Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Aranžér
Platnost standardu: Od 18.2.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikace metod a postupů v oboru aranžérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní cíle a popsat podstatu oboru aranžérství v maloobchodu Ústní ověření
b Popsat způsob a postup výběru dodavatele na tvorbu propagačních materiálů (letáků, cenovek, POS materiálů, stopshopperů) a stanovení kalkulace dle schváleného rozpočtu Ústní ověření
c Popsat současné trendy v aranžérství, zejména ty, jejichž cílem je zvýšit prodej nabízeného zboží Ústní ověření
d Popsat způsob vedení komunikace s dodavateli služeb v rámci reklamy a uvést kritéria výběru a hodnocení nabídek jednotlivých dodavatelů Ústní ověření
e Vytvořit vlastní návrh akčního označení zboží na regálu (akční cedulku) za využití běžného kancelářského SW balíčku Praktické předvedení
f Zadat vstupní data do PC a provést tisk těchto dat (tisk cenovek pro označení zboží na prodejně, tisk popisků zboží, tisk stopshopperů, reklamních plakátů) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a aranžování zboží v obchodně provozní jednotce a výkladních skříních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat současné trendy grafiky exteriéru a interiéru maloobchodu a vysvětlit možnosti jejich uplatnění v souladu s obchodní filozofií a strategií prodejny Ústní ověření
b Vytvořit jednoduchý grafický návrh (náčrt) pro optimální umístění a skladbu nabízených výrobků v místě prodeje obchodně provozní jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat návrh optimálního vystavení (facingu) a popsat správné označení zboží v prodejně či v regálech Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout správnou formu propagace a označení zboží v místě vystavení - určit vhodné varianty propagace (tištěná forma, barevné rozlišení, členění dle typologie zboží, označení nabídky reklamními poutači, rozdělení zboží dle barevných variant osvětlení, aj.) Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout základní metodiku a strukturu výplně výkladní skříně prodejny, včetně tiskových propagačních nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
f Vytvořit návrh (v pdf. souboru) náhledu výplně výkladní skříně prodejny (včetně umístění vystaveného zboží) za využití grafického programu či běžného kancelářského balíčku Praktické předvedení a ústní ověření
g Upravit zboží pro aranžování Praktické předvedení
h Připravit a upravit prostor pro aranžování Praktické předvedení a ústní ověření
i Aranžovat regál na prodejně s nabídkou zboží v souladu s metodikou aranžerství včetně označení akčního zboží mimo regál (např. paletový prodej) Praktické předvedení a ústní ověření
j Zhotovit cenovky a popisky zboží za využití kancelářského balíčku Praktické předvedení
k Zhotovit na základě uvedené cenové kalkulace dárkový koš či kazetu při využití základních aranžérských manipulačních nástrojů (pomůcek) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aranžování zboží na prodejně, prodejních výstavách, veletrzích a aukcích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obvyklé součásti grafického manuálu prodejny Ústní ověření
b Připravit aranžerský návrh pro prodejní výstavu (např. promočních akce, ochutnávky) na prodejně Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout využití způsobu prodeje a vystavení zboží na prodejně (v regálech, stojanech, na paletě) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zpracovat dle požadavků autorizované osoby návrh aranžérských úprav veletržního prostoru, včetně využití propagačních a marketingových materiálů (plastické a plošné propagační prostředky, prostorové poutače, transparenty, veletržní regály, aj.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava propagace komerčních výstav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby využití propagačních materiálů v rámci komerčních výstav Ústní ověření
b Popsat možnosti propagačních nástrojů pro prezentaci firmy a nabízených výrobků Ústní ověření
c Vytvořit za využití kancelářského balíčku jednoduchou elektronickou prezentaci firmy pro komerční účely (na základě veřejně dostupných informací) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102038&kod_sm1=17)

 

Při manipulaci uchazeče se zbožím, které má charakter potravin či obdobných výrobků, je nutné předložení i platného potravinářského průkazu.

Na základě domluveného časového termínu ke stanovení zkoušky se autorizovaná osoba zaměří na praktické činnosti, které charakterizují danou pracovní pozici. Veškeré uvedené úkoly a činnosti budou realizovány na pracovišti, které bude mít dostačující zázemí a prostory k vykonání zkoušky, včetně technického vybavení, které je uvedeno v další části tohoto dokumentu (viz nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky).

 

Podstatnou části hodnocení je prověření znalostí uchazeče v oboru aranžérství a kontrola znalosti a gramotnosti při přípravě a samotné tvorbě propagačních materiálů, vystavování a aranžování nabízeného zboží. Samozřejmosti je prokázání softwarových znalostí při sestavování grafických návrhů a tvorba nákladových kalkulací.Pro splnění některých úkolů uvedených v hodnotících kritériích je potřeba poskytnout uchazeči v průběhu zkoušky firemní podklady (muster cenovek zboží, současný category management zboží) a interní podklady v podobě grafického manuálu firmy, které by měly být dodržovány pro správnou identifikaci firmy.

 

Před realizací samotné zkoušky musí uchazeč projevit samostatnost, kreativitu a flexibilní myšlení, které bude ověřeno zadaným úkolem (na základě zaslaných podkladů ze strany autorizované osoby). Tento způsob zkoušení je zvolen z důvodu vyšší časové náročnosti na samotnou tvorbu a splnění daného úkolu.

 

Prvním úkolem bude tvorba grafického návrhu výkladní skříně prodejny dle typologie nabízeného zboží autorizované osoby. Tento návrh by měl obsahovat veškeré náležitosti pro správnou propagaci a nabídku zboží ze strany firmy směrem k zákazníkovi. Tzn. umístění a struktura vystaveného zboží, nasvícení výlohy, grafické prvky, polepy a dekorace zde obsažené. V neposlední řadě je nutné zde aplikovat i doprovodné propagační nástroje ve formě tištěných, plošných a plastických reklam. Autorizovaná osoba pošle nejpozději 14 dní před samotnou realizací zkoušky uchazeči muster výlohy své prodejny, který bude podkladovým materiálem pro splnění tohoto úkolu (vychází z reálných dat a podkladů)l. Tento návrh bude poté prezentován v průběhu zkoušky autorizované osobě.

 

Druhý úkol je zaměřen na plošné rozčlenění propagačních materiálů a reklam firmy, které budou aplikovány na veřejné výstavě či veletrhu. Autorizovaná osoba nejpozději 14 dní před realizací zkoušky zašle uchazeči materiály (plánek struktury veletrhu, včetně rozmístění jednotlivých dílčích sekcí v místě konání). Na základě těchto materiálů uchazeč vytvoří návrh pro optimální umístění jednotlivých propagačních materiálů různého charakteru, které co nejlépe zajistí dostatečnou reklamu firmy vůči veřejnosti (návštěvníkům) a zdůvodní zvolené návrhy a postupy. Součástí bude také uvedení orientační kalkulace na zhotovení těchto propagačních materiálů. Tento návrh bude poté prezentován v průběhu zkoušky.

 

Posledním úkolem bude prověření IT znalosti uchazeče za využití kancelářského balíčku, kde se pokusí vytvořit optimální grafické rozhraní elektronické prezentace volně vybraného výrobku autorizovanou osobou. Tato prezentace by měla být zaměřena na oslovení zákazníků s nabídkou vybraného zboží. Tato prezentace by měla být využitelná v maloobchodních prodejnách, veřejných akcích a veletrzích. Vytvořený návrh prezentace poté bude uchazeč obhajovat při zkoušce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r. o.

PRAMEN-BRNĚNKA, spol. s r. o.