Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký kovář a zámečník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických a výtvarných podkladech pro výrobu uměleckořemeslných předmětů z kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v předložené dokumentaci a číst technické výkresy dané uměleckořemeslné kovářské a zámečnické práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Zařadit předložené uměleckořemeslné kovářské a zámečnické předměty k příslušnému slohovému období, popsat příslušný umělecký sloh a historické souvislosti Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Samostatné zpracování výtvarného záměru pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních výrobků uměleckého kovářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit výtvarný návrh a příslušnou technickou dokumentaci zadaného uměleckokovářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit technologický postup a techniku provedení zadaného, resp. navrženého výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních výrobků uměleckého kovářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit vlastní vytvořený výtvarný návrh a technickou dokumentaci zadaného kovářského výrobku z hlediska jeho konstrukce a stylu Praktické předvedení a ústní ověření
b Objasnit zvolený technologický postup, způsob provedení jednotlivých technologických operací a jejich návaznost při zhotovování zadaného kovářského výrobku podle vlastního výtvarného návrhu a technické dokumentace, popsat rizika práce v kovárně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování výrobků uměleckého kovářství, např. klik a štítů, mříží, vrat, plastik, točitých schodišť, ozdobných klíčů apod.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky pro zhotovení zadaného kovářského výrobku podle vlastního návrhu Praktické předvedení
b Zhotovit zadaný kovářský výrobek podle vlastního výtvarného návrhu a technické dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Povrchové úpravy výrobků uměleckého kovářství cínováním, chemickým barvením a nátěrovými barvami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zvolenou povrchovou úpravu na zadaném výrobku Praktické předvedení
b Popsat techniky a postupy provádění povrchových úprav kovaných výrobků kovů pro použití v interiéru a exteriéru Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování nástrojů pro potřeby uměleckého kovářství, např. tvarovacích kladiv, kleští, sekáčů, apod.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup a techniku výroby zadaného nářadí pro provádění uměleckokovářských prací Praktické předvedení
b Vyrobit zadané nářadí zvoleným technologickým postupem Praktické předvedení
c Upravit vyrobené nářadí tepelným zpracováním Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování předmětů tepaných z měděných nebo mosazných plechů nebo kovaných z oceli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup a techniku pro zhotovení kopie předloženého tepaného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky pro zhotovení kopie předloženého tepaného výrobku Praktické předvedení
c Zhotovit kopii předloženého tepaného výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž výrobků uměleckého kovářství a zámečnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout způsob a vysvětlit postup montáže předloženého výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Kritérium je třeba splnit.
3

Obsluha kovářských výhní a pecí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkční prvky kovářských výhní a pecí Ústní ověření
b Předvést obsluhu a údržbu konkrétní kovářské výhně a pece Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha bucharů a kovacích lisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy a funkční prvky bucharů, kovacích lisů a jejich údržbu. Popsat rizika práce na bucharech a kovacích lisech Ústní ověření
b Předvést obsluhu a práci na konkrétním bucharu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/umelecky-kovar).

V rámci hodnocení odborné způsobilosti Orientace v technických a výtvarných podkladech pro výrobu uměleckořemeslných předmětů z kovů autorizovaná osoba určí, co bude předmětem praktického předvedení a ústního ověření u zkoušky.

Při ověřování kritéria hodnocení a) výše uvedené odborné způsobilosti uchazeč předvede orientaci v předložené dokumentaci jednoho uměleckořemeslného kovářského a zámečnického výrobku. Ověření kritéria hodnocení b) uchazeč předvede na 5 výrobcích předložených autorizovanou osobou.

Předloženými uměleckořemeslnými kovářskými výrobky mohou být např. klika včetně štítků, dveřní závěs, přítuha, klepadlo, nábytkové kování, svítidlo, svícen, mříž, zábradlí, vývěsní štít, plastika.

 

Pro ověření odborné způsobilosti Samostatné zpracování výtvarného záměru pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních výrobků uměleckého kovářství bude zadáno zpracování výtvarných návrhů a technické dokumentace 30 dní před dnem zkoušky; uchazeč odevzdá autorizované osobě ve fyzické podobě ručně vypracovaný technický výkres a skicu formátu A3 dle uvedeného zadání, nejdéle 7 dní, před konáním vlastní zkoušky.

 

V rámci ověření odborné způsobilosti Zhotovování nástrojů pro potřeby uměleckého kovářství, např. tvarovacích kladiv, kleští, sekáčů apod. bude zhotoven a upraven jeden kus nářadí.

 

Ověření odborné způsobilosti Zhotovování předmětů tepaných z měděných nebo mosazných plechů nebo kovaných z oceli spočívá ve vytvoření kopie tepaného výrobku z měděného, mosazného nebo ocelového plechu, který autorizovaná osoba předloží uchazeči.

 

Ověřování dle tohoto standardu by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci a dodržování technologické kázně.

Při hodnocení hotového výrobku je třeba posuzovat kvalitu a přesnost jeho provedení; při ústním ověřování je třeba posuzovat jak samostatnost odpovědí, tak i schopnost odpovídat na návodné a doplňující otázky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SOŠ uměleckořemeslná, Podkovářské (4, Praha 9), člen Kovářského společenstva - Šimon Vondruška

fa Houska a Douda Buštěhrad - Ivan Houska

Pavel Révay

Tomáš Havránek