Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Šička kusových výrobků
Platnost standardu: Od 21.8.2019 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání předvedených metod a postupů práce ke zhotovování kusových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zopakovat technologický postup předvedené operace Praktické předvedení
b Zhotovit součást nebo vypracovat úsek dílu kusového výrobku v technologické návaznosti operací Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Sešívání jednotlivých dílů a součástí kusových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit jednotlivé díly a součásti kusového výrobku (uspořádat pracoviště podle potřeby manipulace s materiálem) Praktické předvedení
b Použít ruční šití (přišít knoflík nebo ozdobu) Praktické předvedení
c Spojit díly a součásti výrobku šitím na šicím stroji (uzašít začátek a konec šití, dodržet šířku švové záložky, použít různé druhy švů) Praktické předvedení
d Vypracovat detaily a součásti výrobku na šicím stroji (vypracovat uzávěr ložního prádla, předšít součást do tvaru, ozdobně prošít) Praktické předvedení
e Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení, udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha speciálních šicích strojů při výrobě kusových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obnitkovat okraje dílu kusového výrobku Praktické předvedení
b Vyšít dírku na prádlovém dírkovacím stroji Praktické předvedení
c Přišít knoflík na knoflíkovacím stroji Praktické předvedení
d Sešít okraje dílu kusového výrobku na stroji se zakladačem Praktické předvedení
e Olemovat okraje dílu kusového výrobku na stroji se zakladačem Praktické předvedení
f Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení, udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Tvarování kusových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podlepit součásti kusového výrobku Praktické předvedení
b Provést mezioperační a konečné tvarování a žehlení kusového výrobku Praktické předvedení
c Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení, udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Kontrola kvality při zhotovování kusových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu šití a švů (posoudit, zda stehy a švy odpovídají požadavkům na kvalitu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu podlepování a žehlení (posoudit, zda díly odpovídají požadavkům na kvalitu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Seřizování šicích strojů při zhotovování kusových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat, zda stroje (potřebné pro provedení dané operace) jsou čisté a funkční a odpovídají předpisům BOZP a požární prevence Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat, zda parametry a seřízení strojů a zařízení (potřebné pro provedení dané operace) odpovídají zpracovávanému materiálu, seřídit stroje a zakladače podle zpracovávaného materiálu a prováděné operace Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést údržbu vybraného stroje v souladu s pracovním postupem a podle technických dispozic Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést výměnu jehly a nití u jednojehlového šicího stroje, obnitkovacího stroje, dírkovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení, udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zkoušce jsou ověřované odborné kompetence a kritéria hodnocení sestaveny v dílčí pracovní procesy (povedení pracovní operace nebo souboru pracovních operací v technologické návaznosti) – uchazeči je zadáno zhotovení části kusového výrobku (uzávěru ložního prádla) a sešití okrajů dvou částí kusového výrobku různými způsoby. Následující operace budou uchazeči předvedeny a následně uchazečem zopakovány:

  • vypracovat uzávěr povlaku na polštář se zapínáním na knoflíky umístěný v krajovém přehybu (zopakovat jako soubor operací: dle nástřihu dvakrát podehnout a v kraji prošít krajovou podsádku nákrytového i podkrytového překladu, naznačit ukončení uzávěru a vyznačit umístění dírek dle šablony, vyšít strojem prádlové dírky dle naznačení, položit překlady na sebe a sešít prošitím v krajích, v ukončení zpevnit prošitím do tvaru obdélníčku, našít knoflík strojem)
  • sešít boční okraje povlaku na polštář a obnitkovat
  • sešít dva okraje textilie v délce 2 m dvojitým hřbetovým švem
  • sešít dva okraje textilie v délce 1 m zakládaným přeplátovaným švem strojem se zakladačem
  • olemovat okraj textilie v délce 1 m oboustranným lemovacím švem strojem se zakladačem

 

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (strojů a zařízení, které jsou k dispozici) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou. Dále autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

Autorizovaná osoba ke zkoušce připraví dílenské šablony a textilie (textilii na povlak ve vhodné velikosti, 2 pruhy textilie v délce 2 m a 3 pruhy textilie v délce 1m k provedení švů, lemovku, prádlové knoflíky) a patřičné zakladače pro prováděné operace.

 

Jednotlivá kritéria hodnocení se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na vlastní provádění operce, tak na výsledek pracovní činnosti. Při ověřování splnění kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba se zaměřit na kvalitu vypracovaného dílce (vzhled, funkčnost prvků, dodržování šířek švových záložek, hladkost švu, přesnost tvaru součásti), klást důraz na rozvržení pracovní plochy, úsporu pohybů a jednotlivých úkonů a dále je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů (zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při ověřování splnění kritérií hodnocení formou praktického předvedení a ústního ověření se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moděva, o. d., Konice