Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Kožařský technik technolog
Platnost standardu: od 29.6.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a v technických podkladech pro kožedělnou výrobu, předvést dohledání pomocí informačních technologií Praktické předvedení
b Popsat složení předloženého výrobku, pojmenovat jednotlivé součásti, vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení
c Sestavit pracovní postup pro zhotovení výrobku s využitím technické dokumentace a podle předloženého vzorku, popsat výrobní způsob u předloženého vzorku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro výrobu usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé způsoby výroby usní a kožešin, rozčlenit výrobky do skupin a popsat jejich charakteristiku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit technologický postup pro konkrétní výrobek, charakterizovat kritická místa ve výrobním procesu Praktické předvedení
c Posoudit navržený technologický postup z hlediska využitelnosti materiálů a kvality Praktické předvedení
d Stanovit alternativní technologický postup s použitím náhradních materiálů Praktické předvedení
e Zkontrolovat dodržování technologické kázně s ohledem na ekologicky čisté zpracování surovin a materiálů, v případě potřeby prokázat argumentační schopnost prosadit potřebné změny Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat standardní technologický postup ekologického zpracování koželužského odpadu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování výrobních zařízení pro výrobu usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit potřebné stroje a zařízení pro výrobu usní a kožešin na základě technologického postupu práce s ohledem na ekologicky čisté zpracování Praktické předvedení
b Stanovit technologické parametry výrobních zařízení a zdůvodnit jejich volbu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro výrobu usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat předložené materiály, specifikovat je a určit jejich použití pro konkrétní výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout materiály, komponenty a polotovary pro výrobu daného výrobku, popsat jejich vlastnosti a zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit materiály pro výrobní proces na základě technických podkladů a vypočítat jejich spotřebu pro daný objem výroby Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické dokumentace kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Založit a vést technickou a technologickou dokumentaci, popsat podklady pro předložený výrobek Praktické předvedení
b Zdůvodnit nutnost vedení a používání základních norem a technické dokumentace pro danou kožedělnou výrobu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout technologický postup na daném úseku kožedělné výroby, na modelové situaci prosadit správné technologické řešení s využitím řízení lidských zdrojů Praktické předvedení
b Navrhnout technologické parametry pro strojní zařízení s přihlédnutím k dodržování technologického postupu Praktické předvedení
c Zkontrolovat dodržování technologického postupu pro předložený výrobek u vytypovaných pracovních operací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění technického dozoru na pracovištích kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat strojní vybavení a charakterizovat funkci stroje podle nákresu a určit jeho použití pro konkrétní pracovní operaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout pro daný technologický úsek strojní vybavení na základě předloženého vzorku a zdůvodnit navrženou technickou sestavu Praktické předvedení
c Navrhnout a sestavit harmonogram generálních oprav a preventivní údržby s využitím technické evidence strojů, zdůvodnit potřebu provedení technického dozoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, základních a pomocných materiálů, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů pro kožedělnou výrobu na předložených vzorcích, vyhodnotit případné vady a stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu výsledného výrobku Praktické předvedení
c Popsat useň s ohledem na její kvalitativní složení, stanovit použití jednotlivých částí usně na konkrétní dílce výrobku s ohledem na jejich kvalitu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků pro výrobu usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit materiály a výrobky, pro něž je nutné během technologického procesu vykonat technické, laboratorní a jiné zkoušky Praktické předvedení
b Popsat způsob provedení zadané kvalitativní zkoušky Ústní ověření
c Vybrat vhodnou laboratoř k provedení navržené zkoušky, vypsat objednávkový list pro tuto zkoušku Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=6269&kod_sm1=30).

Ověřením kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku koželužské výroby.

Autorizovaná osoba připraví modelovou situaci u kompetence Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě, kritérium a).

Autorizovaná osoba určí u kompetence Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků pro výrobu usní a kožešin, kritérium b) konkrétní kvalitativní zkoušku.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě provedení.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání výrobce kožedělného zboží nebo výrobce obuvi a střední vzdělání s maturitní zkouškou + alespoň pět let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zpracování usní, plastů a pryže a alespoň pět let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c)Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou technologii a alespoň pět let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

d)Profesní kvalifikace kožařský technolog pro výrobu usní a kožešin a střední vzdělání s maturitní zkouškou + alespoň pět let odborné praxe nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Materiální a technické vybavení

- Místnost pro provedení ústní a písemné části zkoušky vybavená PC s instalovaným kancelářským SW a tiskárnou, papír, tužky, tabule

- Prostory se zajištěnou dodávkou potřebných energií odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

- Výkresová dokumentace

- Výrobní dokumentace (technická a technologická dokumentace)

- Normy pro kožedělný průmysl

- Tiskopisy a formuláře

- Stroje a zařízení pro výrobu usní a kožešin

 

Pomůcky

-Vzorky koželužských materiálů, polotovarů a chemikálií

-Vzorky kožešin a usní s vadami vzniklými za života zvířete nebo špatným skladováním surovin

-Vzorky kožešin a usní s materiálovými vadami vzniklými během výrobního procesu

-Vzorky hotových výrobků (usně, kožešiny, exotické usně)

-Ukázky materiálů s různými povrchovými úpravami

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 40 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o. Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie Trnava