Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení provozní laboratoře ve výrobě krmných směsí a premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést povinné a dobrovolné deklarované znaky kvality krmných směsí a premixů Ústní ověření
b Uvést základní přístrojové vybavení provozní laboratoře Písemné ověření
c Uvést analytická stanovení, která je nutné zajistit ve smluvní laboratoři Písemné ověření
d Rozvrhnout plán úkolů laboratoře do jednotlivých pracovních postupů na konkrétní časové období pro zadanou výrobu krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vzorkování krmiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit způsob a místo odběru vzorků z kritických kontrolních bodů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit postup odběru vzorků krmiv podle nařízení (EU) č. 691/2013 a to z volně ložených a balených krmiv Ústní ověření
c Připravit laboratorní vzorek krmiva Praktické předvedení
d Uvést zásady archivace vzorků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vyhodnocení výsledků analýz odebraných vzorků ve výrobě krmných směsí a premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést kritéria hodnocení jakosti krmiv Písemné a ústní ověření
b Uvést kritéria pro hodnocení bezpečnosti krmiv Písemné a ústní ověření
c Stanovit frekvenci odběru vzorků z kritických kontrolních bodů Ústní ověření
d Vysvětlit způsoby ověřování správnosti výsledků analýz a měření v provozní laboratoři a správnosti výsledků smyslového posuzování Ústní ověření
e Zhodnotit předložený výsledek analýzy krmné směsi pro brojlerová kuřata a pro výkrm prasat Praktické předvedení a ústní ověření
f Zhodnotit předložený výsledek analýzy krmiva na obsah nežádoucích látek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Rozhodování o zastavení výroby či expedice krmiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést právní předpisy, kterými jsou stanoveny maximální povolené limity residuí nežádoucích látek v krmných směsích a premixech Ústní ověření
b Uvést právní předpis, ve kterém jsou uvedeny zakázané látky a produkty Ústní ověření
c Uvést důvody pro návrh zastavení výroby či expedice krmných směsí a premixů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Navrhování opatření ke zvyšování kvality výroby krmných směsí a premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést příklady opatření vedoucích ke zvýšení kvality výroby Ústní ověření
b Navrhnout opatření pro minimalizaci rizika výskytu zadaných nežádoucích látek v krmivech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-pro-ri-1736).

Autorizovaná osoba před vlastní zkouškou seznámí uchazeče s provozní laboratoří, kde bude zkouška probíhat.

Ke zkoušce budou připraveny 3 výsledky analýz krmných směsí:

1. výsledek analýzy krmné směsi pro brojlerová kuřata

2. výsledek analýzy krmné směsi pro výkrm prasat

3. výsledek analýzy krmiva na obsah nežádoucích látek

Důraz je kladen na všeobecný přehled uchazeče v oblasti krmivářství a laboratorních rozborů krmných směsí.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

  • Vysokoškolské vzdělání zemědělského nebo potravinářského směru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby krmných směsí a výživy zvířat.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • zkušební místnost vybavená PC s přístupem na Internet
  • výrobna krmných směsí nebo premixů
  • komplexní linky na výrobu krmiv a premixů pro zvířata
  • provozní laboratoř vztahující se k výrobě krmných směsí a premixů (NIR analyzátor, vybavení pro základní živinové rozbory krmiv a krmných směsí)
  • vzorek krmné směsi
  • výsledky 3 analýz krmných směsí a premixů
  • právní předpisy ČR a EU vztahující se k výrobě krmných směsí a premixů (Zákon ČR o krmivech - Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn)

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 90 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Spolek pro komodity a krmiva

Svaz průmyslových mlýnů ČR

ZZN. a.s. Pelhřimov