Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory
Povolání: Metrolog
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provádění kalibrace a uživatelské údržby složitých, technicky náročných a vysoce přesných přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost charakteristiky metody kalibrace, podmínky a lhůty kalibrace, volbu třídy přesnosti měřidel a poruchy měřidel Písemné ověření
b Prokázat znalost pomůcek potřebných pro úspěšné provedení kalibrace, případně ověřování měřidel Písemné ověření
c Prokázat znalost podmínek za jakých může být prováděna kalibrace, případně ověřování měřidel Písemné ověření
d Předvést postup kalibrace případně ověřování měřicích přístrojů a zařízení Praktické předvedení
e Prokázat znalost náležitostí záznamu o provedené kalibraci či ověření Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování složitých metrologických posudků či expertíz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost povinných náležitostí výstupů z metrologických posudků či expertíz Písemné ověření
b Zpracovat posudek na základě zadaných dat Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Komplexní koordinace metrologických činností v organizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat procesy, v nichž se vyskytují metrologické činnosti Ústní ověření
b Popsat řízení metrologických činností v organizaci Ústní ověření
c Vysvětlit dělení měřidel podle metrologické klasifikace a zákona o metrologii Ústní ověření
d Vypracovat seznam metrologického vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit lhůty kalibrací jednotlivých typů měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout postup činností při nákupu nového měřidla Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyjmenovat povinnosti metrologa v organizaci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Aplikace požadavků norem ISO a odvětvových standardů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní právní předpisy pro metrologii, včetně zákona č. 85/2015 Sb., o metrologii, v platném znění Ústní ověření
b Orientovat se v odvětvových standardech (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - ÚNMZ, Český metrologický institut - ČMI, Český institut pro akreditaci - ČIA apod.) Ústní ověření
c Popsat principy a požadavky systému managementu měření podle normy ČSN EN ISO 10012 Ústní ověření
d Vypracovat část metrologického řádu pro konkrétní případ a odprezentovat jej Praktické předvedení a ústní ověření
e Definovat požadavky a náležitosti "Ověřovacího listu" Ústní ověření
f Orientovat se v základních měřicích jednotkách Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Řízení tvorby dokumentace dle požadavků norem ISO

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém řízení dokumentovaných informací Ústní ověření
b Vysvětlit rozdíly mezi interní a externí dokumentací, určit odpovědnosti pracovníků Ústní ověření
c Vysvětlit proces tvorby dokumentace podle ISO (od požadavku na vznik dokumentace přes návrh dokumentace, zatřídění, až po jeho vydání, včetně změnového řízení a archivaci) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Schvalování protokolů o výsledcích zkoušek výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit principy schvalování protokolu o výsledcích zkoušek výrobku Ústní ověření
b Vysvětlit pojmy atest, výkres, protokol Ústní ověření
c Vysvětlit pojmy tolerance, nejistota, odchylka, nepřesnost, statistické vyhodnocení variability měřicího systému Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Provádění kontroly a evidence měřidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit označení druhů měřidel ve společnosti (etalony, pracovní měřidla stanovená, pracovní měřidla nestanovená, certifikované a ostatní referenční materiály); Vysvětlit návaznost měřidel Ústní ověření
b Charakterizovat základní předpisy organizace v oblasti metrologie a způsoby evidence lhůt pro ověření stanovených měřidel, kalibraci etalonů a pracovních měřidel Ústní ověření
c Orientovat se v typech měřidel používaných pro různá měření Ústní ověření
d Předvést kontrolní proceduru pro vybrané typy stanovených měřidel (váha, závaží, měřidla délky, úhlu, teploty, tlaku, vlhkosti, elektrických veličin) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vedení požadovaných evidencí o metrologické činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit právní požadavky a požadavky organizace na nutnost a rozsah evidence a uchovávání záznamů Ústní ověření
b Sestavit návrh databáze měřidel v příslušném počítačovém software Praktické předvedení
c Vypracovat návrh systému evidence zkušebního a měřicího zařízení a lhůt kalibrací pro konkrétní případ (váha, závaží, měřidla délky a úhlu, teploty, tlaku, vlhkosti, elektrických veličin) a odprezentovat jej Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Provádění kontrolní a dozorčí činnosti v oblasti metrologických činností organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příslušných právních předpisech (Metrologický zákon), vysvětlit pojmy správnost a přesnost měření Ústní ověření
b Orientovat se v provozních a laboratorních (příp. i jiných) předpisech se zaměřením na metrologii Ústní ověření
c Vypracovat návrh na způsob provádění auditů dodržování metrologického pořádku Praktické předvedení
d Popsat principy metrologické kontroly v oblasti metrologie v organizaci - vymezení pojmů a definic (např. návaznost, kalibrace, ověření, etalon, řetězec návazností atd.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zpracovávání návrhů kalibračních postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy kalibračních postupů Ústní s písemnou přípravou
b Zpracovat návrh kalibračního postupu pro zadané měřidlo (váha, závaží, měřidla délky a úhlu, teploty, tlaku, vlhkosti, elektrických veličin) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Provádění zaškolování v používání měřidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost principů školení pracovníků v oblasti metrologie Písemné ověření
b Zpracovat návrh programu zaškolování uživatelů v používání měřidel Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Orientace v normách ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost normy ISO 19011 Písemné ověření
b Prokázat znalost normy ISO 9001 Písemné ověření
c Prokázat znalost normy ISO 14001 Písemné ověření
d Prokázat znalost normy ISO 45001 Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Doporučení k průběhu zkoušky:

 

Na počátku zkoušky předseda zkušební komise seznámí uchazeče s průběhem zkoušky.

 

Zkouška se skládá z:

  • písemné části, která u kompetencí
  • Provádění kalibrace a uživatelské údržby složitých, technicky náročných a vysoce přesných přístrojů
  • Zpracování složitých metrologických posudků či expertíz
  • Provádění zaškolování v používání měřidel
  • Orientace v normách ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018

 

musí mít formu testu, přičemž každá testová otázka má 4 varianty odpovědí, z nichž vždy jen jedna je správná

 

  • ústní části (autorizovaná osoba může povolit písemnou přípravu k ústním otázkám)
  • praktického předvedení na konkrétním případu s ústní obhajobou

 

Písemné ověření

 

Soubor otázek pro testy musí mít minimálně 60 otázek - minimálně 6 otázek pro každé kritérium

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

 

Test pro jednotlivého uchazeče

  • musí mít 30 otázek (každé kritérium musí být ověřeno alespoň 3 otázkami)
  • za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek
  • uchazeč má na vypracování 60 minut.

 

Praktické předvedení

 

U kritérií, u nichž je uvedeno "Praktické předvedení", předvede uchazeč návrh evidence, ověřování a postup kalibrace u předložených měřidel (váha, závaží, měřidla délky a úhlu, teploty, tlaku, vlhkosti, elektrických veličin).

 

U kritérií, u nichž je uvedeno "Praktické předevedení a ústní ověření", uchazeč vypracuje odpověď podle konkrétního zadání modelové situace, kterou poté ústně obhájí. Jedna modelová situace může ověřit více kritérií z několika kompetencí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AVIA MOTORS s. r. o.

OSVČ - konzultant v oboru kvality

OSVČ - konzultant v oboru lidských zdrojů