Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Aranžér
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v současných trendech v oblasti aranžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat současné trendy v oblasti používaných materiálů v aranžérství Ústní ověření
b Popsat současné trendy grafiky exteriéru a interiéru maloobchodu a vysvětlit možnosti jejich uplatnění v souladu s obchodní filozofií a strategií prodejny Ústní ověření
c Popsat historii aranžérství v ČR Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Technické zpracovávání základních druhů materiálů v aranžérství, jejich skladování a ošetřování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést technické zpracování základních druhů aranžérských materiálů (papír, textil, kov, plast) při výrobě propagačního předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat a předvést postup práce s výtvarnými pomůckami, nástroji při výrobě propagačního materiálu (pero, barva, fix) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat používané druhy písma i ozdobného při aranžování a předvést jejich kreslení a malování na nápisu o deseti písmenech Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhotovit na základě uvedené cenové kalkulace dárkový koš či kazetu při využití základních druhů materiálů a aranžérských manipulačních nástrojů Praktické předvedení
e Předvést postup při udržování manipulačních nástrojů pro aranžování Praktické předvedení
f Popsat a předvést postup při skladování a ošetřování různých materiálů používaných při aranžování zboží i při výrobě dekorací, ekologické likvidování nepoužitelného odpadu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava zboží v prodejně a aranžování výkladních skříní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodný způsob úpravy a aranžování zboží v závislosti na druhu zboží s ohledem na cílovou skupinu zákazníků Praktické předvedení
b Zpracovat návrh optimálního vystavení (facingu) a popsat správné označení zboží v prodejně či v regálech Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout základní kompozici a strukturu výplně výkladní skříně prodejny, včetně tištěných propagačních materiálů Praktické předvedení
d Navrhnout správnou formu propagace a označení zboží v místě vystavení - určit vhodné varianty propagace (tištěná forma, barevné rozlišení, členění podle typologie zboží, označení nabídky reklamními poutači, rozdělení zboží podle barevných variant osvětlení) Praktické předvedení
e Aranžovat regál s nabídkou zboží v souladu s kompozičním řešením prodejny, včetně označení akčního zboží mimo regál (např. paletový prodej) Praktické předvedení
f Vytvořit návrh výplně výkladní skříně prodejny (včetně umístění vystaveného zboží) Praktické předvedení
g Popsat a předvést postup přípravy a úpravy prostor pro aranžování výkladních skříní Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aranžování a výzdoba ucelených prostorů expozic a výstav pro účely propagace maloobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby využití propagačních materiálů pro účely ucelených prostorů expozic a výstav pro účely propagace maloobchodu Ústní ověření
b Připravit aranžerský návrh pro výstavu (např. promoční akce, ochutnávky) Praktické předvedení
c Zpracovat návrh aranžérských úprav výstavního prostoru, včetně využití propagačních a marketingových materiálů (plošné propagační prostředky, prostorové poutače, transparenty, veletržní regály) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/aranzer#zdravotni-zpusobilost).

 

Při manipulaci uchazeče se zbožím, které má charakter potravin či obdobných výrobků, je nutné předložení i platného potravinářského průkazu.

 

Kompetence: Technické zpracovávání základních druhů materiálů v aranžérství, jejich skladování a ošetřování, bezprostředně před zahájením zkoušky uchazeč od autorizované osoby obdrží deset druhů aranžérských materiálů, pět druhů technických pomůcek a pět druhů grafických prostředků a základě tematického zadání zpracuje propagační materiál, dekoraci s šablonou pro konkrétně zadanou firmu s využitím různých druhů materiálů, písem, technických pomůcek a grafických prostředků. Zároveň na základě uvedené cenové kalkulace zhotoví dárkový koš či kazetu při využití základních druhů materiálů a aranžérských manipulačních nástrojů. Po ukončení práce předvede postup při ošetřování těchto pomůcek, skladování nepoužitých materiálů a ekologickou likvidaci použitého materiálu.

 

Kompetence: Úprava zboží v prodejně a aranžování výkladních skříní, bezprostředně před zahájením zkoušky uchazeč od autorizované osoby obdrží deset kusů zboží a aranžérský materiál, který použije pro návrh umístění a aranžování tohoto zboží v prodejně a pro aranžování ve výkladní skříni.

Kompetence: Aranžování a výzdoba ucelených prostorů expozic a výstav, uchazeč bezprostředně před zahájením zkoušky od autorizované osoby obdrží tematické zadání na základě kterého zpracuje návrh pro ucelený prostor expozice a výstavy.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r. o.

PRAMEN-BRNĚNKA, spol. s r. o., doplnit podílející se subjekty v PS