Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Krmivářský technolog
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zajišťování a organizace technologické přípravy krmivářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout technologickou přípravu výroby krmné směsi pro vybrané druhy vykrmované drůbeže Praktické předvedení
b Navrhnout technologickou přípravu výroby krmné směsi pro výkrm prasat nad 60 kg živé hmotnosti Praktické předvedení
c Navrhnout technologickou přípravu výroby krmné směsi pro vybrané druhy zvířat (např. přežvýkavců, králíků, ryb) Praktické předvedení
d Uvést možnosti uplatnění nástřiků, tukování a tepelného ošetření krmných směsí Ústní ověření
e Zpracovat postup výroby zadaných 10 krmných směsí s ohledem na zabránění možné křížové kontaminace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Navrhování a organizace zajištění modernizace technologických linek pro výrobu krmných směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat míchací zařízení z hlediska účinnosti zamíchatelnosti a homogenity krmné směsi Praktické předvedení
b Zkontrolovat účinnost tepelného ošetření krmné směsi z hlediska minimalizace výskytu salmonel Praktické předvedení
c Zkontrolovat funkčnost jednotlivých agregátů výrobny krmných směsí (příjmová linka, váhové hospodářství, šrotovník, míchačka, granulátor, chladič, dopravní cesty) Praktické předvedení
d Vyhodnotit funkčnost technologického vybavení, v případě potřeby navrhnout opatření k modernizaci technologických linek, případně nové technologické postupy Praktické předvedení
e Vysvětlit výhody a nevýhody válcových a kladívkových šrotovníků, eventuálně možnost jejich zařazení do výrobní linky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Organizace technické přípravy změn sortimentu pro zavádění výroby nových krmných směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést opatření k zabránění křížové kontaminace kokcidiostatiky následně vyráběné krmné směsi Praktické předvedení
b Navrhnout technologické vybavení výroby krmných směsí pro další druhy zvířat (ryby, králíci, bažanti) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Organizace údržby a oprav technologie výrobny krmných směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit plán údržby výrobny krmných směsí Praktické předvedení
b Vysvětlit postup údržby granulátoru Ústní ověření
c Vysvětlit postup údržby šrotovníků Ústní ověření
d Provést kontrolu váhového hospodářství ve výrobně krmných směsí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Ochrana produktu krmné směsi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnosti vyloučení záměny komponentů nebo doplňkových látek při výrobě krmné směsi Ústní ověření
b Uvést opatření proti cizímu nebo nekompetentnímu zásahu do výroby Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technolog-v-kr#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba seznámí uchazeče s výrobnou krmiv, kde bude zkouška probíhat. Autorizovaná osoba připraví receptury 10 druhů krmných směsí (včetně krmných směsí s kokcidiostatiky) pro sestavení řazení plánu výroby a dále připraví výsledky kontroly míchačky pro posouzení její funkčnosti z hlediska zamíchatelnosti a homogenity krmné směsi.

Při ověřování kompetence "Zajišťování a organizace technologické přípravy krmivářské výroby" kritéria c) je výběr druhu zvířete, pro které uchazeč navrhuje technologickou přípravu výroby krmné směsi, plně v kompetenci AOs.

Pro ověřování kompetence "Organizace technické přípravy změn sortimentu pro zavádění výroby nových krmných směsí" kritérium b) zvolí AOs 2 druhy zvířat, pro něž uchazeč navrhne technologické vybavení výroby krmných směsí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Spolek pro komodity a krmiva

Svaz průmyslových mlýnů ČR

ZZN, a. s. Pelhřimov