Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v legislativě a certifikacích v solárních termických soustavách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést normy týkající se solárních kolektorů a soustav Ústní ověření
b Uvést legislativní dokumenty týkající se instalací solárních termických soustav Ústní ověření
c Uvést certifikační systémy a značky pro solární kolektory a soustavy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v solárních tepelných kolektorech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní druhy solárních kolektorů Ústní ověření
b Změřit rozměry a vypočítat plochu apertury solárního kolektoru Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Vypočítat účinnost solárního kolektoru na základě specifikace výrobce Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Popsat vliv orientace a sklonu solárních kolektorů na roční zisk soustavy Ústní ověření
e Popsat možnosti uchycení solárních kolektorů pro různé druhy střech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v solárních termických soustavách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci solární termické soustavy Ústní ověření
b Vysvětlit stav solární termické soustavy bez odběru tepla Ústní ověření
c Vysvětlit výkres solární termické soustavy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Zkontrolovat správnost zapojení solární termické soustavy ve výkresu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výpočty solárních termických soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit potřebnou plochu solárních kolektorů pro danou potřebu tepla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Určit roční tepelné zisky solární termické soustavy a úsporu energie instalací solární termické soustavy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Uvést rámcově současné ceny energií a prvků solární termické soustavy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Vypočítat prostou dobu návratnosti solární termické soustavy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Instalace, údržba a servis solárních termických soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob a prostředky instalace solární termické soustavy (volba způsobu a velikosti akumulace, výměníků tepla a zajištění průtoku soustavou,...) Ústní ověření
b Provést kontrolu teplonosné kapaliny Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést funkční zkoušku a uvést solární termickou soustavu do zkušebního provozu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Doplnit teplonosnou kapalinu do soustavy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Natlakovat expanzní nádobu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Uvést vhodné materiály potrubí a tepelné izolace pro solární termické soustavy Ústní ověření
g Nastavit průtok kapaliny v solární termické soustavě Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
h Provést kontrolu správnosti umístění a montáže prvků solární termické soustavy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Jedná se o PK, pro účely § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (Zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů).

 

Vstupní podmínkou pro zařazení uchazeče ke zkoušce je splnění některého z následujících požadavků:

- střední odborné vzdělání s výučním listem v technickém oboru a praxe v oboru minimálně 3 roky

- střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok

- vyšší odborné vzdělání technického směru + praxe v oboru minimálně 1 rok

- vysokoškolské vzdělání technického směru + praxe v oboru minimálně 1 rok

- řádné ukončení rekvalifikace pro pracovní činnost instalatér nebo topenář a 3 roky praxe v oboru instalatérství, topenářství

 

Ověřování kompetencí probíhá ústně nebo praktickým předvedením s ústním vysvětlením.

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů. K přezkoušení praktických kompetencí určí zkoušející část solární termické soustavy. K přezkoušení kompetence instalace, údržba a servis solárních soustav zkoušející simuluje závadu na určené části solární soustavy.

 

Členové zkušební komise musejí být přítomni u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace pro využití tepelných čerpadel

České vysoké učení technické v Praze

Školicí středisko CHKT a TČ, s. r. o.