Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Technik diagnostik kanalizační sítě
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do 6.6.2021
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 6.6.2021, pokud byl termín stanoven před 7.4.2021. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Poskytování odborné pomoci výrobním provozům v odvádění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup opravy dle modelové situace z kamerového záznamu o stavu kanalizace a odstranění balastních vod Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit prognózu vývoje závady z modelové situace kamerového záznamu prohlídky kanalizace Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit druh a stanovit potřebu technických prostředků pro poskytnutí odborné pomoci plynoucích ze závěrů informací GIS a prohlídky kamerou Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést prohlídku kanalizace průmyslovou kamerou Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést práci s jednoduchými geodetickými přístroji (GPS, nivelační přístroj, jednoduché geodetické metody, obsluha přístrojů apod.) a práci s nástrčnou kanalizační kamerou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technických podkladech kanalizační sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst pasporty kanalizace v listinné podobě Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst pasporty kanalizace v elektronické podobě Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit výstupy z Geografického informačního systému (GIS) o stavu kanalizace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava podkladů pro zpracování plánu oprav a rekonstrukci kanalizačních sítí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat potřebné podklady (kritéria) pro zpracování plánu oprav a rekonstrukcí kanalizačních sítí Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat potřebné podklady pro zpracování plánu oprav a rekonstrukcí kanalizačních sítí Ústní ověření
c Připravit podklady pro rozpracování plánu oprav a rekonstrukcí kanalizačních sítí dle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava podkladů pro odstraňování balastních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat potřebné podklady pro odstraňování balastních vod Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat potřebné podklady pro odstraňování balastních vod Ústní ověření
c Připravit podklady pro rozpracování plánu odstraňování balastních vod dle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování a vyhodnocování výsledků inspekčních prohlídek kanalizační sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit a vyhodnotit výsledky inspekční prohlídky kanalizační sítě dle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit míru závažnosti a prognózu vývoje jednotlivých nálezů z inspekční prohlídky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií a dalších mimořádných událostí na vodovodních a kanalizačních sítích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout řešení pro modelovou situaci - technické řešení Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout řešení pro modelovou situaci - organizační řešení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit řešení pro modelovou situaci – ekonomická kriteria řešení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní a technické dokumentace o řízení a organizaci prací při zajišťování provozu vodovodních a kanalizačních sítí, jejich údržbě a opravách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit typy provozní a technické dokumentace a způsob jejich vedení Písemné a ústní ověření
b Vyplnit část dokumentace dle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Organizace práce, organizace provozu diagnostické skupiny kanalizací a koordinace činností s provozovatelem kanalizační sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit plán práce diagnostické skupiny kanalizací dle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit koordinaci činností s provozovatelem (provozním střediskem) kanalizační sítě Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést praktické provedení prohlídky kanalizace průmyslovou kamerou Praktické předvedení
d Vysvětlit práci s jednoduchými geodetickými přístroji (GPS, nivelační přístroj apod.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší vybraná hodnoticí kritéria. Jedná se o kriteria u nichž je uvedena modelová situace. Příklady modelových situací a ověření lze provést též elektronickou formou v simulovaném prostředí.

Kompetence, v kterých jsou kritéria hodnocení řešena dle modelových situací:

  • Poskytování odborné pomoci výrobním provozům v odvádění odpadních vod
  • Příprava podkladů pro zpracování plánu oprav a rekonstrukci kanalizačních sítí
  • Příprava podkladů pro odstraňování balastních vod
  • Posuzování a vyhodnocování výsledků inspekčních prohlídek kanalizační sítě
  • Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií a dalších mimořádných událostí na vodovodních a kanalizačních sítích
  • Vedení provozní a technické dokumentace o řízení a organizaci prací při zajišťování provozu vodovodních a kanalizačních sítí, jejich údržbě a opravách
  • Organizace práce, organizace provozu diagnostické skupiny kanalizací a koordinace činností s provozovatelem kanalizační sítě

 

Podkladem pro modelové situace jsou různé výstupy z kamerového systému. Uchazeč obdrží výsledky kamerové prohlídky, na kterých mohou být zjištěny např. kaverny různých typů, vnik balastních vod, ucpaná kanalizace, havárie vlivem velkých kavern, riziko vymílání apod. Autorizovaná osoba připraví minimálně 3 modelové situace pro každé kritérium hodnocení.

U kompetence Poskytování odborné pomoci výrobním provozům v odvádění odpadních vod, pro ověření kritéria d) Předvést prohlídku kanalizace průmyslovou kamerovou, připraví autorizovaná osoba reálnou situaci v terénu nebo zajistí simulovanou situaci na modelu kanalizačního potrubí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.

Vodovody a kanalizace Jablonné, a. s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.