Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Technik pro řízení výroby krmiv
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava výroby krmných směsí a premixů u složitých výrobních procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout přípravu výroby krmných směsí pro první fázi výkrmu brojlerových kuřat (granulace a drcení granulí) Praktické předvedení
b Navrhnout přípravu výroby krmných směsí vyráběných následně po krmné směsi s kokcidiostatikem Praktické předvedení
c Navrhnout přípravu výroby krmných směsí pro skot Praktické předvedení
d Zpracovat objednávku na krmnou směs (pro nosnice) do výrobního příkazu výrobny krmných směsí Praktické předvedení
e Zpracovat návrh odběrových míst kontrolních vzorků s ohledem na používané systémy zajištění kvality a bezpečnosti (např. HACCP, GMP+, vstupní, výstupní a mezioperační kontrola) Praktické předvedení
f Uvést základní informace o správné výrobní praxi a systému analýzy rizik, včetně kritických kontrolních bodů HACCP Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola dodržování technologické kázně ve výrobně krmných směsí a premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu hrubosti šrotovaných komponentů do krmných směsí pro prasata Praktické předvedení
b Provést kontrolu správného nastavení výrobního procesu na řídicí jednotce (PC) Praktické předvedení
c Vyhodnotit výsledky 5 předložených laboratorních rozborů krmiv Praktické předvedení
d Provést kontrolu přípravy reprezentativního vzorku z odběrových míst a sestavit požadavek pro kontrolní laboratoř Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Rozhodování o zastavení výroby či expedice krmiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést právní předpisy ČR a EU, kterými jsou stanoveny maximální povolené limity reziduí nežádoucích látek v krmných směsích a premixech Ústní ověření
b Uvést právní předpis, v němž jsou uvedeny zakázané látky a produkty Ústní ověření
c Určit důvody, kdy je třeba navrhnout zastavení výroby či expedice krmných směsí a premixů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Posuzování technologie výrobny krmných směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit technologické vybavení ve výrobně a navrhnout minimálně jedno opatření ke zlepšení kvality krmných směsí Praktické předvedení
b Navrhnout modernizaci technologie ve výrobně krmných směsí Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Zavádění nových krmivářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout novou krmnou směs nebo krmnou směs s novou technologickou úpravou (krmná směs pro nosnice sypká, tepelně ošetřená) Praktické předvedení
b Vyhodnotit na základě předložených podkladů nákladové ukazatele pro nové technologické vybavení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-pro-ri-01b6)

Autorizovaná osoba zašle uchazeči spolu s pozvánkou ke zkoušce návrh termínů pro seznámení uchazeče s výrobnou krmiv, kde bude zkouška probíhat. Autorizovaná osoba zajistí podklady pro vyhodnocení nákladů na nové technologické vybavení a dále zajistí 5 analytických rozborů pro vyhodnocení výsledků jakosti krmných směsí a recepturu krmné směsi pro zpracování výrobního příkazu.

Pracovní oděv si uchazeč donese vlastní.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agrofert Holding

ZD Krásná Hora

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Česká zemědělská univerzita