Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Ekonomika a administrativa
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.10.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technologických a organizačních procesech svěřené oblasti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní metody a postupy prací/činností vykonávaných podřízenými pracovníky, popsat technologii/postup přísl. procesu Ústní ověření
b Popsat nějakou, již realizovanou, inovaci (některého ze stávajících pracovních postupů) a vysvětlit její dopad do praxe a výsledků činnosti Ústní ověření
c Orientovat se v systému managementu kvality, norem výkonu a způsobech jejich kontroly, měření a hodnocení (pro činnosti vykonávané podřízenými pracovníky) Ústní ověření
d Charakterizovat vliv konkrétního plánu práce/výroby na činnost svěřeného úseku Ústní ověření
e Stanovit dílčí cíle pro jednotlivé pracovníky/ časové etapy, prokázat jejich logickou a časovou provázanost a určit základní podmínky nezbytné pro jejich dosažení Praktické předvedení
f Popsat systém náběhů vstupů a výstupů na svěřeném úseku Ústní ověření
g Orientovat se v managementu údržby svěřeného úseku, popsat základní požadavky na údržbu a to z hlediska věcného i časového (typy údržby - průběžné, generální a další) Ústní ověření
h Sestavit plán preventivních prohlídek a oprav strojů/zařízení apod. Praktické předvedení
i Popsat základní pravidla efektivního a bezpečného fungování odpadového hospodářství svěřeného úseku Ústní ověření
j Popsat základní pravidla v oblasti ekologie platná pro svěřenou oblast (prevence, vliv na životní prostředí, riziko ekologických havárií, jejich předcházení a řešení) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve svěřené oblasti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob řešení a postup v případě technologických problémů Ústní ověření
b Popsat způsob řešení a postup v případě logistických problémů Ústní ověření
c Popsat způsob řešení a postup v případě problémů kvality Ústní ověření
d Popsat způsob řešení a postup v případě náhlé technické havárie, živelné události, nebo přerušení dodávek energií na pracovišti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vedení nejnižší hierarchické jednotky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pravidla pro realizaci porad z hlediska jejich formy a obsahu Ústní ověření
b Stanovit přehled základních kompetencí a znalostí pro činnosti vykonávané podřízenými pracovníky Praktické předvedení
c Stanovit hodnoticí kritéria pro ověření základních znalostí a kompetencí podřízených Praktické předvedení
d Popsat možné postupy pro ověření základních znalostí a kompetencí podřízených Ústní ověření
e Prezentovat různé způsoby motivace podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
f Orientovat se v etice podnikání a požadovaných normách pracovního chování Ústní ověření
g Navrhnout adaptační proces pro nového pracovníka Praktické předvedení
h Navrhnout strukturu pracovního týmu s důrazem na jeho efektivní fungování. Praktické předvedení
i Vysvětlit základní role a odpovědnost jednotlivých členů týmu Ústní ověření
j Vysvětlit, jak předcházet konfliktům v týmu a mezi týmy Ústní ověření
k Navrhnout způsob řešení již vzniklého konfliktu na pracovišti Praktické předvedení
l Navrhnout způsob řešení a postup v případě problémů s podřízeným pracovníkem (neplnění úkolů, nedostatečné pracovní výsledky, mezilidské vztahy) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v pracovně-právní legislativě a personálním řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pracovněprávních normách (zákoník práce a občanský zákoník - oba v platném znění), vysvětlit principy plánování směn, vykazování pracovní doby a odměňování Ústní ověření
b Zpracovat podklady pro odměňování zaměstnanců Praktické předvedení a ústní ověření
c Objasnit způsoby kontroly a evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti Ústní ověření
d Popsat povinnosti vedoucího pracovníka v oblasti BOZP a PO platných pro svěřenou oblast (školení zamměstnanců, prevence v oblasti BOZP a PO, řešení pracovních úrazů a další) Ústní ověření
e Popsat povinnosti podřízených zaměstnanců z oblasti BOZP a PO Ústní ověření
f Popsat požadavky na vybavení a řízení pracoviště z hlediska BOZP a PO (ergonomie, pravidelné revize a kontroly a další) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajišťování komunikace mezi podřízenými zaměstnanci a vedením společnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prezentovat týmu cíle a záměry vedení společnosti Prakické předvedení
b Prezentovat týmu cíle, záměry, očekávání a pracovní výsledky řízeného týmu Praktické předvedení
c Předvést a popsat způsob získávání informací od podřízených zaměstnanců a způsob jejich zpracování pro vedení společnosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Prezentovat informace získané od podřízených zaměstnanců směrem k vedení společnosti Praktické předvedení
e Pracovat se základními prostředky elektronické komunikace (textový editor, tabulkový procesor, e-mail, internet) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování technických kompetencí musí odpovídat konkrétnímu oboru působení vedoucího týmu.

Uchazeč musí současně s přihlášením ke zkoušce informovat autorizovanou osobu o své odborné profilaci, aby měla autorizovaná osoba čas na přípravu. Uchazeč si dopředu připraví plán výroby/práce, na němž bude prezentovat kritérium d) kompetence Orientace v technologických a organizačních procesech svěřené oblasti.

Autorizovaná osoba musí mít připravenou sadu min. 10 případových studií, prostřednictvím nichž bude prakticky ověřovat kompetence Vedení nejnižší hierarchické jednotky, Orientace v pracovně-právní legislativě a personálním řízení. K prokázání kritéria b) kompetence Orientace v pracovně-právní legislativě a personálním řízení stačí připravit mzdové podklady pro jednoho zaměstnance a popsat specifika přípravy těchto podkladů. Případovou studii autorizovaná osoba přidělí podle odborné profilace uchazeče. Případová studie bude zadána na místě v den konání zkoušky.

K ověření kompetence Zajišťování komunikace mezi podřízenými zaměstnanci a vedením společnosti použije autorizovaná osoba figuranta. Figurantem může být člen komise.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKD PRAHA DIZ, a. s.

LETOV LETECKÁ VÝROBA, s. r. o., Praha

Česká pošta, s. p.

DMC management consulting

Emanuel Junas, OSVČ