Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Zámkař
Platnost standardu: Od 7.5.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci pro výrobu a montáž bezpečnostních mechanických uzamykacích prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst různé druhy technické strojírenské a stavební dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Za použití správné terminologie popsat funkce a parametry bezpečnostních mechanických uzamykacích prvků Ústní ověření
c Orientovat se v technických normách týkajících se bezpečnostních mechanických uzamykacích prvků Písemné nebo ústní ověření
d Charakterizovat systém certifikace a bezpečnostních tříd mechanických uzamykacích prvků Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v postupech nouzového otevírání zámků, dveří, úschovných objektů a automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup realizace zakázky na nouzové otevření zámků, dveří, úschovných objektů a automobilů Ústní ověření
b Vyjmenovat doklady vyžadované pro nouzové otevření zámků, dveří, úschovných objektů a automobilů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Navrhování systému mechanického zabezpečení objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a S využitím odborné terminologie popsat funkce a parametry mechanických zábranných prostředků Ústní ověření
b Vyhodnotit kritická místa napadení objektu a jeho otvorových výplní Ústní ověření
c Navrhnout systémově vhodné mechanické zabezpečení objektu Písemné ověření a ústní ověření
d Navrhnout postup a odstranit závadu u dveřního uzávěru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a oprava zámků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat druh zámku a s využitím odborné terminologie popsat jeho funkce a parametry Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a předvést funkci obyčejného, dozického a cylindrického zámku Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat princip a různé druhy panikových a nouzových dveřních uzávěrů určených na únikové cesty Ústní ověření
d Popsat princip zámku s pojistkou proti rozlomení Ústní ověření
e Popsat princip a různé druhy elektromechanických zámků Ústní ověření
f Určit závadu, rozebrat a složit zámek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Navrhování, výroba a montáž systému generálního a hlavního klíče

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a S využitím odborné terminologie popsat funkce a parametry cylindrických vložek (určení rozměru, použití zubu, ozubeného kolečka) Ústní ověření
b Navrhnout a vypočítat systém generálního a hlavního klíče Praktické předvedení
c Popsat postup výroby systému generálního a hlavního klíče Ústní ověření
d Rozebrat a složit cylindrickou vložku za pomoci nástrojů a přípravků k rozebírání a skládání Praktické předvedení
e Popsat postup montáže sytému generálního a hlavního klíče na objektu podle dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba všech druhů klíčů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a S využitím odborné terminologie popsat funkce a parametry různých typů klíčů Ústní ověření
b Vyrobit dozický klíč Praktické předvedení
c Vyrobit klíč pro cylindrickou vložku podle daného kódu na základě příslušného manuálu stroje Praktické předvedení
d Vyrobit klíč pro cylindrickou vložku kopírovacím způsobem Praktické předvedení
e Vyrobit autoklíč podle cylindrické vložky Praktické předvedení
f Vyrobit autoklíč podle daného kódu na základě příslušného manuálu stroje Praktické předvedení
g Vysvětlit princip transpordéru Ústní ověření
h Provést ukázku nahrání kódu do transpordéru klíče Praktické předvedení
i Navrhnout postup a odstranit závadu u cylindrické vložky nebo autozámku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Otevírání bezpečnostních cylindrických vložek, zámků, dveří, úschovných objektů a automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Otevřít bezpečnostní mechanický uzamykací systém nedestruktivní metodou Praktické předvedení
b Otevřít bezpečnostní mechanický uzamykací systém destruktivní metodou Praktické předvedení
c Charakterizovat druhy trezorů a trezorových zámků Ústní ověření
d Nastavit kód zámku s vysokou bezpečností podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

 

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

 

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

 

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Pro kritérium hodnocení 5b „ Navrhnout a vypočítat systém generálního a hlavního klíče“ je stanoven interval 4–10 cylindrických vložek (každá vložka má vlastní klíč, minimálně tři vložky mají hlavní klíč a jeden generální klíč).

 

Autorizovaná osoba je povinna při zkoušce dodržet pořadí stanovených kompetencí tak, jak je uvedeno v části A tohoto standardu.

 

Autorizovaná osoba nesmí při ověřování kompetencí použít test..

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace Grémium Alarm

Cech mechanických zabezpečovacích systémů

TREZOR TEST, s. r. o.

TREZOR, s. r. o.

S-LOCKS, s. r. o.

EG-LINE, a. s.

Ing. Karel Dolejš – IDK zámečnictví

Zámečnictví Václav Čapek

AD SECURITY, s. r. o.

LIBRAX, s. r. o.