Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v symbolice smutečního aranžmá

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit symboliku barev, rostlinného materiálu, čísel a neflorálních doplňků Ústní ověření
b Objasnit vliv věku, osobnosti zemřelého a jeho poslední vůle na smuteční aranžmá Ústní ověření
c Vysvětlit vliv konkrétního typu rakve, urny, prostoru pro obřad, hrobu, průběhu obřadu, pietního aktu či ročního období na smuteční aranžmá Ústní ověření
d Vysvětlit vliv náboženství a lidových obyčejů na smuteční aranžmá Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základních estetických zákonitostech a stylech smuteční floristiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní tvary a proporce smutečních dekorací, jejich vnitřní uspořádání a barevnost Ústní ověření
b Popsat základní sortiment řezaných a sušených rostlin a používaný technický a dekorační materiál Ústní ověření
c Vyjmenovat formy a styly smutečních dekorací a popsat účel jejich použití Ústní ověření
d Popsat techniku zhotovení smutečních dekorací a požadavky na jakost použitého rostlinného materiálu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba návrhů smutečního aranžmá

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést nejčastější požadavky pozůstalých na smuteční výzdobu Ústní ověření
b Uvést vhodnost a rizika výběru určitého prostředí (např. vliv přírodních podmínek) Ústní ověření
c Nakreslit a popsat návrh aranžmá uzavřené rakve a katafalku v obřadní síni Praktické předvedení a ústní ověření
d Nakreslit a popsat návrh výsadby hrobu, včetně dřevin, a zdůvodnit jej Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovování smutečních dekorací, věnců, kytic a smuteční výsadby v nádobách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit smuteční věnec ke smutečnímu obřadu nebo samostatnému položení na hrob Praktické předvedení
b Zhotovit girlandu nebo feston nebo věneček tradiční floristickou technikou a připevnit jej na rakev nebo urnu Praktické předvedení
c Zhotovit smuteční vypichované aranžmá z řezaných květin Praktické předvedení
d Zhotovit vypichovanou kytici na položení z řezaných květin Praktické předvedení
e Zhotovit vhodně dekorovaný latinský kříž lepením pro dušičkovou floristiku Praktické předvedení
f Zhotovit květinové srdce, polštář nebo kouli plynule klenutého profilu jako smuteční dar Praktické předvedení
g Zhotovit jednostrannou volně vázanou kytici na položení Praktické předvedení
h Zhotovit sezonní smuteční výsadbu z více druhů rostlinného materiálu v nádobě (event. v nádobách) v exteriéru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aranžování rakve a zdobení uren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit symetrickou květinovou ozdobu formálně lineárního stylu na zavřenou rakev podle osobnosti zemřelého, umístit ozdobenou rakev v prostoru a zdůvodit kompozici aranžmá Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit asymetrickou květinovou ozdobu dekorativního stylu do otevřené rakve určené pro výstav s tělem zemřelého, umístit ozdobenou rakev v prostoru a zdůvodnit kompozici aranžmá Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit asymetrickou ozdobu vegetativního stylu na urnu, umístit ji v prostoru a zdůvodnit kompozici aranžmá Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aranžování prostorů a věcí pro pohřební nebo vzpomínkové obřady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit aranžmá příslušného prostoru ze smutečních dekorací Praktické předvedení
b Zhotovit aranžmá auta k obřadnímu převozu zemřelého Praktické předvedení
c Zhotovit aranžmá katafalku Praktické předvedení
d Zhotovit aranžmá výklenku kolumbária nebo památníku pro pietní akty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup skladování základních druhů řezaných květin a výrobků z nich Ústní ověření
b Popsat technologický postup skladování sušených květin a dekoračního materiálu a výrobků z nich Ústní ověření
c Připravit hotové výrobky k přepravě a ke skladování Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést způsoby prodloužení trvanlivosti řezané květiny a hotového výrobku a popsat metody prodlužování trvanlivosti u ostatních druhů květin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/florista#zdravotni-zpusobilost).

Při přípravě na ověřování kompetencí se respektuje průběh vegetačního roku, tzn. vše se kumuluje tak, aby jednotlivé kompetence byly ověřovány v nejpříhodnějším období v závislosti na vegetačním období, počasí a vývoji rostlin.

Při ověřování kompetencí se postupuje vzestupně od jednodušších ke složitějším.

 

U odborné kompetence Aranžování prostorů a věcí pro pohřební nebo vzpomínkové obřady, kritérium a) - d) se pro splnění kritérií použijí zhotovené výrobky během zkoušky.

U odborné kompetence Aranžování prostorů a věcí pro pohřební nebo vzpomínkové obřady, kritérium b) je možné aranžmá předvést na modelové situaci, není nutné aranžování přímo auta.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let praxe v oblasti smutečního aranžování nebo vazačských a floristických prací nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti aranžování květin nebo vazačských a floristických prací.

 2. Vyšší odborné vzdělání a alespoň 5 let praxe v oblasti smutečního aranžování nebo vazačských a floristických prací nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti aranžování květin nebo vazačských a floristických prací.

 3. Vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském stupni a alespoň 5 let praxe v oblasti smutečního aranžování nebo vazačských a floristických prací nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti aranžování květin nebo vazačských a floristických prací.

 4. Profesní kvalifikace 69-055-M Smuteční aranžér a alespoň 5 let praxe v oblasti smutečního aranžování nebo vazačských a floristických prací.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo pro místní rozvoj, www.mmr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • floristické pracoviště umožňující realizaci praktické části zkoušky s dostatečným prostorem pro manipulaci s objemnými květinovými vazbami včetně zajištění podmínek BOZP a požární ochrany

 • obřadní síň nebo kostel nebo opuštěná hrobka nebo místnost, ve které zkouška probíhá

 • výklenek kolumbária nebo památník pro pietní akty

 • rýsovací potřeby (tužka, pravítko, kružítko) a čtverečkovaný papír formátu A4

 • rakev

 • urna

 • katafalk

 • ruční nářadí, pracovní stůl s policemi pro nářadí, nádoby

 • přívod vody, výlevka

 • sklad se sortimentem řezaných květin, výplňové a přízdobné zeleně, stálezeleného rostlinného materiálu (např. břečťan, cypřišek, jalovec, tis, chvojí), mobilní zeleně, pokryvných letniček, květinových doplňků, sušeného rostlinného materiálu (plody, květy, kůra apod.), pomocného materiálu a neflorálních doplňků k tvorbě smutečních květinových darů

 • pracovní oděv

 • použitý materiál musí být kompostovatelný nebo jeho zbytky z ekologického hlediska nezávadné

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 12 až 15 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie pohřebních služeb, Praha

Tobit, z. s., Jihlava

PEGAS CZ s. r. o., Praha