Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zpracování projektové dokumentace koupacích jezírek a biotopů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zákonná ustanovení týkající se stavby koupacích jezírek a biotopů Ústní ověření
b Uvést kategorizaci koupacích biotopů podle typů Ústní ověření
c Zpracovat projekt koupacího biotopu včetně nezbytného technického vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovení technologických postupů zemních prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit a popsat základní technologické postupy při hloubení jam zapažených a nezapažených, včetně přípustných sklonů svahů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat základní bezpečnostní opatření při zemních pracích Ústní ověření
c Popsat technologické postupy pro zhotovení nutných drenáží při stavbě Ústní ověření
d Popsat jemnou terénní modelaci břehových zón Ústní ověření
e Provést přelivovou hranu se zajištěním odvodu přebytečné srážkové vody z jezírka Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Používání materiálů pro stavbu koupacích jezírek a biotopů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stavební materiály včetně konkrétního využití při stavbě Ústní ověření
b Popsat relevantní způsoby armování železobetonových konstrukcí Ústní ověření
c Pro konkrétní příklad zvolit optimální hydroizolaci dle druhu a minimální tloušťky Praktické předvedení
d Předvést spojování hydroizolačních folií Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace hygienických předpisů pro provoz koupacího jezírka a biotopu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zákonná opatření týkající se ochrany veřejného zdraví ve vztahu ke stavbě koupacích jezírek a biotopů Ústní ověření
b Zpracovat návrh provozního řádu koupacího jezírka a biotopu v souladu s platnými hygienickými předpisy Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Aplikace hydrauliky v provozu koupacího jezírka a biotopu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočíst tlakové ztráty v systému cirkulace vody a navrhnout čerpadlo u konkrétního biotopu Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést principy hydrauliky proudění v koupacím jezírku a biotopu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v hydrobiologii a hydrochemii vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní zdroje živin, tvořících se v koupacím jezírku a biotopu Písemné ověření
b Uvést souhrn požadovaných limitů chemické analýzy pro přídavnou doplňovací vodu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Výběr rostlin pro koupací jezírka a biotopy a jejich výsadba

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zařadit jednotlivé rostlinné druhy podle trofie a jejich vhodnosti pro biobazén nebo jezírko typu I až III Ústní ověření
b Rozdělit modelaci břehové zóny podle hloubky vody a mocnosti substrátu Písemné ověření
c Zvolit optimální rostlinné druhy pro danou rostlinnou zónu a vysadit je Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Údržba a provoz koupacího jezírka a biotopu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní pracovní operace celoroční péče o technologii koupacího jezírka a biotopu Ústní ověření
b Provést údržbu biofilmového filtru s uvedením četnosti odstávek Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést ošetření rostlin s uvedením četnosti opakování u jednotlivých druhů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na příbuznou jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-technik-mistr-a027).


Tato profesní kvalifikace je zaměřena na stavbu koupacích jezírek a biotopů určených pro rekreaci člověka.

V kompetenci Zpracování projektové dokumentace koupacích jezírek a biotopů je při zpracování projektu koupacího biotopu nutno vycházet z konkrétní situace v terénu, umístit biotop co nejvhodněji z hlediska funkčního i estetického, zvolit vhodný tvar jezírka, určit rozmístění a velikost jednotlivých zón, profil jezírka, nezbytné technické prostředky pro provoz, stanovit harmonogram prací a orientační finanční plán. Pro ověření kritéria c) je stanovena plocha koupacího biotopu na 20 m2.

 

V kompetenci Stanovení technologických postupů zemních prací bude pro ověření kritéria e) k dispozici plocha 10 m2 ve stadiu černého úhoru - zahradnicky zpracovaná. Vlastní jemné terénní úpravy ve smyslu zadání kritéria provede uchazeč pomocí ručního nářadí.

 

V kompetenci Údržba a provoz koupacího jezírka a biotopu bude pro ověření kritéria c) nutno mít k dispozici minimálně 10 druhů rostlin se zastoupením rostlin zahradní zóny, rostlin mokřadů, bahenních rostlin, rostlin vodní hladiny a rostlin rostoucích pod vodou.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě výsledné práce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zahradnictví Šimková

Ekogreen, s. r. o.

Svaz zakládání a údržby zeleně

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace