Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Fotograf
Platnost standardu: Od 22.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve fotografických přístrojích, fotografickém příslušenství a záznamových médiích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést dělení fotografických přístrojů podle konstrukce a popsat jejich použití Ústní ověření
b Vysvětlit rozdílnosti základních typů fotografických přístrojů a jejich funkcí Ústní ověření
c Popsat základní příslušenství fotografických přístrojů a jeho použití Ústní ověření
d Popsat druhy záznamových médií používaných pro ukládání fotografického obrazu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba vhodného druhu fotografické techniky pro portrétní a módní fotografii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést vhodný fotografický přístroj pro portrétní a módní fotografii, popsat jeho technické parametry Ústní ověření
b Zvolit vhodný druh fotografického objektivu a filtrů pro modelovou fotografickou situaci a zdůvodnit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat vhodné fotografické příslušenství a další vybavení pro práci v oblasti portrétní a módní fotografie Ústní ověření
d Předvést manipulaci s fotografickým přístrojem a jeho příslušenstvím, vysvětlit základní operace s ním Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat vybavení ateliéru vhodného pro fotografování portrétní a módní fotografie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba vhodného osvětlení a práce se světlem při fotografování portrétů a módy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vhodný druh osvětlení pro portrétní a módní fotografii, vysvětlit rozdíly mezi trvalým a bleskovým světlem Ústní ověření
b Popsat základní druhy osvětlovacích zařízení včetně jejich příslušenství Ústní ověření
c Popsat využití hlavního a vedlejšího světla a osvětlení pozadí v portrétní a módní fotografii Ústní ověření
d Objasnit problematiku teploty chromatičnosti světla a význam funkce nastavení (vyvážení) bílé Ústní ověření
e Předvést základní uspořádání scény a osvětlovacího zařízení, nastavit osvětlení scény, zvolit vhodný druh osvětlení, vysvětlit způsob ovlivnění charakteru a směru světla Praktické předvedení a ústní ověření
f Změřit a nastavit správnou hodnotu expozice, vysvětlit využití měření dopadajícího a odraženého světla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba kompozice snímku a volba stanoviště záběru pro portrétní a módní fotografii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nejdůležitější kompoziční principy tvorby fotografického obrazu Ústní ověření
b Zvolit vhodné stanoviště a úhel pohledu pro záběr u portrétního a módního snímku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit rozdíly v použití základních objektivů, širokoúhlých objektivů a teleobjektivů s ohledem na perspektivní zkreslení a hloubku ostrosti záběru Ústní ověření
d Předvést využití jednotlivých objektivů v portrétní a módní fotografii Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovování portrétních a módních snímků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zařízení a fotografický přístroj pro portrétní a módní fotografii Praktické předvedení
b Zhotovit reprezentační portrét a snímek postavy Praktické předvedení
c Zhotovit skupinový snímek Praktické předvedení
d Připravit scénu a model pro fotografii módy a módních doplňků v ateliéru, předvést práci s modelem a zhotovit snímky celku, polocelku a detailu Praktické předvedení
e Předvést prezentaci snímků ve formě neupravených digitálních záznamů včetně přístrojů a jejich doplňkového příslušenství, kterými byly zhotoveny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Práce s fotografickým modelem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést komunikaci s modelem a jeho vedení při fotografii módy a
módních doplňků
Praktické předvedení
b Předvést práci s modelem v pohybu a zhotovit snímek Praktické předvedení
c Předvést práci s modelem v plenéru a zhotovit snímek Praktické předvedení
d Vybrat a sestavit prezentační materiály (book) pro model Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Úprava portrétních a módních snímků s využitím grafických programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přenést digitální obraz z fotografického přístroje do počítače Praktické předvedení
b Popsat grafické programy vhodné pro úpravy fotografického obrazu, porovnat jejich funkce, zvolit nejvhodnější grafický program pro danou zakázku Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravit jasovou a barevnou tonalitu fotografického obrazu s použitím vrstev úprav (pomocí funkcí: úrovně, křivky, odstín/sytost) Praktické předvedení
d Provést jednoduché opravy obrazu ve vrstvách pomocí nástrojů pro retuš Praktické předvedení
e Popsat jednotlivé datové formáty používané v grafických programech, zvolit vhodný datový formát pro uložení obrazu a obraz uložit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava fotografického snímku pro další zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést předtiskovou přípravu snímku a převedení do tiskového modelu CMYK s příslušným barevným prostorem, současně ponechat kopii souboru v modelu RGB s příslušným barevným prostorem Praktické předvedení
b Provést konečnou přípravu snímku pro zhotovení fotografie Praktické předvedení
c Objasnit volbu barevných modelů RGB a CMYK a příslušných barevných prostorů pro jednotlivé druhy konečného zpracování fotografie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovování kontrolního fotografického snímku na náhledové tiskárně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy materiálů vhodných pro tisk obrazu, popsat jejich vlastnosti Ústní ověření
b Nastavit funkce a připravit tiskárnu pro tisk obrazu včetně implementace systému správy barev Praktické předvedení
c Vytisknout kontrolní náhled snímku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Archivování obrazových materiálů a digitálních dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vhodná média určená k archivaci digitálního obrazu, jejich použití a péči o ně Ústní ověření
b Popsat možnosti ukládání digitálních dat Ústní ověření
c Provést uložení digitálních dat na vhodné médium Praktické předvedení
d Popsat možnosti archivace obrazových materiálů (filmů, fotografií, tisků) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava digitálního obrazu pro export na web, pro tisk a další použití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit velikost snímku a jeho rozlišení s ohledem na možnosti internetového transportu Praktické předvedení
b Předvést stahování snímku z internetu do počítače Praktické předvedení
c Popsat a provést odeslání snímků z počítače pomocí elektronické pošty a datových úložišť Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení povinné dokumentace k fotografické zakázce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v právních předpisech v oblasti ochrany osobních dat a autorských práv ve vztahu k fotografii Ústní ověření
b Popsat způsob vedení zakázkové knihy Ústní ověření
c Vystavit fakturu a zjednodušený daňový doklad za fotografické služby/práce, vysvětlit náležitosti kolem příjmu a výdeje peněžních částek Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést způsob evidence objednávek a tvorby rozpočtu, vytvořit rozpočet pro danou fotografickou zakázku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Prezentace fotografických prací v závislosti na konkrétní situaci při jednání se zákazníkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob komunikace se zákazníkem při sjednávání a odevzdávání fotografické zakázky Ústní ověření
b Prezentovat nabídkové portfolio fotografických prací a dohodnout podmínky provedení dané zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést zhotovenou fotografickou zakázku při předání zákazníkovi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/fotograf).

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Uchazeč má po dohodě se zkoušejícím právo používat při vykonání praktické části zkoušky vlastní fotografický přístroj s příslušenstvím.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k provedení zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Zkoušející zadá uchazeči při zahájení zkoušky konkrétní parametry zakázky, která bude mj. předmětem zkoušky.

U odborné způsobilosti Volba vhodného druhu fotografické techniky pro portrétní a módní fotografii:

kritérium b): zkoušející připraví 5 modelových fotografických situací. Uchazeč si k řešení vybere 2 z nich.

U odborné způsobilosti Zhotovování portrétních a módních snímků:

kritérium c):

uchazeč zhotoví skupinový snímek se 3 modely,

kritérium d):

uchazeč zhotoví minimálně 6 ks snímků módy a módních doplňků podle zadání s použitím minimálně 2 ks oděvů a minimálně 3 ks módních doplňků.

U odborné způsobilosti Práce s fotografickým modelem:

kritérium d):

uchazeč vybere minimálně 5 ks snímků modelu a sestaví z nich jeho prezentační book.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravil Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a odborníky z praxe z těchto subjektů:

  • Asociace profesionálních fotografů ČR

Kvalifikační standard profesní kvalifikace schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.