Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Ekonomika a administrativa
Povolání: Firemní recepční
Platnost standardu: Od 5.2.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení administrativy firemní recepce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit organizaci práce v recepci (zajišťování kancelářského vybavení, materiálu a potřeb recepce, vedení prostředků na drobné výdaje recepce
a jejich vyúčtování ad.)
Ústní ověření
b V textovém editoru připravit stručná informativní sdělení pro zaměstnance (zpráva na nástěnku, informace o odstávce vody, objednání taxislužby, objednání kurýrní služby apod.) Praktické předvedení
c Zpracovat obchodní dopis (poptávku, objednávku ad.) Praktické předvedení
d Vyhledat informace na Internetu (obchodní rejstřík, sídlo obchodního partnera, prostory pro schůzku a pod.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Osobní komunikace s klienty a obchodními partnery

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pravidla společenského chování v pracovním prostředí Ústní ověření
b Předat návštěvníkovi informace (o odložení schůzky, o očekávané době čekání, o bezpečnosti práce v provozu apod.) Praktické předvedení
c Vysvětlit zásady kontaktu s nespokojeným klientem (postupy, doporučení, rizika apod.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace po telefonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní principy efektivní telefonické komunikace (hlavní náležitosti při přijímání a přepojování telefonních hovorů), řešení konfliktů v telefonické komunikaci Ústní ověření
b Přijmout telefonický hovor a představit volajícímu firmu Praktické předvedení
c Přepojit (podržet) telefonní hovor Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha kancelářské techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat hlavní typy kancelářské techniky a její využití Ústní ověření
b Vysvětlit základní pravidla ochrany dat a osobních údajů při manipulaci (tisk, kopírování, skenování, faxování) s firemními dokumenty Ústní ověření
c Uvést zásady šetrného přístupu k životnímu prostředí v rámci obsluhy kancelářské techniky Ústní ověření
d Předvést použití kancelářské techniky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přijímání a ohlašování návštěv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout návštěvu a zjistit účel návštěvy Praktické předvedení
b Ohlásit návštěvu Praktické předvedení
c Uvést návštěvu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení evidence písemností v určeném úseku nebo v celé organizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit principy evidence písemností (způsoby archivace, evidence pošty apod.) Ústní ověření
b Zaevidovat doručenou a odeslanou poštu Praktické předvedení
c Založit doručenou poštu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Pro ověřování formou praktického předvedení musí autorizovaná osoba použít formu modelové situace. Autorizovaná osoba musí mít připraven soubor čítající minimálně 10 modelových situací. Během jedné modelové situace lze ověřit jedno i více hodnoticích kritérií. Jedna modelová situace může ověřovat více kritérií z různých kompetencí. Autorizovaná osoba musí ověřit všechna kritéria.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

LeasePlan ČR, s. r. o.

PPF banka, s. r. o.

Komerční banka, a. s.

Legendor, s. r. o.