Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Ekonomika a administrativa
Povolání: Vedoucí týmu
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technologických a organizačních procesech svěřené oblasti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní metody a postupy prací/činností vykonávaných podřízenými pracovníky, popsat technologii/postup příslušného procesu Ústní ověření
b Popsat nějakou, již realizovanou inovaci (některého ze stávajících pracovních postupů) a vysvětlit její dopad do praxe a výsledků činnosti Ústní ověření
c Orientovat se v systému managementu kvality, norem výkonu a způsobech jejich kontroly, měření a hodnocení (pro činnosti vykonávané podřízenými pracovníky) Ústní ověření
d Charakterizovat vliv konkrétního plánu práce/výroby na činnost svěřeného úseku Ústní ověření
e Stanovit dílčí cíle pro jednotlivé pracovníky/časové etapy, prokázat jejich logickou a časovou provázanost a určit základní podmínky nezbytné pro jejich dosažení Praktické předvedení
f Popsat systém náběhů vstupů a výstupů na svěřeném úseku Ústní ověření
g Orientovat se v managementu údržby svěřeného úseku, popsat základní požadavky na údržbu, a to z hlediska věcného i časového (typy údržby - průběžné, generální a další) Ústní ověření
h Sestavit plán preventivních prohlídek a oprav strojů/zařízení apod. Praktické předvedení
i Popsat základní pravidla efektivního a bezpečného fungování odpadového hospodářství svěřeného úseku Ústní ověření
j Popsat základní pravidla v oblasti ekologie platná pro svěřenou oblast (prevence, vliv na životní prostředí, riziko ekologických havárií, jejich předcházení a řešení) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve svěřené oblasti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob řešení a postup v případě technologických problémů Ústní ověření
b Popsat způsob řešení a postup v případě logistických problémů Ústní ověření
c Popsat způsob řešení a postup v případě problémů kvality Ústní ověření
d Popsat způsob řešení a postup v případě náhlé technické havárie, živelné události nebo přerušení dodávek energií na pracovišti Ústní ověření
e Popsat možné způsoby řešení a posup v případě problémů s nedostatkem/náhle zvýšenou potřebou pracovníků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vedení nejnižší hierarchické jednotky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pravidla pro zajištění a průběh porad z hlediska jejich formy a obsahu Ústní ověření
b Stanovit přehled základních kompetencí a znalostí pro činnosti vykonávané podřízenými pracovníky Praktické předvedení
c Stanovit hodnoticí kritéria pro ověření základních znalostí a kompetencí podřízených Praktické předvedení
d Popsat možné postupy pro ověření základních znalostí a kompetencí podřízených Ústní ověření
e Prezentovat různé způsoby motivace podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit základní role a odpovědnost jednotlivých členů týmu Ústní ověření
g Orientovat se v etice podnikání a požadovaných normách pracovního chování Ústní ověření
h Navrhnout adaptační proces pro nového pracovníka Praktické předvedení
i Navrhnout strukturu pracovního týmu s důrazem na jeho efektivní fungování Praktické předvedení
j Zvládnout hodnotící pohovor s podřízeným Praktické předvedení a ústní ověření
k Vysvětlit, jak předcházet konfliktům v týmu a mezi týmy Ústní ověření
l Navrhnout způsob řešení již vzniklého konfliktu na pracovišti Praktické předvedení
m Navrhnout způsob řešení a postup v případě problémů s podřízeným pracovníkem (neplnění úkolů, nedostatečné pracovní výsledky, mezilidské vztahy), zvládnout propouštěcí pohovor s podřízeným Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v pracovně-právní legislativě, finančním a personálním řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pracovněprávních normách (zákoník práce a občanský zákoník - oba v platném znění), vysvětlit principy plánování směn, vykazování pracovní doby a odměňování Ústní ověření
b Zpracovat podklady pro odměňování zaměstnanců Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit způsoby kontroly a evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti Ústní ověření
d Popsat povinnosti vedoucího pracovníka v oblasti BOZP a PO platných pro svěřenou oblast (školení zaměstnanců, prevence v oblasti BOZP a PO, řešení pracovních úrazů a další) Ústní ověření
e Popsat povinnosti podřízených zaměstnanců z oblasti BOZP a PO Ústní ověření
f Popsat požadavky na vybavení a řízení pracoviště z hlediska BOZP a PO (ergonomie, pravidelné revize a kontroly a další) Ústní ověření
g Popsat základní ekonomické a finanční aspekty řízení týmu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajišťování komunikace mezi podřízenými zaměstnanci a vedením společnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prezentovat týmu cíle a záměry vedení společnosti Praktické předvedení
b Prezentovat týmu cíle, záměry, očekávání a pracovní výsledky řízeného týmu Praktické předvedení
c Předvést a popsat způsob získávání informací od podřízených zaměstnanců a způsob jejich zpracování pro vedení společnosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Prezentovat informace získané od podřízených zaměstnanců směrem k vedení společnosti Praktické předvedení
e Pracovat se základními prostředky elektronické komunikace (textový editor, tabulkový procesor, e-mail, internet) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-tymu#zdravotni-zpusobilost) a posuzuje ji praktický lékař.

Ověřování technických kompetencí musí odpovídat konkrétnímu oboru působení vedoucího týmu.

Uchazeč musí současně s přihlášením ke zkoušce informovat autorizovanou osobu o své odborné profilaci, aby měla autorizovaná osoba čas na přípravu. Uchazeč si dopředu připraví plán výroby/práce, na němž bude prezentovat kritérium d) kompetence "Orientace v technologických a organizačních procesech svěřené oblasti".

 

Autorizovaná osoba musí mít připravenou sadu min. 10 případových studií, prostřednictvím nichž bude prakticky ověřovat tyto kompetence:

  • Vedení nejnižší hierarchické jednotky
  • Orientace v pracovně-právní legislativě a personálním řízení

 

K prokázání kritéria b) kompetence "Orientace v pracovně-právní legislativě a personálním řízení" stačí připravit mzdové podklady pro jednoho zaměstnance a popsat specifika přípravy těchto podkladů.

 

Případovou studii autorizovaná osoba přidělí podle odborné profilace uchazeče.

 

Případová studie bude zadána na místě v den konání zkoušky.

V rámci ověřování kompetence "Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve svěřené oblasti" vychází zkoušející z konkrétního oboru (specializace) zkoušeného - analogií "technologie" je v případě služeb např. výrobní či pracovní postup, analogií termínu "logistické problémy" je výpadek zásobování.

 

K ověření kompetence "Zajišťování komunikace mezi podřízenými zaměstnanci a vedením společnosti" a pro praktické předvedení hodnoticího a propouštěcího pohovoru použije autorizovaná osoba figuranta. Figurantem může být člen komise.

 

Kritérium 4 g) Popsat základní ekonomické a finanční aspekty řízení týmu zahrnuje orientaci v základních pojmech a jejich významu (zisk/ztráta, tržba, zdanění, náklady a jejich druhy, produktivita práce, plán, očekávaná skutečnost)

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Benteler ČR, s. r. o.

KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s. r. o.

Poličské strojírny, a.s.

Letiště Praha, a. s.