Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Sebereflexe doprovázejícího

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit vlastní postoj k smrti Ústní ověření
b Uvést osobní důvody pro doprovázení umírajících a pozůstalých Ústní ověření
c Uvést objektivní důvody pro přerušení nebo ukončení doprovázení umírajících a pozůstalých Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v rituálech souvisejících se smrtí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit a popsat jednotlivé fáze umírání a popsat vhodný přístup k umírajícímu v daných fázích Ústní ověření
b Popsat jednotlivé druhy rituálů, které se v České republice běžně provádějí u lůžka umírajícího Ústní ověření
c Objasnit důležitost a význam pohřebních a smutečních obřadů, hřbitovů a pietních míst v České republice Ústní ověření
d Vyjmenovat druhy pohřbů a pohřebních obřadů a vyjmenovat základní rozdíly mezi nimi Ústní ověření
e Uvést a vysvětlit argumenty podporující skutečnost, že pohřeb „bez obřadu" může způsobit závažné psychické problémy pro pozůstalé Ústní ověření
f Vysvětlit podmínky zřízení pomníčku u míst tragických dopravních nehod z pohledu zákona (pozitiva, negativa) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Doprovázení umírajících

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důvody a zákonné podmínky pro pravidelnou návštěvu umírajícího ve vhodné místnosti umístěné ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních Ústní ověření
b Provést rozhovor s umírajícím na téma jeho poslední vůle Praktické předvedení
c Předvést každodenní péči o psychickou pohodu umírajícího Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést, jak nabídnout umírajícímu možnost návštěvy duchovního Praktické předvedení
e Naslouchat aktivně umírajícímu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Doprovázení pozůstalých

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat osoby blízké a kontaktovat je Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat způsoby, jak spolupracovat s osobami blízkými zemřelému Ústní ověření
c Umýt a obléci lidské pozůstatky nebo výcvikovou figurínu Praktické předvedení
d Uplatnit metody a techniky pro usnadňování průběhu procesu truchlení Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat specifika doprovázení pozůstalých dětí, dospívajících, dospělých a seniorů Ústní ověření
f Uvést vhodné formy doprovázení pozůstalých s fyzickým handicapem Ústní ověření
g Vysvětlit význam vzpomínek na zemřelého v procesu truchlení Ústní ověření
h Charakterizovat odlišnosti při individuální a komunitní práci s emocemi pozůstalých v důsledku hromadných neštěstí a katastrof Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypravování pohřbu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést způsoby zajištění přechodného uložení lidských pozůstatků v domácím prostředí Ústní ověření
b Navrhnout přiměřenou dobu obřadu nad tělem zemřelého Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat všechny potřebné dokumenty k vypravení pohřbu a opatření hrobu Ústní ověření
d Předvést, jak zařídit občanský pohřeb dle poslední vůle zemřelého do země Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést, jak zařídit důstojný pohřeb v úzkém rodinném kruhu Praktické předvedení a ústní ověření
f Připravit podklady pro alespoň jednu žádost o pohřebné včetně pohřebného pro mrtvě narozené dítě, vdovský (vdovecký), sirotčí důchod apod. Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Základní orientace v oblasti lidských práv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit sousloví „právo na život“, „lidská důstojnost“ a „asistovaná sebevražda" Ústní ověření
b Vyjmenovat jednání odporující právnímu řádu České republiky v oblasti pohřebnictví Ústní ověření
c Vyjmenovat způsoby ochrany osobnosti post mortem podle občanského zákoníku Ústní ověření
d Popsat postup při darování těla zemřelého anatomickému ústavu v České republice Ústní ověření
e Objasnit, kdy a za jakých okolností se v České republice provádí pitva a kdy je naopak nutné pitvu odmítnout Ústní ověření
f Popsat postup při darování orgánů umírajícího (zemřelého) včetně přispěvku Ministerstva zdravotnictví ČR pro vypravitele pohřbu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v úkonech souvisejících s poslední vůlí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit možnosti a postupy sepsání platné závěti, dědické smlouvy a ústní formy závěti v souladu s dědickým právem v České republice Ústní ověření
b Vysvětlit, jak dbát o řádné splnění poslední vůle zemřelého a plnění jeho pokynů s péčí řádného hospodáře Ústní ověření
c Vysvětlit možnost využití „odkazu“ pro případ smrti podle občanského zákoníku Ústní ověření
d Popsat způsob vymáhání pohledávky vypravitele za náklady pohřbu po dědicích a vysvětlit, jak zabránit jejímu promlčení Ústní ověření
e Vysvětlit rozdíl mezi řízením o dědictví a zajištěním uspořádání majetkových poměrů po smrti zůstavitele, rozlišit roli notáře jako soudního komisaře a vykonavatele závěti v České republice Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Zkouška probíhá ve vhodně upravené místnosti, aby bylo možné navodit atmosféru soukromí a klidu pro vykonání praktické části zkoušky. Formu navození modelových situací určí autorizovaná osoba (zvukový záznam, fiktivní telefonický rozhovor, účast figuranta, apod.). Figurant podle pokynů a rámcového scénáře autorizované osoby hraje roli „umírajícího" nebo „pozůstalého", figurant musí být empatický a disponovat výrazovými prostředky (herectvím) tak, aby dokázal projevit odpovídající emoce.

 

U odborné kompetence Sebereflexe doprovázejícího se v kritériích hodnocení a) a b) hodnotí dovednost uchazeče vyjádřit a odůvodnit své postoje, schopnost o těchto záležitostech přemýšlet a hovořit. Nehodnotí se „legitimnost“ uvedených postojů a důvodů.

U odborné kompetence Doprovázení pozůstalých, kritérium c) uchazeč provede základní umytí (obličeje a těla), upravení a obléknutí těla zemřelého nebo výcvikové figuríny.

U odborné kompetence Vypravování pohřbu, kritérium f) uchazeč shromáždí potřebné dokumenty, vysvětlí a předvede správné vyplnění.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie pohřebních služeb, Praha

PEGAS CZ s. r. o., Praha