Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Agronom
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v druzích obilovin a jejich nárocích na půdní a povětrnostní podmínky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy obilovin pěstovaných v ČR a jejich využití Ústní ověření
b Rozpoznat minimálně 6 druhů semen a minimálně 6 druhů rostlin obilovin v dané vývojové fázi Praktické předvedení
c Popsat nároky jednotlivých druhů obilovin na stanoviště Ústní ověření
d Vysvětlit vliv půdních a povětrnostních podmínek na pěstování obilovin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj obilovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a interpretovat obsah živin na daném stanovišti podle agrochemického zkoušení půd (AZP) Praktické předvedení a ústní ověření
b Na základě výsledků AZP a plánovaného výnosu navrhnout dávky živin pro základní hnojení, případně navrhnout úpravu pH půdy v rámci osevního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout sortiment hnojiv s ohledem na danou obilovinu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat vhodnost aplikace organického hnojení k obilninám Ústní ověření
e Popsat přihnojení obilnin za vegetace, včetně listových hnojiv, a uvést vhodnou vývojovou fázi k přihnojení Ústní ověření
f Navrhnout plán hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace a růst a vývoj obilnin na konkrétním pozemku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh technologického postupu pěstování obilovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat orebnou a bezorebnou technologii pro pěstování obilovin a jejich využití Ústní ověření
b Popsat technologii pro založení porostů obilovin Ústní ověření
c Navrhnout osevní postup a popsat zařazení obilovin do osevního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zásady správné zemědělské praxe pro pěstování obilovin Ústní ověření
e Navrhnout pěstitelskou technologii pro ekologickou produkci zadané obiloviny v konkrétních podmínkách Ústní ověření
f Navrhnout odrůdu a vhodný technologický postup pro pěstování zadané obiloviny do určené lokality Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika škodlivých činitelů v obilovinách a ošetřování proti nim

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a určit základní škodlivé činitele v porostech jednotlivých druhů obilovin a na předložených vzorcích nebo na obrazové dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat systém integrované ochrany rostlin pro obiloviny Ústní ověření
c Posoudit stav porostu obiloviny na konkrétním pozemku a navrhnout případná opatření v ochraně rostlin, včetně mechanických zásahů, a předvést zadání pokynu k provedení konkrétního zákroku v porostu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat podmínky pro minimalizaci eroze půdy při pěstování kukuřice Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace sklizně obilovin a posklizňové úpravy obilovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodný termín sklizně obilovin Praktické předvedení
b Popsat technologii sklizně obilovin a předvést zadání instrukcí k provedení sklizně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat ukazatele kvality provedení sklizně obilovin Ústní ověření
d Popsat posklizňovou úpravu obilovin Ústní ověření
e Popsat požadavky na skladování obilovin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace v rostlinné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést záznam aplikace přípravků na ochranu rostlin do předložené evidence a vyjmenovat povinné údaje v záznamech o používání přípravků na ochranu rostlin Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat vedení evidence hnojiv, pomocných látek a upravených kalů, zjistit z této evidence aplikaci hnojiv na konkrétním pozemku za poslední 3 roky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat zadaný blok/díl půdního bloku ve Veřejném registru půdy (LPIS) a veškeré popisné informace k němu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování ekonomických ukazatelů pěstování obilovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat kladné a záporné vlastnosti obilovin v rámci různých typů hospodaření Ústní ověření
b Určit jednotlivé výnosové a nákladové položky pěstování obilovin a objasnit možnosti jejich ovlivnění, zhodnotit rentabilitu pěstování obilovin z předložených údajů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zjistit a stanovit výkupní požadavky na obiloviny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovně právní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Ústní ověření
c Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování v zemědělském provozu Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
e Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo poškození zdraví Ústní ověření
f Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
g Navrhnout systém motivačního odměňování pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/agronom#zdravotni-zpusobilost).

Vlastní zkouška je zaměřena především na ověření řídicích a organizačních dovedností nutných pro zajištění pěstování obilovin v zemědělském závodě. Podklady pro ověřování jednotlivých kompetencí budou vycházet z podmínek konkrétního zemědělského závodu.

U kompetence Charakteristika obilovin a jejich nároků na půdní a povětrnostní podmínky bude kritérium b) ověřeno s využitím vzorků, v porostu a případně i s využitím obrazové dokumentace. Uchazeč bude poznávat minimálně 6 vzorků semen obilovin a minimálně 6 rostlin obilnin.

U kompetence Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj obilovin bude k dispozici vzorový rozbor půdy a Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení.

U kompetence Diagnostika škodlivých činitelů v obilovinách a ošetřování proti nim bude k ověření kritéria c) k dispozici seznam přípravků na ochranu rostlin, platný pro aktuální rok. Zadávání pokynu k provedení konkrétního zásahu v porostu bude v úrovni modelové situace. V kritériu a) bude uchazeč určovat minimálně 10 druhů plevelů a minimálně 10 vzorků napadených rostlin chorobami a škůdci, případně jejich obrazovou dokumentaci.

 

U kompetencí Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj obilovin, Návrh technologického postupu pěstování obilovin, Vedení provozní dokumentace v rostlinné výrobě, Zjišťování ekonomických ukazatelů pěstování obilovin bude uchazeč v průběhu zkoušky používat počítač s přístupem na internet.

Zkoušku je vhodné konat ve druhém čtvrtletí kalendářního roku s ohledem na agrotechnické lhůty.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti

Školní statek Humpolec

Zemědělské družstvo Trstěnice