Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Platnost standardu: od 29.6.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Uplatňování metod a forem pedagogické práce při výcviku rekreačního potápění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prezentovat sestavený výcvikový program včetně zdůvodnění volby jednotlivých opatření dle předem stanovených kritérií pro prezentaci dle platné technické normy pro rekreační přístrojové potápění Praktické předvedení
b Předvést výuku dvou pojmů potápěčské fyziky Praktické předvedení
c Předvést výuku dvou pojmů potápěčské medicíny Praktické předvedení
d Předvést výuku dvou cviků na chráněném vodním prostoru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Plánování a příprava ponoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit dekompresní profil ponoru dle tabulek nebo dekompresního programu a spotřebu vzduchu Praktické předvedení
b Připravit plán ponoru dle zadání, který zahrnuje cíle, limity, komunikaci, krizový plán Praktické předvedení
c Předvést instruktáž před ponorem a vyhodnocení uskutečněného ponoru (briefing a debriefing) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba a používání potápěčské výstroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat potápěčskou výstroj a vysvětlit principy její funkce Ústní ověření
b Sestavit a zkontrolovat funkce potápěčské výstroje před vstupem do vody Praktické předvedení
c Zkontrolovat funkce potápěčské výstroje ve vodě (individuální a vzájemná kontrola) Praktické předvedení
d Předvést způsoby komunikace pod vodou – signalizace rukama a základní signalizace světlem Praktické předvedení
e Předvést setrvání v horizontální poloze (trim – 1 minuta ve 3 m) Praktické předvedení
f Sejmout masku ve 3 m a dýchat z přístroje 30 sekund a opětovně nasadit a vylít masku Praktické předvedení
g Vypustit potápěčskou bóji z hloubky 6 m Praktické předvedení
h Demontovat a ošetřit potápěčskou výstroj po ponoru Praktické předvedení
i Vysvětlit metody bezpečného plnění potápěčských láhví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Potápění za ztížených podmínek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pravidla potápění v proudící vodě Ústní ověření
b Vysvětlit pravidla potápění v noci Ústní ověření
c Vysvětlit pravidla potápění při viditelnosti menší než 2 m Ústní ověření
d Vysvětlit pravidla potápění a předvést ponor při teplotě vody pod 10°C Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci při potápění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést kardipulmocerebrální resuscitaci (KPCR) na figuríně Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést kardipulmocerebrální resuscitaci (KPCR) s použitím cvičného defibrilátoru (AED) nebo defibrilátoru (AED) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést podání kyslíku k inhalaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést KPCR pomocí kyslíkového oživovacího přístroje Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit poskytnutí první pomoci při potápěčské nehodě: barotraumatu – dekompresní nehodě – tonutí – otravě kyslíkem, oxidem uhelnatým, oxidem uhličitým Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování pomoci druhému potápěči

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést postup pomoci v případě nedostatku vzduchu – dýchání z jednoho přístroje pomocí dvou druhých stupňů (vodorovné plavání a výstup se zastávkou v roli příjemce i poskytovatele) Praktické předvedení
b Předvést postup při nouzovém vynesení partnera v bezvědomí na hladinu z hloubky 10 – 15 m a následné tažení na hladině na vzdálenost minimálně 10 m Praktické předvedení
c Uvést příčiny a projevy stresu u potápěče a vysvětlit, jak pomoci partnerovi při stresu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokázání fyzické připravenosti instruktora potápění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uplavat 25 m na nádech s ABC výstrojí (potápěčská maska, šnorchl, ploutve) se zanořením Praktické předvedení
b Uplavat vzdálenost 1 000 m s ABC výstrojí (potápěčská maska, šnorchl, ploutve) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je v souladu s platnou technickou normou ČSN EN ISO: Rekreační potápění - Požadavky na výcvik instruktorů přístrojového potápění vyžadována (odkaz na povolání v NSP).

Uchazeč o instruktora potápění musí prokázat, že byl shledán z lékařského hlediska způsobilý k rekreačnímu potápění. Uchazeč musí předložit doklad o lékařském vyšetření potvrzující jeho způsobilost k rekreačnímu potápění. Doklad nesmí být starší než jeden rok.

Vstupní požadavky:

Uchazeč o PK instruktor potápění je povinen předložit osvědčení o kvalifikaci instruktora přístrojového potápění výcvikového systému vyhovujícího požadavkům dle aktuálně platné technické normy ČSN EN ISO: Rekreační potápění - Požadavky na výcvik instruktorů přístrojového potápění.

Ke zkoušce si uchazeč přinese:

potápěčskou masku, šnorchl, ploutve (ABC)

potápěčský izolační oblek

dýchací automatiku se dvěma druhými stupni s ukazatelem tlaku vzduchu v potápěčském přístroji

potápěčský přístroj o minimálním objemu 2 000 litrů vzduchu

kompenzátor vztlaku

přístroj pro měření hloubky a času

potápěčský nůž nebo nůžky nebo řezač šňůr

potápěčskou bójku pro vypouštění z hloubky s minimálně 10 m šňůry

 

Uchazeč předvede prezentaci výcvikového programu, který sestavil podle zadání od autorizované osoby. Zadání obdrží zkoušený nejpozději 14 dní před zkouškou písemně poštou nebo elektronicky mailem.

Při zkoušce je hodnoceno, zda a jak uchazeč:

představil sebe, téma hodiny a uvedl, jaká je časová náročnost přednášky

uvedl cíle výuky

představil jednoduchou osnovu tématu

představil pomůcky, které bude potřebovat k výkladu

jasně a srozumitelně vysvětlil zadané téma dle osnovy

popsal možnosti interaktivního zapojení účastníků výcviku do tématu

použil dostupnou didaktickou techniku i odpovídající množství pomůcek

vysvětlil, jak předávané znalosti souvisejí se znalostmi z již dříve probraných témat

zdůvodnil volbu vhodných metod výuky s ohledem na aktuální podmínky, potřeby i vstupní znalosti účastníků kurzu

vysvětlil možnosti ověření, zda účastníci sdělovaným informacím porozuměli

ukončil lekci závěrečným shrnutím předávaných informací a uvedl téma příští přednášky

 

Předvedení výuky dvou pojmů potápěčské fyziky vybírá autorizovaná osoba z těchto zadání:

tlak, atmosférický tlak, hydrostatický tlak, stlačování plynů

stavové změny plynu včetně aplikace souvisejících zákonů

rozpouštění plynů v kapalinách a fyzikální podstata dekomprese při potápění

využití Archimédova zákona při potápění

parciální tlak plynu, složení dýchacích směsí, Daltonův zákon

příčiny ztráty tepla při potápění; jak zvýšenému odvodu tepla při potápění zabránit

rozdíly ve vidění nad vodou a pod vodou

rozdíly ve slyšení nad vodou a pod vodou

výpočet zadaného dekompresního postupu při jednoduchém i opakovaném ponoru

 

K předvedení výuky dvou pojmů potápěčské medicíny vybírá autorizovaná osoba z těchto zadání:

nemoci při přístrojovém potápění: problematika dýchání plynů (kyslík, dusík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý), narkotické účinky dýchacích médií, barotraumata, dekompresní nemoc, hyperventilace

působení tlaku na organismus, druhy barotraumat, jejich příčiny a důsledky

příčiny a důsledky nehod při přístrojovém potápění – potápěč bez vzduchu, ztráta vztlaku, přetížení, stres, panika, vyčerpání, podchlazení, mechanická poranění, tonutí, uvíznutí, ztráta orientace

nebezpečná flora a fauna, způsoby ošetření při poranění

 

K předvedení výuky dvou cviků na chráněném vodním prostoru vybírá autorizovaná osoba z těchto zadání:

dýchání bez masky po dobu 1 minuty na místě

vyvážení ve trimu po dobu 1 minuty

kontrolovaný nouzový výstup plaváním pomocí ploutví s vypuštěným kompenzátorem

 

 

Na základě zadání od autorizované osoby sestaví uchazeč ukázkový výcvikový program rekreačního potápění v rozsahu jedné teoretické lekce, který při zkoušce odprezentuje. Prezentace je součástí zkoušky a probíhá ve zkušební místnosti v den konání zkoušky.

 

Při praktickém předvedení činností uvedených v hodnoticím standardu může zkoušející povolit druhý pokus k ověření správného provedení činnosti u těchto kritérií hodnocení v odborných kompetencích:

Volba a používání potápěčské výstroje

e) Předvést setrvání v horizontální poloze (trim – 1 minuta ve 3 m)

f) Sejmout masku ve 3 m a dýchat z přístroje 30 sekund a opětovně nasadit a vylít masku

g) Vypustit potápěčskou bóji z hloubky 6 m

Prokázání fyzické připravenosti instruktora potápění

a) Uplavat 25 m na nádech s ABC výstrojí (potápěčská maska, šnorchl, ploutve) se zanořením

b) Uplavat vzdálenost 1 000 m s ABC výstrojí (potápěčská maska, šnorchl, ploutve)

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SPČR/CMAS – Svaz potápěčů České republiky/Confédération Mondiale des Activités Subaqutiques

TDI/SDI – Technical Diving International /Scuba Diving International

IANTD Central Europe, s. r. o. – International Association of Nitrox and Technical Divers

PADI – Professional Association of Diving Instructors