Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Kožařský technik technolog
Platnost standardu: Od 29.6.2015 do 14.3.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a v technických podkladech pro kožedělnou výrobu, předvést dohledání pomocí informačních technologií Praktické předvedení
b Popsat složení předloženého výrobku, pojmenovat jednotlivé součásti, vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení
c Sestavit pracovní postup pro zhotovení výrobku s využitím technické dokumentace a podle předloženého vzorku, popsat výrobní způsob u předloženého vzorku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro výrobu usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé způsoby výroby usní a kožešin, rozčlenit výrobky do skupin a popsat jejich charakteristiku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit technologický postup pro konkrétní výrobek, charakterizovat kritická místa ve výrobním procesu Praktické předvedení
c Posoudit navržený technologický postup z hlediska využitelnosti materiálů a kvality Praktické předvedení
d Stanovit alternativní technologický postup s použitím náhradních materiálů Praktické předvedení
e Zkontrolovat dodržování technologické kázně s ohledem na ekologicky čisté zpracování surovin a materiálů, v případě potřeby prokázat argumentační schopnost prosadit potřebné změny Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat standardní technologický postup ekologického zpracování koželužského odpadu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování výrobních zařízení pro výrobu usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit potřebné stroje a zařízení pro výrobu usní a kožešin na základě technologického postupu práce s ohledem na ekologicky čisté zpracování Praktické předvedení
b Stanovit technologické parametry výrobních zařízení a zdůvodnit jejich volbu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro výrobu usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat předložené materiály, specifikovat je a určit jejich použití pro konkrétní výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout materiály, komponenty a polotovary pro výrobu daného výrobku, popsat jejich vlastnosti a zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit materiály pro výrobní proces na základě technických podkladů a vypočítat jejich spotřebu pro daný objem výroby Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické dokumentace kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Založit a vést technickou a technologickou dokumentaci, popsat podklady pro předložený výrobek Praktické předvedení
b Zdůvodnit nutnost vedení a používání základních norem a technické dokumentace pro danou kožedělnou výrobu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout technologický postup na daném úseku kožedělné výroby, na modelové situaci prosadit správné technologické řešení s využitím řízení lidských zdrojů Praktické předvedení
b Navrhnout technologické parametry pro strojní zařízení s přihlédnutím k dodržování technologického postupu Praktické předvedení
c Zkontrolovat dodržování technologického postupu pro předložený výrobek u vytypovaných pracovních operací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění technického dozoru na pracovištích kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat strojní vybavení a charakterizovat funkci stroje podle nákresu a určit jeho použití pro konkrétní pracovní operaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout pro daný technologický úsek strojní vybavení na základě předloženého vzorku a zdůvodnit navrženou technickou sestavu Praktické předvedení
c Navrhnout a sestavit harmonogram generálních oprav a preventivní údržby s využitím technické evidence strojů, zdůvodnit potřebu provedení technického dozoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, základních a pomocných materiálů, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů pro kožedělnou výrobu na předložených vzorcích, vyhodnotit případné vady a stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu výsledného výrobku Praktické předvedení
c Popsat useň s ohledem na její kvalitativní složení, stanovit použití jednotlivých částí usně na konkrétní dílce výrobku s ohledem na jejich kvalitu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků pro výrobu usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit materiály a výrobky, pro něž je nutné během technologického procesu vykonat technické, laboratorní a jiné zkoušky Praktické předvedení
b Popsat způsob provedení zadané kvalitativní zkoušky Ústní ověření
c Vybrat vhodnou laboratoř k provedení navržené zkoušky, vypsat objednávkový list pro tuto zkoušku Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=6269&kod_sm1=30).

Ověřením kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku koželužské výroby.

Autorizovaná osoba připraví modelovou situaci u kompetence Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě, kritérium a).

Autorizovaná osoba určí u kompetence Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků pro výrobu usní a kožešin, kritérium b) konkrétní kvalitativní zkoušku.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě provedení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o. Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie Trnava