Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Platnost standardu: Od 19.12.2014 do 5.11.2018
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v legislativě a certifikacích v solárních termických soustavách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést normy týkající se solárních kolektorů a soustav Písemné ověření s ústním zdůvodněním
b Uvést legislativní dokumenty týkající se instalací solárních termických soustav Písemné ověření s ústním zdůvodněním
c Uvést certifikační systémy a značky pro solární kolektory a soustavy Písemné ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v solárních tepelných kolektorech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní druhy solárních kolektorů Ústní ověření
b Změřit rozměry a vypočítat plochu apertury solárního kolektoru Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Vypočítat účinnost solárního kolektoru na základě specifikace výrobce Písemné ověření s ústním zdůvodněním
d Popsat vliv orientace a sklonu solárních kolektorů na výkon Ústní ověření
e Popsat možnosti uchycení solárních kolektorů pro různé druhy střech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v solárních termických soustavách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci solární termické soustavy Písemné ověření s ústním zdůvodněním
b Vysvětlit stav solární termické soustavy bez odběru tepla Písemné ověření s ústním zdůvodněním
c Čtení výkresu solární termické soustavy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Kontrola správného zapojení solární termické soustavy ve výkresu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výpočty solárních termických soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit potřebnou plochu solárních kolektorů pro danou potřebu tepla Písemné ověření s ústním zdůvodněním
b Určit roční tepelné zisky solární termické soustavy a úsporu energie instalací solární termické soustavy Písemné ověření s ústním zdůvodněním
c Uvést rámcově současné ceny energií a prvků solární termické soustavy Písemné ověření s ústním zdůvodněním
d Vypočítat prostou dobu návratnosti solární termické soustavy Písemné ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Instalace, údržba a servis solárních termických soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob a prostředky instalace solární termické soustavy (způsoby montáže; prvky upevnění; volba a zajištění polohy ...) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
b Provést kontrolu teplonosné kapaliny Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést funkční zkoušku a uvést solární termickou soustavu do zkušebního provozu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Doplnit teplonosnou kapalinu do soustavy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Natlakovat expanzní nádobu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Uvést vhodné materiály potrubí a tepelné izolace pro solární termické soustavy Písemné ověření s ústním zdůvodněním
g Nastavit průtok kapaliny v solární termické soustavě Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
h Provést kontrolu správnosti umístění a montáže prvků solární termické soustavy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Jedná se o PK, pro účely § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

 

Uchazeč předloží:

vstupním požadavkem je:

střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru 36-52-H/01 Instalatér, zaměření topenář

nebo osvědčení o získání profesní kvalifikace Topenář (36-004-H) na základě zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v oborech stavebnictví nebo strojírenství

 

Ověřování splnění kritérií kompetencí probíhá písemně s použitím testových otázek nebo formou písemného výpočtu (s odkazem způsob ověření písemně).

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu.

  • V případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

  • Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

  • Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

  • Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek..

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů. K přezkoušení praktických kompetencí určí zkoušející část solární termické soustavy. K přezkoušení kompetence Instalace, údržba a servis solárních soustav zkoušející simuluje závadu na určené části solární soustavy.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace pro využití tepelných čerpadel

České vysoké učení technické v Praze

Školicí středisko CHKT a TČ, s.r.o.