Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Polygrafický inženýr pracovník řízení jakosti
Platnost standardu: Od 29.9.2017 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, směrnicích a základních pravidlech systému PSO (ProzessStandardOffset)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, co je základem systematického řízení kvality Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vysvětlit, proč je základ systému řízení kvality bezpodmínečně nutný pro jeho řízení Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Vysvětlit, co je důležité pro používání základu systematického řízení kvality Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Vysvětlit pravidla pro podchycení organizační struktury procesu grafické výroby a jeho charakterizaci, kalibraci, kontrolu a správu Písemné ověření s ústním vysvětlením
e Vysvětlit, z čeho se skládá proces grafické výroby Písemné ověření s ústním vysvětlením
f Vysvětlit, čím jsou jednotlivé části procesu grafické výroby definovány Písemné ověření s ústním vysvětlením
g Vysvětlit, co je nutné znát pro podchycení celého procesu grafické výroby Písemné ověření s ústním vysvětlením
h Vysvětlit, co je optimalizovaný proces grafické výroby Písemné ověření s ústním vysvětlením
i Vysvětlit, co musí být ustanoveno, aby kalibraci mohly provádět různé osoby Písemné ověření s ústním vysvětlením
j Vysvětlit, jak se podchytí rozsah procesu grafické výroby Písemné ověření s ústním vysvětlením
k Vysvětlit, co musí zahrnovat optimalizace technologických postupů Písemné ověření s ústním vysvětlením
l Vysvětlit, co znamená kalibrace technologických postupů Písemné ověření s ústním vysvětlením
m Vysvětlit, co je nutno používat k prověřování kalibrace Písemné ověření s ústním vysvětlením
n Vysvětlit tři etapy správy technologických postupů Písemné ověření s ústním vysvětlením
o Identifikovat všechny příslušné kontrolní prvky, parametry, správné metody měření a požadované hodnoty včetně povolených odchylek a vysvětlit jejich využívání Písemné ověření s ústním vysvětlením
p Vyjmenovat kvalitativní polygrafické normy pro provádění kontrolních měření v integrovaném procesu řízení jakosti podle PSO a popsat jejich zaměření Písemné ověření s ústním vysvětlením
q Vysvětlit používání kvalitativních parametrů polygrafických norem ve smyslu pravidel PSO a směrnic PDF/X-ready při sběru dat do integrovaného systému řízení jakosti Písemné ověření s ústním vysvětlením
r Vysvětlit fungování systému řízení jakosti podle PSO pro alternativní technologie tisku v souvislosti s normami pro tyto technologie:
ČSN ISO 12647-3 novinový tisk ofsetem
ČSN ISO 12647-7 digitální kontrolní nátisk a tisk
ČSN ISO 12647-6 flexotisk
ISO 12647-6 hlubotisk
ISO 12647-5 sítotisk
a vysvětlit používání uvedených norem pro provádění kontrolních měření v systému řízení jakosti v polygrafickém provozu
Písemné ověření s ústním vysvětlením
s Vysvětlit vztahy mezi kvalitativními parametry uvedených ISO norem a technologickými parametry grafické výroby v předtiskové přípravě, nátisku a tisku Písemné ověření s ústním vysvětlením
t Vysvětlit vztahy mezi požadovanou a dosahovanou kvalitou při nefunkčnosti systému PSO a jejich vliv na provozování integrovaného systému řízení jakosti Písemné ověření s ústním vysvětlením
u Vysvětlit vztahy mezi požadovanou a dosahovanou kvalitou v případě plné funkčnosti systému PSO a jejich vliv na provozování integrovaného systému řízení jakosti Písemné ověření s ústním vysvětlením
v Vysvětlit vliv parametrů norem
ČSN ISO 15930-3(X) tisková data
ČSN ISO 12646 displeje
ČSN ISO 12647-1 předtisková příprava
a aktuálních grafických a zlomových programů na provádění kontrolních měření v integrovaném systému řízení jakosti
Písemné ověření s ústním vysvětlením
w Vysvětlit využití kvalitativních parametrů výše uvedených norem na:
- kontrolu kvality polygrafických materiálů a
- technologickou přípravu výrobních podkladů
při provádění kontrolních měření v integrovaném systému řízení jakosti
Písemné ověření s ústním vysvětlením
x Vyjmenovat závazné podklady, které stanovují kvalitu provozních parametrů tiskových strojů, vyjmenovat základní parametry a uvést jejich povolené hodnoty Písemné ověření s ústním vysvětlením
y Vyjmenovat normy / směrnice pro dokončovací knihařské zpracování a vysvětlit aplikace jejich parametrů na podmínky aktuální polygrafické výroby v praxi Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Koordinace zpracování technickoekonomických studií, rozborů a prognóz jakosti v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat při tvorbě integrovaného systému řízení jakosti znalost odborného názvosloví, používaného ve všech stupních odborného vzdělávání a v polygrafických normách ČSN ISO Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vysvětlit důležitost koordinace všech pracovišť při realizaci integrovaného systému řízení jakosti PSO podle aktuálních polygrafických norem:
ČSN ISO 9000 organizace
ČSN ISO 15930-3(X) tisková data
ČSN ISO 12646 displeje
ČSN ISO 12647-1 předtisková příprava
ČSN ISO 12647-2 tisk ofsetem
ČSN ISO 12647-7 digitální kontrolní nátisk a tisk
ISO 3664 osvětlení
ve smyslu pravidel PSO a směrnic PDF/X-ready.
Uvést rozdíl fungování tohoto systému podle norem:
ČSN ISO 12647-6 flexotisk
ISO 12647-4 hlubotisk
ve smyslu pravidel PSO (PSF, PSR…) a směrnic PDF/X-ready
Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Prokázat znalost terminologie ČSN ISO 12637-1 a na praktickém příkladu uvést důvod jejího zavádění Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Použít správnou polygrafickou terminologii a v textu nahradit nesprávné pojmy z oblasti polygrafie a vysvětlit jejich vliv na srozumitelnost a jednoznačnost integrovaného systému řízení kvality Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Metodické řízení vstupní kontroly v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit vliv parametrů kvality potiskovaných materiálů předepsaných ČSN ISO 12647-2 a 7 na kvalitu tisku a objasnit vliv jejich úrovně v metodice řízení vstupní kontroly Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vysvětlit vliv parametrů kvality barevnosti škálových barev předepsaných ISO 2846-1 na kvalitu tisku a objasnit vliv jejich úrovně v metodice řízení vstupní kontroly Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Vysvětlit vliv parametrů kvality barevnosti škálových, sekundárních a terciálních tiskových barev a barev rámcových políček barevného rozsahu (barevné tabulky), předepsaných ČSN ISO 12647-2 a 7 na kvalitu tisku a objasnit vliv jejich úrovně v metodice řízení vstupní kontroly Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Vysvětlit vliv parametrů kvality barevnosti přímých barev předepsaných ČSN ISO 12647-2 a 7 na kvalitu tisku a objasnit vliv jejich úrovně v metodice řízení vstupní kontroly Písemné ověření s ústním vysvětlením
e Vysvětlit vliv parametrů kvality barevnosti přímých barev stanovených na základě fyzického či digitálního vzorníku na kvalitu tisku a objasnit vliv jejich úrovně v metodice řízení vstupní kontroly Písemné ověření s ústním vysvětlením
f Vysvětlit vliv parametrů kvality barevnosti přímých barev stanoveným na základě obchodních požadavků na kvalitu tisku a objasnit vliv jejich úrovně v metodice řízení vstupní kontroly Písemné ověření s ústním vysvětlením
g Vyhodnotit měření vstupních kvalitativních parametrů tiskových dat vůči parametrům stanoveným na základě ČSN ISO 15930-3(X) a ČSN ISO 12647-1, 2 a 7 a vysvětlit vliv parametrů kvality tiskových dat na kvalitu tisku a objasnit vliv jejich úrovně v metodice řízení vstupní kontroly Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Vysvětlit vliv parametrů kvality kontrolního nátisku stanovených ČSN ISO 12647-7 z tiskových dat vyhovujících ČSN ISO 15930-3(X) na kvalitu tisku a objasnit vliv jejich úrovně v metodice řízení vstupní kontroly Písemné ověření s ústním vysvětlením
i Vysvětlit vliv seřízení měřicích přístrojů (kolorimetrů), nástrojů (momentových klíčů) a cejchovacích podkladů na kvalitu tisku a objasnit vliv jejich úrovně v metodice řízení vstupní kontroly Písemné ověření s ústním vysvětlením
j Vysvětlit vliv kontrolních prvků používaných pro systematické řízení procesu podle PSO na kvalitu tisku a objasnit vliv jejich úrovně v metodice řízení vstupní kontroly Písemné ověření s ústním vysvětlením
k Vysvětlit vliv kvality displejů používaných pro nehmotný kontrolní nátisk na displeji podle parametrů stanovených ČSN ISO 12646 na kvalitu tisku a objasnit vliv úrovně jejich kvality v metodice řízení vstupní kontroly Písemné ověření s ústním vysvětlením
l Vysvětlit vliv kvality osvětlení displeje a jeho prostředí podle parametrů stanovených ČSN ISO 12646, ISO 3664 a podkladů pro PSO na kvalitu tisku a objasnit vliv úrovně jejich kvality v metodice řízení vstupní kontroly Písemné ověření s ústním vysvětlením
m Vysvětlit vliv kvality osvětlení náhledového boxu a jeho prostředí podle parametrů stanovených ISO 3664 a podkladů pro PSO na kvalitu tisku a objasnit vliv úrovně jejich kvality v metodice řízení vstupní kontroly Písemné ověření s ústním vysvětlením
n Vysvětlit vliv kvality osvětlení ovládacího pultu podle parametrů stanovených ISO 3664 a podkladů pro PSO na kvalitu tisku a objasnit vliv úrovně jejich kvality v metodice řízení vstupní kontroly Písemné ověření s ústním vysvětlením
o Vysvětlit vliv kvality osvětlení ovládacího pultu, displeje a prostředí okolo displeje, používaného pro porovnávání s nehmotným kontrolním nátiskem na displeji na ovládacím pultu podle parametrů stanovených ČSN ISO 12646, ISO 3664 a podkladů pro PSO na kvalitu tisku a objasnit vliv úrovně jejich kvality v metodice řízení vstupní kontroly Písemné ověření s ústním vysvětlením
p Vysvětlit vliv kvality nastavení parametrů osvitové jednotky tiskových desek podle podkladů výrobce, kontrolních prvků a podkladů pro PSO na kvalitu tisku a objasnit vliv úrovně jejich kvality v metodice řízení vstupní kontroly Písemné ověření s ústním vysvětlením
q Vysvětlit vliv kvality nastavení parametrů automatu na vyvolávání tiskových desek dle podkladů výrobce, kontrolních prvků a podkladů pro PSO na kvalitu tisku a objasnit vliv úrovně jejich kvality v metodice řízení vstupní kontroly Písemné ověření s ústním vysvětlením
r Vysvětlit vliv kvality parametrů tiskového stroje (podle směrnice BVDM) pro stanovování kondice tiskového stroje a v souvislosti s kontrolními prvky a podklady pro PSO na kvalitu tisku a objasnit vliv úrovně jejich kvality v metodice řízení vstupní kontroly Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Metodické řízení mezioperační kontroly v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit vzorek z mezioperační kontroly při interní tvorbě tiskových dat podle parametrům ČSN ISO 15930-3(X), návodu PDF/X-1a(X) a kontrolních prvků pro osvit tiskových desek a vysvětlit účel mezioperační kontroly Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vysvětlit účel úrovně mezioperační kontroly interně vytvořených tiskových dat proti kontrolnímu nátisku (zhotovenému podle ČSN ISO 12647-7 a/nebo ČSN ISO 12646 za podmínek osvětlení vyhovujících normě ISO 3664 a podmínkám PSO) a objasnit vliv zpětné vazby na jejich operativní úpravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Vysvětlit účel mezioperační kontroly kvality interně vytvořených tiskových dat proti tisku a jejich operativních úprav včetně optimalizací kontrolního nátisku Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Vysvětlit účel mezioperační kontroly kvality tiskové formy Písemné ověření s ústním vysvětlením
e Vysvětlit účel mezioperační kontroly parametrů vytištěného digitálního kontrolního nátisku Písemné ověření s ústním vysvětlením
f Vysvětlit účel mezioperační kontroly podmínek pro porovnávání vytištěného digitálního kontrolního nátisku s tiskem Písemné ověření s ústním vysvětlením
g Vysvětlit účel mezioperační kontroly parametrů digitálního kontrolního nátisku Písemné ověření s ústním vysvětlením
h Vysvětlit účel mezioperační kontroly podmínek pro posuzování digitálního kontrolního nátisku na displeji Písemné ověření s ústním vysvětlením
i Vysvětlit účel mezioperační kontroly parametrů osvitové jednotky tiskových desek podle podkladů výrobce, kontrolních prvků a podkladů pro PSO Písemné ověření s ústním vysvětlením
j Vysvětlit účel mezioperační kontroly parametrů automatu na vyvolávání tiskových desek dle podkladů výrobce, kontrolních prvků a podkladů pro PSO Písemné ověření s ústním vysvětlením
k Vysvětlit účel mezioperační kontroly parametrů potiskovaných materiálů, barevnosti škálových, sekundárních a terciálních tiskových barev a rámcových políček barevného rozsahu (barevné tabulky) podle parametrů předepsaných:
ČSN ISO 12647-2 - pro tisk ofsetem
ČSN ISO 12647-7 - pro digitální tisk
Písemné ověření s ústním vysvětlením
l Vysvětlit účel mezioperační kontroly parametrů barevnosti přímých barev podle parametrů stanovených pro barvy vytvořené soutiskem škálových barev v ČSN ISO 12647-2 a 7, a/nebo podle parametrů stanovených na základě fyzického či digitálního vzorníku, a/nebo podle parametrů stanovených na základě obchodních požadavků na odhalování snížené kvality tisku Písemné ověření s ústním vysvětlením
m Vysvětlit účel mezioperační kontroly nárůstů tónových hodnot jednotlivých škálových barev Písemné ověření s ústním vysvětlením
n Vysvětlit účel mezioperační kontroly rozsahu rozbarvení středních tónů pestrých škálových barev Písemné ověření s ústním vysvětlením
o Vysvětlit účel mezioperační kontroly soutisku Písemné ověření s ústním vysvětlením
p Vysvětlit účel mezioperační kontroly reprodukovaného tónového rozsahu Písemné ověření s ústním vysvětlením
q Vysvětlit účel mezioperační kontroly hodnoty součtu tónových hodnot podle PDF/X-1a a podle PSO Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Metodické řízení výstupní kontroly v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systematičnost řízení výstupní kontroly v systému PSO, zaměřenou na výstupní parametry kvality podle norem:
ČSN ISO 12647-2 archový a akcidenční ofsetový tisk
a v případě specializace alternativně pro:
ČSN ISO 12647-3 ofsetový novinový tisk
ČSN ISO 12647-7 digitální tisk
ČSN ISO 12647-6 flexotisk
ISO 12647-4 hlubotisk
ISO 12647-5 sítotisk
Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vysvětlit, co je pro zjišťování příčin snížené kvality polygrafických výrobků a realizaci opatření, vedoucích k dosažení žádoucí kvality tisku při fungování systému řízení jakosti podle PSO důležité Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Posoudit vybraný vzorek tisku, určit zda vyhovuje předpisům PSO a vysvětlit důvody případných nedostatků, navrhnout způsoby nápravy a rozhodnout o způsobu nápravy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Metodické řízení normalizace, metrologie a zkušebnictví v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, proč je metodicky řízená normalizace a zkušebnictví v polygrafické výrobě pro integrovaný systém řízení jakosti PSO důležitá Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vysvětlit vliv kvality parametrů kondice tiskového stroje na kvalitu tisku při provozování integrovaného systému řízení jakosti na příkladu dublování tisku Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Vysvětlit alternativy normalizace tiskových dat podle
ČSN ISO 15930-3(X) a směrnic PDF/X-ready v závislosti na různých druzích a objemech produkce a vliv těchto alternativ na provozování integrovaného systému řízení jakosti
Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Uvést příklad pro dodržování normalizace displejů podle ČSN ISO 12646 a vliv některého parametru na provozování integrovaného systému řízení jakosti Písemné ověření s ústním vysvětlením
e Uvést příklad pro dodržování normalizace ofsetového tisku podle ČSN ISO 12647-2
respektive příklady pro další tiskové techniky a uvést vliv některého parametru na provozování integrovaného systému řízení jakosti
Písemné ověření s ústním vysvětlením
f Vysvětlit vliv dodržování metrologických předpisů podle ČSN ISO 9000 a ISO 3664 na dodržování parametrů kontrolovaných podle systému PSO na příkladu denního osvětlení ovládacího pultu tiskového stroje a uvést vliv tohoto parametru při provozování integrovaného systému řízení jakosti Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Stanovování způsobů hodnocení a třídění jakosti a přejímacích podmínek v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, proč je pro hodnocení a třídění jakosti a stanovování přejímacích podmínek v polygrafické výrobě důležité mít stanovenou standardní požadovanou kvalitu tiskových dat Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vysvětlit, proč je pro hodnocení a třídění jakosti a stanovování přejímacích podmínek v polygrafické výrobě důležité mít stanovenou standardní požadovanou kvalitu kontrolního nátisku Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Vysvětlit, proč je pro hodnocení a třídění jakosti a stanovování přejímacích podmínek v polygrafické výrobě důležité mít stanovenou standardní požadovanou kvalitu nehmotného kontrolního nátisku na displeji Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Vysvětlit, proč je pro hodnocení a třídění jakosti a stanovování přejímacích podmínek v polygrafické výrobě důležité mít stanovenou standardní požadovanou kvalitu tisku Písemné ověření s ústním vysvětlením
e Vysvětlit, proč je pro hodnocení a třídění jakosti a stanovování přejímacích podmínek v polygrafické výrobě důležité mít stanovenou standardní požadovanou kvalitu dokončovacího knihařského zpracování Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Začleňování integrovaného systému řízení jakosti podle PSO do řízení výrobního procesu a technologických postupů včetně technického zajištění podmínek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob začlenění integrovaného systému řízení jakosti podle PSO do systému řízení výrobního procesu Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vysvětlit vliv začlenění integrovaného systému řízení jakosti podle PSO na tvorbu technologických postupů a souvislost tvorby těchto postupů s řízením výroby Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Vysvětlit souvislost úrovně technického zabezpečení integrovaného systému řízení jakosti podle PSO s kvalitou tvorby technologických postupů a systémem řízení výroby Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Vysvětlit začleňování integrovaného systému řízení jakosti podle PSO do systému řízení výrobního procesu a technologie Písemné ověření s ústním vysvětlením
e Vysvětlit, co je nutné provést, aby všichni pracovníci výrobního procesu byli připraveni k provozování integrovaného systému řízení procesu v závislosti na organizační struktuře firmy, na aktuálních podmínkách jejího hardwarového a softwarového vybavení a na zaměření firemní činnosti Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=5255).

Uchazeč nesmí pouze trpět poruchami vidění (barvocitu), protože součástí jeho práce je i vizuální posuzování a porovnávání tisků.

Před zahájením ověřování musí uchazeč doložit, že absolvoval vysokoškolské vzdělání magisterského typu se zaměřením na polygrafii.

 

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality tisku ofsetem podle aktuálně platných norem:

ČSN ISO 9000 Organizace práce

ČSN ISO 15930-3(X) Formát PDF – přejímka a zpracování tiskových dat

ČSN ISO 12646 Displeje a kontrolní nátisk na displeji

ISO 3664 Osvětlení pro vizuální posuzování barevnosti

ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy a předtisková příprava

ČSN ISO 12 647-2 Tisk ofsetem

ČSN ISO 12 647-7 Digitální kontrolní nátisk

Směrnice PDF/X-ready Aplikace souborů ve formátu PDF v předtiskové přípravě

a případně některé další normy jako ISO 15076 – správa barev a další aktualizované normy

 

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření zejména teoretické způsobilosti uchazeče vykonávat kontrolu kvality polygrafických výrobků, mezioperační kontrolu technologických stupňů výrobního procesu a vstupní kontrolu kvality materiálů a podkladů pro polygrafickou výrobu ve smyslu PSO a poskytovat tak systematickým způsobem jednoznačné a jasné podklady pro optimalizaci technologických procesů a systémové řízení výroby polygrafického podniku. Prakticky jsou ověřovány schopnosti uchazeče správně posoudit vybraný vzorek tisku.

 

Zkouška se skládá z písemné části, ústní části a praktické části.

 

Nejdříve probíhá písemná část zkoušky. Při písemné zkoušce uchazeč vypracovává stručné odpovědi k jednotlivým otázkám zadaným podle kritérií hodnocení jednotlivých kompetencí.

Autorizovaná osoba organizuje písemnou část zkoušky s ohledem na nutnost samostatné práce uchazeče.

Doba trvání písemné zkoušky je maximálně 4 hodiny.

V průběhu zkoušky smí uchazeč používat pouze psací potřeby a pomůcky stanovené autorizovanou osobou.

Po ukončení písemné zkoušky probíhá ústní zkouška a praktická zkouška. Při ústní zkoušce se zejména ověřují ta kritéria hodnocení, kde v písemné části zkoušky uchazeč neodpověděl jednoznačně nebo úplně nebo u kterých je žádoucí podrobnější vysvětlení.

 

Hodnocení splnění jednotlivých kritérií

Hodnocení splnění jednotlivých kritérií se provádí až po absolvování písemné zkoušky a ústního ověření daného kritéria nebo po absolvování praktického předvedení a ústního ověření daného kritéria. V případě, že uchazeč v písemné části zkoušky v určitém kritériu hodnocení neodpověděl jednoznačně, nebo kritérium hodnocení splnil jen částečně, a v ústní části zkoušky svoji písemnou odpověď správně doplnil nebo upravil, považuje se toto kritérium za splněné.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ing. Zdeněk Paseka - OSVČ

TISKÁRNA PROTISK, s. r. o.

JOSEF SEDLÁČEK - SPRINT SERVIS

Ing. Pavel Vacínek - OSVČ