Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Digitální a informační agentura
Skupina oborů: Informatické obory
Povolání: Správce aplikací
Platnost standardu: Od 2.6.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Správa a zálohování produkční databáze

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat alespoň 5 příkazů jazyka SQL a uvést příklady jejich použití Ústní ověření
b Sestavit netriviální SQL příkaz podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat účel zadané části netriviálního SQL kódu a vysvětlit jeho funkci Ústní ověření
d Vysvětlit principy z oblasti popisu datového modelu; Uvést příklady schémat datového modelování Ústní ověření
e Popsat postup migrace dat a uvést zásady, které je třeba dodržovat (např. kroky, kontrola konzistence dat, reprodukovatelné postupy, obvyklé problémy a návrh jejich řešení atd.) Ústní ověření
f Orientovat se v principech zálohování dat a jejich obnovy Písemné ověření
g Orientovat se v principech instalace a správy databáze Písemné ověření
h Podle konkrétního zadání navrhnout vhodný postup obnovy dat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v administraci operačních systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pro zajištění implementace a provozu konkrétní aplikace vybrat vhodný operační systém a popsat jeho architekturu Ústní ověření
b Orientovat se v principech administrace operačních systémů Písemné ověření
c Podle konkrétního zadání určit všechny možnosti nastavení uživatelských oprávnění aplikace a vysvětlit možnosti jejich řízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Na konkrétním zadání vysvětlit obsah systémových aplikačních logů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v programování skriptů a dávek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v principech programování (např. čísla a řetězce, proměnné, datové typy, cyklus, podmíněný příkaz atd.) Písemné ověření
b Napsat skript v uchazečem zvoleném jazyce podle konkrétního zadání Písemné a ústní ověření
c Využít znalost základních příkazů operačního systému v dávkách Praktické předvedení a ústní ověření
d Podle konkrétního zadání porozumět anglicky psanému manuálu a vyhledat v něm požadované postupy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v principech architektury a fungování aplikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v principech architektury aplikací a informačních systémů Písemné ověření
b Podle konkrétního zadání popsat principy provozu aplikace a jejího zařazení v rámci definované počítačové sítě Ústní ověření
c Na konkrétním zadání určit všechny typy autorizace Ústní ověření
d Podle konkrétního zadání popsat bezpečnostní rizika a navrhnout postup k jejich eliminaci Ústní ověření
e Na konkrétním zadání popsat postup při instalaci, update, upgrade aplikací a operačních systémů Ústní ověření
f Vysvětlit postup při instalaci patchů nebo upgrade jednotlivých modulů aplikace Ústní ověření
g Uvést principy licencování konkrétní aplikace Písemné ověření
h Na konkrétním zadání popsat uplatnění domén a nastavování DNS záznamů Ústní ověření
i Popsat úlohu protokolů TCP/IP v provozu aplikace Ústní ověření
j Na konkrétním zadání navrhnout a vysvětlit principy a možnosti virtualizace při provozu aplikace (např. VMvare, Docker, KVM atd.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Instalace a správa aplikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Instalovat a nakonfigurovat klientský software (např. běžné kancelářské aplikace, ERP systém, personální systém atd.) a vysvětlit možné metody instalace (např. standardně, v dávce, vzdáleně atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaškolit uživatele pro používání klientského software. Vhodně komunikovat s uživatelem přiměřeně jeho potřebám, znalostem a dovednostem Praktické předvedení
c Navrhnout koncepci vedení dokumentace o HW i SW v souladu s platnými právními předpisy (verze, licence) Ústní ověření
d Podle konkrétního zadání navrhnout vhodný nástroj pro audit software v organizaci Ústní ověření
e Navrhnout postup vedení evidence a dokumentace uživatelů aplikací a přístupových oprávnění podle konkrétní počítačové sítě Ústní ověření
f Navrhnout postup administrace jednotlivých počítačových aplikací podle pracovních postupů a provozních harmonogramů podle konkrétní počítačové sítě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Instalace aplikací do mobilních zařízení a centrální správa těchto zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat aktuální technologie pro správu mobilních zařízení (např. MDM – Mobile device management (správa mobilních zařízení) – Airwatch, MobileIron, IBM BES, XenMobile atd.) a vysvětlit principy jejich používání Ústní ověření
b Vysvětlit postup při správě mobilních zařízení systémem MDM (např. aplikování politik, nastavování e-mailových klientů atd.) Ústní ověření
c Navrhnout vzdálenou instalaci aplikací - vytváření vlastního „Store“ pro firemní aplikace Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit principy bezpečnosti při nasazení MDM řešení, rizika při BYOD (Bring Your Own Device) ve firemním prostředí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Odstraňování havarijních situací při provozu aplikací včetně obnovy provozu operačních systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na konkrétním zadání analyzovat a odstranit příčinu simulované poruchy provozu aplikace Praktické předvedení a ústní ověření
b Na konkrétním příkladu navrhnout postup zápisu do provozního deníku a úpravu provozní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vytváření výstupů pro uživatele aplikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle konkrétního zadání navrhnout vhodný výstup pro uživatele aplikace Praktické předvedení a ústní ověření
b Podle konkrétního zadání navrhnout vhodná rozhraní pro další používané aplikace uživatelem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Zkouška probíhá na zvolené aplikaci (personální informační systém, ERP systém, CRM systém, konkrétní mobilní aplikace aj.) a připraveném operačním systému (Windows, Linux atd.). Autorizovaná osoba je povinna uchazeči zveřejnit min. 15 dní před konáním zkoušky z PK informace o dostupných technologiích, na kterých bude zkouška probíhat. Autorizovaná osoba může nabízet zkoušku na jedné či více platformách. Uchazeč má právo zvolit si platformu pro realizaci zkoušky nejpozději pět dní před konáním zkoušky po dohodě s autorizovanou osobou.

 

Zkouška se skládá ze tří částí:

 • písemného ověření
 • ústního ověření
 • praktického předvedení a ústního ověření

 

Písemné ověření

Uchazeč v této části zkoušky prokáže znalosti písemným testem (rozsah zhruba 60min – 40 otázek).

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesní kvalifikace:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Čestné prohlášení o vlastnictví souboru otázek v požadovaném rozsahu včetně odpovědí zašle autorizovaná osoba spolu se žádostí o autorizaci autorizujícímu orgánu.

Musí přitom splňovat následující pravidla:

 • Testy pro jednotlivé uchazeče musí být vygenerovány z dostatečně velkého souboru otázek (počet otázek z jednotlivých kompetencí upřesněn níže), aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.
 • Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence.
 • Pro každé kritérium existuje několik otázek.
 • Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium, u kterého je uveden písemný způsob ověření, alespoň jednu otázku.
 • Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Autorizovaná osoba vypracuje soubor 300 testových otázek, zaměřených na ověření znalostní složky vybraných kompetencí:

 • Správa a zálohování produkční databáze 120 otázek
 • Orientace v administraci operačních systémů60 otázek
 • Orientace v programování skriptů a dávek60 otázek
 • Orientace v principech architektury a fungování aplikací60 otázek

 

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče, sestaveného ze 40 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých kompetencí:

 • Správa a zálohování produkční databáze40 % otázek
 • Orientace v administraci operačních systémů20 % otázek
 • Orientace v programování skriptů a dávek20 % otázek
 • Orientace v principech architektury a fungování aplikací20 % otázek

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze čtyř odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

 

Ústní ověření

Znalostní složku kompetencí uchazeč vysvětlí volnou formou. Jedná se o kritéria, u nichž je uveden ústní způsob ověření.

 

Praktické předvedení a ústní ověření

Pro přezkoušení jednotlivých kompetencí připraví autorizovaná osoba 7 zadání (případové studie). Autorizovaná osoba musí zajistit, aby měl každý zkoušený individuální zadání.

Všechna kritéria hodnocení se přezkušují kontinuálně právě z jednoho přiděleného zadání.

Dovednostní složku kompetencí prokáže uchazeč praktickým předvedením a ústním ověřením (rozsah asi 2‒3h).

U hodnoticích kritérií Instalace a správa aplikací, Orientace v principech architektury a fungování aplikací a Instalace aplikací na mobilní zařízení a centrální správa těchto zařízení, kde jsou uvedeny příklady v závorce a zároveň je stanoven způsob ověření praktické předvedení s ústním ověřením, může autorizovaná osoba ověřit i pouze jeden z uvedených příkladů.

Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou autorizovanou osobou archivovány po dobu, kdy se může uchazeč odvolat.

Zkouška je zaměřena na zpracování jednotlivých praktických částí konkrétního zadání.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

T-Systems Czech Republic, a. s.

KPCS CZ, s. r. o.

VODASOFT, s. r. o.

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno

OKsystem, a. s.

Silicon Hill, s. r. o.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

MA servis, s. r. o.