Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Výrobce dřevěných hraček
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava a zpracování uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu loutky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prostudovat výtvarný návrh loutky pro horní vedení pro profesionální loutkové divadlo podle předloženého výtvarného návrhu v měřítku 1 : 1 Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozkreslit výtvarný návrh hlavičky loutky pro zhotovení ze dřeva Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozkreslit výtvarný návrh kostry těla loutky do jednotlivých dílů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálu, technologických a pracovních postupů pro zhotovení loutky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup a způsob provedení hlavičky dřevěné loutky Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit technologický postup a způsob provedení anatomie kostry těla loutky Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky, včetně měřidel pro zhotovení uvedených výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a úprava materiálů pro zhotovení loutky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a upravit materiál pro výrobu hlavičky dřevěné loutky Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat a upravit materiál pro výrobu kostry těla loutky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vytváření jednotlivých částí loutky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby broušení a údržby řezbářských dlát; předvést nabroušení alespoň tří kusů dlát Ústní ověření a praktické předvedení
b Vyřezat podle výtvarného návrhu hlavičku dřevěné loutky Praktické předvedení
c Zhotovit části kostry těla loutky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba vodícího a vnitřního mechanismu loutky a anatomické vyvažování loutek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž jednotlivých částí loutky. Vysvětlit anatomii loutky a její volnost pohybu ve vztahu k hornímu vedení loutky s určením pro profesionální loutkové divadlo Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyrobit horní vodící mechanismus pro pohyb loutky. Vysvětlit způsoby a principy vedení loutky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit odlišnost vedení loutky pro loutkové profesionální divadlo a pro pohyb loutek v loutkovém filmu Ústní ověření
d Provést vyvážení loutky. Vysvětlit způsoby a principy vyvažování loutek, objasnit plynulost pohybu loutky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchová úprava loutek včetně dekorace, kašírování a malování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zhotovené části loutky (hlavičku a končetiny) pro dokončení – vyrovnat povrch jednotlivých částí, např. tmelením a broušením včetně přípravy a pigmentace konkrétního tmelu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést příslušnou povrchovou úpravu malováním pro zhotovené části loutky (hlavičku a končetiny) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést povrchovou úpravu voskem, olejovým napouštěcím způsobem nebo lakem na bázi přírodních pryskyřic na dodaném zkušebním vzorku včetně provedení povrchové patiny Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést povrchovou úpravu kašírováním na dodaném zkušebním vzorku dekorace, např. kulisy o minimálních rozměrech 300 x 400 mm, a na této dekoraci provést barevné dokončení vodou ředitelným nátěrovým systémem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce loutek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat umělecký sloh nebo styl předložené poškozené loutky Ústní ověření
b Zjistit rozsah poškození předložené loutky, stanovit technologický postup opravy včetně výběru vhodných materiálů, nástrojů a pomůcek Ústní ověření a praktické předvedení
c Odstranit a vyměnit poškozenou část při zachování původních materiálů a původních technik výroby Praktické předvedení
d Odstranit nevhodné nátěrové vrstvy a sjednotit celkový vzhled povrchové úpravy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně. Je třeba klást důraz na kvalitu a přesnost zhotoveného výrobku.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči konkrétní zadání, která umožní ověření všech odborných kompetencí uvedených v hodnoticím standardu. Při zkoušce uchazeč zhotoví loutku bez ošacení pro horní vedení o velikosti 600 až 900 mm podle autorizovanou osobou předloženého výtvarného návrhu v měřítku 1 : 1.

Pro ověření odborné kompetence Povrchová úprava loutek včetně dekorace, kašírování a malování připraví vzorky materiálů pro ověření dalších povrchových úprav.

Pro ověření odborné kompetence Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce loutek autorizovaná osoba připraví poškozenou dřevěnou loutku určenou k opravě, např. poškozenou loutku se zlomenou rukou v pohybovém kloubu, který není skryt pod ošacením.

 

Při hodnocení hotového výrobku bude provedena kontrola jakosti; předmětem hodnocení je i estetická stránka a manuální zručnost uchazeče a dodržování předpisů BOZP a PO.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Rudolfinea, o. s., sdružení pro umělecká řemesla

Mendelova univerzita v Brně

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici

Ing. Jaromír Kaláb,OSVČ/ soudní znalec v oborech dřeva včetně povrchových úprav, restaurátor bez licence

Balajka Adam, DiS, OSVČ/Řezbář, restaurátor, umělecký truhlář