Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Oděvní technik mistr
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní normy (normy kvality, ISO normy, pracovněprávní normy), vyjmenovat technické podmínky pro oddělování, vyztužování a spojování dílů oděvů (zásady pro návaznost vzoru, požadavky na parametry vyztužování, na kvalitu stehů), uvést velikostní systémy oděvních výrobků Ústní ověření
b Pracovat s technologickou a konstrukční dokumentací pro konkrétní oděvní výrobek (popsat podle technického nákresu výrobek, rozlišit dle technického popisu jednotlivé detaily výrobku, určit dle pracovního předpisu technologii a normy výkonu, stanovit z konstrukční dokumentace parametry výrobku) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řízení a organizace práce technologického úseku oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologii na svěřeném úseku oděvní výroby v souladu s pracovním předpisem (popsat postupy prací vykonávaných podřízenými pracovníky pro konkrétní výrobek), posoudit správnost navrženého technologického postupu z hlediska využitelnosti oděvních materiálů, výrobního zařízení a kvality hotového oděvního výrobku Ústní ověření
b Navrhnout vhodné stroje a zařízení ke zhotovení konkrétního oděvního výrobku, stanovit jejich technologické parametry podle použitých oděvních materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat postup plnění uložených pracovních úkolů a navrhnout přidělení práce podřízeným pracovníkům (vypracovat výrobní postup pro technologický úsek oděvní výroby, vysvětlit hlavní zásady pro sestavení výrobního postupu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit v rámci technologického úseku oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodné uspořádání výrobních zařízení a pracovních míst pro zajištění plynulého a efektivního průběhu výroby a průchodu zpracovávaného oděvního polotovaru jednotlivými pracovišti řízeného technologického úseku oděvní výroby (vypracovat nákres podlaží) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout vhodné uspořádání pracoviště v návaznosti na optimalizaci výrobního procesu a minimalizaci manipulačních časů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Operativní řešení organizačních a provozních problémů v rámci technologického úseku oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout obsazení pracovních pozic na počátku pracovní směny na základě konkrétních podmínek absence pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout opatření při přerušení v dodávce oděvního materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout řešení problémů vzniklých v průběhu směny v důsledku poruchy strojního zařízení, výpadku energií Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést jednání s lidmi – simulovat řešení organizačních problémů (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení pracovního týmu technologického úseku oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přidělit úkol (pracovní operaci) podřízenému pracovníkovi v souladu s jeho profesní kvalifikací, dodat potřebné instrukce Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést pracovní operaci podřízenému pracovníkovi, doplnit potřebné pokyny Praktické předvedení a ústní ověření
c Prezentovat členům pracovního týmu cíle, záměry, očekávání a výsledky Praktické předvedení a ústní ověření
d Informovat nadřízené o výsledcích práce, vyjednat podmínky pro účinné plnění úkolů Praktické předvedení a ústní ověření
e Prezentovat různé způsoby motivace podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést jednání s lidmi – simulovat řešení interpersonálních problémů (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola plnění operativních plánů oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seznámit se s operativním (denním, týdenním, měsíčním) plánem oděvní výroby - převzít výrobní příkaz a vysvětlit obsažené údaje Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést rozvahu plnění operativního plánu na svěřeném úseku oděvní výroby - stanovit dílčí cíle a jejich časové etapy (vysvětlit jejich logickou a časovou provázanost, určit základní podmínky nezbytné pro jejich dosažení) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit provádění kontroly plnění výkonu pracovních činností na svěřeném úseku oděvní výroby (časový interval, jednotlivá pracoviště) Ústní ověření
d Vysvětlit provádění kontroly průběžného plnění termínů výrobních příkazů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit denní hlášení dílny (zaevidovat plnění operativního plánu výroby, počet pracovníků a absenci, počet a důvod vrácených nekvalitních kusů oděvních výrobků), vysvětlit důvody zajišťování operativní evidence Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést záznam o pravidelné preventivní prohlídce stroje nebo zařízení na svěřeném úseku výroby, vysvětlit důvody zaevidování záznamu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prověřit dodržování pracovního postupu konkrétní operace (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Prověřit dodržování pracovního předpisu konkrétního oděvního výrobku (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat nastavení technologických parametrů na strojním zařízení a porovnat soulad s materiálem a technologickými postupy Praktické předvedení a ústní ověření
d Zjistit příčiny vzniku nedostatků kvality, navrhnout opatření k nápravě kvality (navrhnout technologický postup k odstranění vad, ke zvýšení kvality) Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést jednání s lidmi – simulovat řešení problému s kvalitou (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit technologii výroby konkrétního oděvního výrobku a vysvětlit závislost parametrů a nastavení oděvní techniky na zpracovávaném oděvním materiálu a zhotovovaném oděvním výrobku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat povinnosti vedoucího pracovníka v oblasti BOZP a PO Ústní ověření
b Zkontrolovat dodržování BOZP: zkontrolovat bezpečnost provádění práce na strojích a zařízení, nastavení parametrů strojů a zařízení, respektování návodů k obsluze strojů a zařízení (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat dodržování hygieny práce a požární prevence v oděvní výrobě: zkontrolovat pořádek a čistotu na pracovišti, provádění údržby strojů, likvidace odpadu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést požární a zdravotní rizika, vysvětlit zásady poskytování první pomoci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracovávání podkladů pro odměňování pracovníků v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip vykazování pracovní doby a odměňování jednotlivých pracovníků Ústní ověření
b Objasnit způsoby kontroly a evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti, vyplnit docházkový lístek Praktické předvedení a ústní ověření
c Objasnit způsoby kontroly a evidence výkonu (množství a kvality práce) podřízených zaměstnanců, vyplnit úkolový lístek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro oděvní výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat nastavení technologických parametrů na strojním zařízení v oděvní výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
b Prověřit stav a správnou funkci oděvních strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést podmínky a popsat kritéria pro preventivní prohlídky strojů a zařízení na svěřeném úseku oděvní výroby Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zkoušce jsou ověřované odborné kompetence a kritéria hodnocení sestaveny v dílčí procesy. Uchazeči je zadáno zorganizovat práci a řešit modelové situace pro konkrétní oděvní výrobek a konkrétní úsek výroby oděvu (vypracovat výrobní postup a nákres podlaží, vyplnit provozní dokumentaci a podklady pro odměňování, předvést na modelových situacích řízení pracovního týmu, kontrolu dodržování pracovních postupů, nastavení stroje a bezpečnosti práce, kontrolu plnění plánu a řešení provozních problémů). Pro řešení modelových situací a prokázání znalosti technologie si uchazeč zvolí výrobek a strojní zařízení z nabídky autorizované osoby, které je blíže specifikováno v kap. Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky.

 

Autorizovaná osoba připraví modelové situace z provozu oděvní výroby, minimálně jednu pro každou ověřovanou odbornou kompetenci. Předpokládá se, že u odborných kompetencí „Operativní řešení organizačních a provozních problémů v rámci technologického úseku oděvní výroby", „Řízení pracovního týmu technologického úseku oděvní výroby“, „Kontrola dodržování technologických postupů v oděvní výrobě“ a "Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů v oděvní výrobě" se budou všechna kritéria hodnocení ověřovat na modelové situaci. Dále autorizovaná osoba nabídne různé druhy oděvních výrobků (pánský nebo dámský trupový oděv, kalhotový nebo sukňový oděv) a jejich polotovarů (na kterých budou kompetence ověřovány) a zpracuje seznam strojového vybavení (strojů a zařízení, které jsou k dispozici a na kterých lze zhotovovat nabízené výrobky) a umožní uchazeči se s tímto seznámit v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou. Autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou. O formě seznámení uchazeče s nabídkou oděvních výrobků, se seznamem strojového vybavení a s přehledem doporučené literatury rozhoduje autorizovaná osoba.

 

Zkouška bude probíhat jak v prostředí odborné učebny (dílny), tak v prostředí reálného provozu v oděvní výrobě (především při ověřování znalosti technologie, při simulování praktických činností a kontroly dodržování technologické kázně a při navrhování řešení konkrétních problémů).

Jednotlivá kritéria hodnocení se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na výsledek vykonávané činnosti, tak na způsob předvedení činnosti. Praktické předvedení spočívá ve skutečném provedení reálné činnosti nebo simulaci ústní komunikace, v písemném záznamu, čtení konkrétní technologické dokumentace. Při ověřování splnění kritérií hodnocení formou praktického předvedení a ústního ověření se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moděva, o. d., Konice