Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Interiérový designér
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou dokumentaci nábytkářského výrobku včetně čtení kót, materiálů, spojů, broušení Praktické předvedení
b Vysvětlit závaznost norem v nábytkářském průmyslu Ústní ověření
c Vysvětlit zodpovědnost výrobce (dodavatele) z pohledu zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku Ústní ověření
d Vysvětlit pojmy výkres, kusovník, technická podmínka Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresovou dokumentaci včetně čtení kót, otvorů, rozmístění instalací Praktické předvedení
b Na základě předložených stavebních výkresů určit maximální velikost smontovaného výrobku, který je možné do místnosti dopravit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Analýza provozních a funkčních potřeb uživatelů navrhovaného nábytku, doplňků, řešeného interiéru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obchodní rozhovor se zákazníkem a získat informace o jeho požadavcích, provést příslušný záznam (check list) Praktické předvedení a ústní ověření
b Na základě obchodního rozhovoru (kritérium a) vypracovat analýzu provozních a funkčních potřeb uživatelů navrhovaného nábytku, doplňků, řešeného interiéru Praktické předvedení
c Vypracovat jednoduchý příklad nabídky pro zákazníka na 2 nábytkové prvky (např. židle a stůl) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poradenství při výběru nábytku a bytových doplňků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a identifikovat podle vzorků základní materiály pro výrobu nábytku a uvést jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat a identifikovat podle vzorků základní podlahové materiály a uvést jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat základní materiály pro povrchy stěn a popsat jejich vlastnosti Ústní ověření
d Vyjmenovat a identifikovat podle vzorků základní druhy textilních materiálů užívaných v interiéru a uvést jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmenovat základní typy elektrospotřebičů využívaných v interiéru a vysvětlit způsoby jejich integrace Ústní ověření
f Vyjmenovat základní druhy povrchové úpravy nábytku, popsat jejich vlastnosti Ústní ověření
g Vysvětlit základní způsoby umělého osvětlení a popsat základní zdroje Ústní ověření
h Vysvětlit základní rozdělení skříňového nábytku, jeho vlastnosti a využití Ústní ověření
i Vysvětlit základní rozdělení sedacího nábytku, jeho vlastnosti a využití Ústní ověření
j Vysvětlit základní rozdělení stolového nábytku, jeho vlastnosti a využití Ústní ověření
k Vysvětlit základní rozdělení kuchyňského nábytku, jeho vlastnosti a využití Ústní ověření
l Vysvětlit základní rozdělení koupelnového nábytku, jeho vlastnosti a využití Ústní ověření
m Navrhnout zákazníkovi výběr nábytku na základě prostorových možností interiéru, potřeb, zvyklostí a vkusu zákazníka včetně ceny a popisu technického řešení Praktické předvedení a ústní ověření
n Navrhnout zákazníkovi výběr bytových doplňků s ohledem na vybavení interiéru a vkus zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
o Vybrat pro zadaný spoj vhodné kování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování tvarového a barevného řešení interiérů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit psychologii barev Ústní ověření
b Popsat funkce přirozeného a umělého světla v interiéru Ústní ověření
c Vyjmenovat základní ergonomické požadavky na prvky interiéru Ústní ověření
d Uvést požadavky na nábytek pro jednotlivé věkové kategorie Ústní ověření
e Zpracovat tvarové a barevné řešení pro zadaný interiér včetně osvětlení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba jednoduchých dispozičních návrhů a nábytkových sestav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat funkční zóny v bytě Ústní ověření
b Vytvořit a obhájit návrh/skicu kuchyně (kuchyňská linka, stůl, židle, komoda) nebo obývacího pokoje nebo dětského pokoje pro 2 děti nebo ložnice se šatnou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Návrh jednoduchých atypických nábytkových prvků včetně konstrukčního řešení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zaměření prostoru pro vestavnou skříň Praktické předvedení
b Vytvořit návrhový výkres jednoduché skříňky podle zadání Praktické předvedení
c Pro výrobní výkres vytvořit vizualizaci na PC Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracování rozpočtu realizace architektonického řešení interiérů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní ekonomické pojmy: marže, zisk, náklady, splatnost, DPH, úrok Ústní ověření
b Sestavit příklad rozpočtu pro jednoduchý výrobek v podobě tabulky v PC Praktické předvedení
c Vypočítat spotřebu lamina zadaného rozměru s dezénem letokruhů na zadanou skříňku Praktické předvedení
d Vypočítat spotřebu tapety podle zadání (rozměr stěny, rastr opakování vzoru, šíře role tapety) Praktické předvedení
e Vypracovat rozpočet realizace architektonického řešení zadaného interiéru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dohled nad realizací architektonických návrhů a návrhů nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam a obsah pojmů: poptávka, nabídka, objednávka, potvrzení objednávky, dodací list, faktura, příjmový doklad, výdajový doklad, návod, reklamační podmínky Ústní ověření
b Popsat, jaké činnosti zahrnuje dohled nad realizací architektonických návrhů a návrhů nábytku Ústní ověření
c Předvést komunikaci interiérového poradce s dodavatelem na modelovém příkladu rozhovoru Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit možné způsoby řešení reklamace podle zákona Ústní ověření
e Popsat přejímku interiéru před započetím montáže (předmět a důvody kontroly) Ústní ověření
f Popsat přejímku dodaného zboží od dodavatele, zkontrolovat jeho shodu s architektonickým návrhem Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat předání hotové zakázky zákazníkovi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba připraví modelové situace pro komunikaci se zákazníkem, které dostane uchazeč k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Uchazeč si pro plnění kritérií hodnocení v kompetencích Analýza provozních a funkčních potřeb uživatelů navrhovaného nábytku, doplňků řešeného interiéru, Tvorba jednoduchých dispozičních návrhů a nábytkových sestav a Vypracování rozpočtu realizace architektonického řešení interiérů vylosuje jednu z nábytkových sestav:

 • kuchyň (včetně k. linky, stolu a židlí)
 • obývací pokoj
 • dětský pokoj pro 2 osoby
 • ložnice se šatnou

pro kterou v kritériu b) v kompetenci Tvorba jednoduchých dispozičních návrhů a nábytkových sestav, vytvoří návrh o velikosti formátu A3 sestavením z typizovaných prvků.

 

Kompetence Dohled nad realizací architektonických návrhů a návrhů nábytku, kritérium c):

Uchazeč na modelovém příkladu předvede rozhovor interiérového poradce s dodavatelem (např. dodavatel nedodržel termín, nedodal požadované zboží apod.).

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především ke kvalitě zpracování návrhů interiéru, k úrovni komunikace se zákazníkem a k respektování potřeb a požadavků klienta.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci..

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání nábytkářská a dřevařská výroba nebo design interiéru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti designu a vybavování interiérů.
 2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na nábytkářství nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti designu a vybavování interiérů.
 3. Profesní kvalifikace 33-051-M Interiérový poradce/interiérová poradkyně a střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti designu a vybavování interiéru.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je potřeba mít k dispozici zkušební místnost a následující materiální a technické vybavení:

 • učebnu s připojením na internet
 • PC s grafickým SW (vhodným pro nábytkářské výkresy a vizualizace interiérů) a standardním kancelářským SW
 • soubor typizovaných interiérových prvků (nábytku a doplňků) v elektronické i papírové podobě
 • soubor stavebních a nábytkářských výkresů
 • příklady architektonického řešení interiérů
 • rýsovací a kreslicí potřeby
 • prostor na vestavnou skříň
 • metr, pásmo, jiné, např. laserové měřidlo
 • vzorky základních materiálů pro výrobu nábytku
 • vzorky podlahových krytin
 • vzorky bytových textilií
 • vzorky skla, zrcadel, kamene
 • vzorky potahových materiálů pro čalouněný nábytek
 • technické nábytkářské normy platné v ČR
 • zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších poředpisů
 • tiskopisy: objednávka, potvrzení objednávky, dodací list, faktura, příjmový doklad, výdajový doklad, záruční list, doklad o reklamaci
 • příklady návodů na údržbu nábytku
 • reklamační řád, podmínky
 • odběratelsko-dodavatelská smlouva
 • katalogy kování

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro konání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 12 až 15 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška budet rozložena do více dnů.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Jitona a. s., Soběslav

Langer interiéry, s. r. o.

Compu Group Medical Česká republika, s. r. o.