veterináři Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha přístrojů a technického zázemí chovů zvířat, zajištění bezpečnosti práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy prodávaných technických zařízení určených k zabezpečení optimálních podmínek v odchovných zařízeních pro zvířata zájmových chovů (terárium, akvaterárium, ptačí voliéra, klec pro chov savců) Písemné a ústní ověření
b Obsluhovat technická zařízení zaručující potřebné mikroklima v uzavřených prostorách a ve vodním prostředí (topné systémy, vodní filtry, zvlhčovače, regulace osvětlení) Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví s ohledem na možnost přenosu závažných onemocnění (zoonóz), respektovat základní povinnosti při práci s biologickým materiálem, údržbě a preventivních kontrolách elektrických zařízení, požární prevenci Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat hlavní zásady bezpečnosti práce při manipulaci s hlodavci a drobnými šelmami, ptáky, plazy a bezobratlými živočichy, popsat používání ochranných pomůcek a první pomoc při poranění zvířaty se zvláštním zřetelem k jedovatým druhům, předvést manipulaci s 5 druhy zvířat (jeden zástupce z každé ze tříd: savci, ptáci, plazi, ryby a hmyz) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prevence nákaz v chovech jednotlivých druhů prodávaných zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní postupy prevence nákaz v chovech - dodržování čistoty, veterinární vyšetření nově příchozích jedinců, opatření při výskytu ekto- a endoparazitů, při vypuknutí epidemie, vakcinační schémata a pravidelné odčervení u vnímavějších druhů či zvířat chovaných v zátěžovém prostředí Ústní ověření
b Popsat typická onemocnění plazů, ptáků, drobných savců, akvarijních ryb a bezobratlých živočichů Písemné ověření
c Popsat součinnost s veterinární službou, vyjmenovat nákazy podléhající oznamovací povinnosti a nemoci savců a ptáků přenosné na člověka, vysvětlit pojem karantény a karanténního režimu. Písemné ověření
d Předvést postupy při likvidaci biologického odpadu z chovů (kadavery zvířat, znečištěná podestýlka, zbytky krmiv a vody z napáječek) ve smyslu platných hygienických a veterinárních předpisů, popsat režim úklidu na prodejně a prostředky používané k desinfekci ubikací zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava krmiv a krmení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat, popsat a porovnat základní typy krmiv pro savce, ptáky a plazy, uvést nejčastěji používané nutriční doplňky Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit z komponentů 3 krmné směsi (pro savce, ptáky a plazy) a stanovit časový rozvrh krmení a krmnou dávku Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozpoznat a popsat základní závady krmiv, uvést, jaké důsledky může mít jejich použití pro zdraví chovaných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikace zákonů, nařízení a mezinárodních dohod upravujících chov a obchodování se zvířaty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stručně vysvětlit účel a účinnost zákona na ochranu zvířat proti týrání a vyhlášky o chovu nebezpečných zvířat a povinnosti z nich vyplývající Ústní ověření
b Stručně vysvětlit význam živnostenského zákona pro chovatelskou praxi a obchodování se zvířaty určenými pro zájmové chovy Ústní ověření
c Vysvětlit význam Mezinárodní konvence o obchodu s ohroženým druhy světové fauny (CITES) a její aplikace v praxi prodejen Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30171&kod_sm1=26).

Žadatel předloží platné lékařské osvědčení o schopnosti pracovat se zvířaty.

 

Při ověřování kompetencí formou praktických úloh je třeba sledovat a hodnotit zručnost provádění všech úkonů, při práci s přístroji dodržování bezpečnosti, stejně jako hygieny práce, pozornost věnovat kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných prací. Přitom je nutno posuzovat nejen konečný výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu s ohledem na druh zvířete a podle podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na praktické ověření manipulace se zvířaty, zručnost a etiku manipulace podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi. Požadována je znalost způsobu transportů a minimalizací vzniku stresu a nebezpečí poranění zvířat. Předpokládá se znalost nebezpečí hrozící v případě manipulace s většími druhy hlodavců, ptáků, plazů, primátů, menšími šelmami a jedovatými druhy živočichů.

Vyžadována je rutinní znalost bezpečného zacházení s desinfekčními a čisticími prostředky a zajišťování likvidace biologického odpadu ve smyslu platných nařízení.

V kompetenci Kompletace a údržba chovných zařízení pro prodávaná zvířata zájmových chovů a zajištění optimálního prostředí je kritérium a) vztaženo ke skupinám zvířat uvedeným v kompetenci Orientace v chovaných druzích nejčastěji prodávaných zvířat zájmových chovů.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.“

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání chovatel cizokrajných zvířat a alespoň 5 let odborné praxe v chovech exotických zvířat nebo v zájmových chovech nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oboru vzdělání chovatel cizokrajných zvířat, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b)Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v biologickém nebo zemědělském oboru vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v chovu zvířat nebo v zájmových chovech nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oboru s chovatelským zaměřením, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Místnost pro realizaci písemné části zkoušky

Místnost pro předvedení chovných zařízení v interiérech

Venkovní a chovná ubikace k předvedení a výkladu

Základní komponenty zařízení vnitřku venkovní ubikace nebo chovného zařízení – parkosy, budky, napáječky, 1-2 typy skleněných nádrží pro chov drobných druhů savců, plazů, ryb a bezobratlých; komponenty pro sestavení jednoduchého paludária

Základní sortiment krmiv, podle možností též ukázky živého krmení, komponent pro výrobu směsí

Technická zařízení potřebná k sledování teploty, vlhkosti a světelného režimu, teploměry, vlhkoměry, časové spínače, topné prvky, vzduchování, filtry, jednoduchý odkalovač

Minimálně po jednom zástupci z následujících tříd: savci, ptáci, plazi, ryby, hmyz pro názornou ukázku dovednosti odchytu a manipulace se zvířaty

Obrazové tabule pro poznávací část zkoušky

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 60 až 120 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zoologická zahrada hl. města Prahy

Zoologická zahrada Jihlava

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav

Ing. Ivan Koštýř, Vzdělávací agentura se sídlem v Kostelci nad Černými lesy