Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní dělník
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání osobních ochranných pracovních pomůcek a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s motorovou pilou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat význam a vybrat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) pro práci s motorovou pilou a popsat podmínky způsobilosti osoby pro obsluhu motorové pily Praktické předvedení a ústní ověření
b Ukázat bezpečnostní prvky motorové pily a popsat jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady manipulace s pohonnými hmotami z pohledu BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí Ústní ověření
d Popsat zásady BOZP při přepravě motorové pily, předvést její správné držení, bezpečný postoj při práci a pohyb na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat zásady BOZP při příčném přeřezávání, stanovit na konkrétním pracovišti bezpečností rizika a způsob jejich eliminace Ústní ověření
f Popsat zásady BOZP při kácení stromů do průměru 15 cm na pařezu, stanovit na konkrétním pracovišti bezpečností rizika a způsob jejich eliminace Ústní ověření
g Vyjmenovat základní zakázané úkony a činnosti při práci s motorovou pilou Ústní ověření
h Popsat zásady první pomoci při úrazech způsobených při práci s motorovou pilou Ústní ověření
i Provést provozní kontrolu bezpečnosti motorové pily a předvést startování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Seřizování, ošetřování a údržba motorové pily

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat části motorové pily a vyjmenovat přehled nejčastějších poruch a jejich odstraňování Ústní ověření
b Předvést denní údržbu dle návodu výrobce (vnější očištění pily, vyčištění vzduchového filtru, prostoru kolem spojky a brzdy řetězu, obrácení a vyčištění vodicí lišty a mazacích otvorů), včetně údržby řezací části Praktické předvedení
c Předvést týdenní údržbu dle návodu výrobce (30 – 40 provozních hodin – zkontrolovat startovací zařízení, očištění, kontrola a seřízení zapalovací svíčky, odstranění otřepu hran lišty a namazání ložiska bubnu spojky, očištění žeber válce a ventilátoru) Praktické předvedení
d Předvést měsíční údržbu dle návodu výrobce (160 – 180 provozních hodin – vypláchnutí benzínové a olejové nádrže, propláchnutí nebo výměna sacích filtrů, čištění ochranné mřížky proti jiskření či síťky lapače jisker výfuku) Praktické předvedení
e Vyplnit záznamy o provozu motorové pily, včetně záznamů o provedených opravách a kontrolách Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Příčné přeřezávání motorovou pilou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pracoviště s ohledem na BOZP, rozvalit skládku a zajistit zamezení samovolného rozvalení Praktické předvedení
b Předvést příčné přeřezávání slabšího i silnějšího dříví, než je délka vodicí lišty motorové pily Praktické předvedení
c Popsat způsoby příčných řezů s ohledem na tahovou a tlakovou stranu dříví a předvést jeho přeřezávání Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsob vyjmutí sevřené řezací části motorové pily z řezu Ústní ověření
e Předvést následnou manipulaci s dřívím bez a s pomocným nářadím Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Výřez nežádoucích dřevin a křovin motorovou pilou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zadaný výřez nežádoucích dřevin a křovin pod elektrovody, podél cest, mimo lesní porosty apod. při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení
Toto kritérium je třeba splnit.
2

Těžba dříví motorovou pilou do průměru 15 cm na pařezu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vhodné pracovní postupy při těžbě dříví s ohledem na specifické klimatické vlivy, terénní vlivy, technické vlastnosti dříví a druh dřeviny Ústní ověření
b Vysvětlit význam a definovat parametry zářezu, hlavního řezu a nedořezu a popsat praktické použití při kácení stromů do průměru 15 cm na pařezu Ústní ověření
c Připravit pracoviště s ohledem na BOZP, určit směr pádu a předvést směrové kácení stromů Praktické předvedení
d Předvést zadané odvětvení a krácení slabých kmenů do 15 cm na pařezu na výřezy Praktické předvedení
e Popsat používané nářadí při těžbě dříví a jeho využití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Vyhotovování výkazů o práci s motorovou pilou a měření dříví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést měření a adjustaci rovnaného dříví Praktické předvedení
b Stanovit objem dříví v prostorových metrech (prm) a v m3 Ústní ověření
c Vyplnit pracovní výkazy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Současně musí být uchazeč seznámen s požadavky souvisejícími s ochranou životního prostředí. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=8&kod_sm1=43).

 

U kompetence Těžba dříví motorovou pilou do průměru 15 cm na pařezu kritérium hodnocení ad e) se používaným nářadím při těžbě rozumí: lesnická lopatka, klínky do řezu, háček, vynášecí kleště a obracák.

 

Zkouška proběhne ve dvou částech, a to v praktické a teoretické. Teoretickou i praktickou část je nutné absolvovat v lesním porostu a na lesním skladu, případně i pracovišti s přiměřeným technickým zázemím (dílna, přístřešek apod.), kde je možné ověřit uvedené znalosti a dovednosti práce s motorovou pilou. Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Ing. Milan Hron

LESMA, spol. s r. o.

Lesy Jedlí, s. r. o.

Střední škola hospodářská a lesnická, příspěvková organizace

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.