Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Kovotlačitel
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro ruční zhotovování kovotlačitelských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v dokumentaci a číst technické výkresy konkrétní kovotlačitelské práce Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční zhotovování kovotlačitelských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit a popsat zvolený technologický postup včetně návazností jednotlivých pracovních operací pro zhotovení zadaného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla pro zhotovení zadaného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zpracování technických podkladů pro zhotovení kovotlačitelského výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit technický výkres podle zadaného výrobku Praktické předvedení
b Objasnit technologický postup a techniku zhotovení výrobku podle technického výkresu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční tvarování a zhotovování forem pro výrobu kovotlačitelských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky pro výrobu formy pro zhotovení zadaného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit a vysvětlit techniku a technologický postup provedení formy pro zhotovení zadaného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit formu pro výrobu zadaného tlačeného výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční zhotovování tvarových tlaků pro pasířské výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup a technologii sestavování tlačených výrobků do požadovaných celků Ústní ověření
b Zhotovit zadaný výrobek Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Seřizování, používání a ošetřování strojních zařízení pro kovotlačitelskou práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a seřídit strojní zařízení pro kovotlačitelskou práci Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést údržbu a ošetření strojního zařízení po ukončení práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kovotlacitel#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba předloží uchazeči pro přezkoušení dle tohoto standardu:

  1. dokumentaci konkrétního kovotlačitelského výrobku včetně výkresu(ů) pro ověření kompetence Orientace v technických podkladech pro ruční zhotovování kovotlačitelských výrobků.
  2. vzorový kovotlačitelský výrobek pro ověření kompetencí Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční zhotovování kovotlačitelských výrobků, Zpracování technických podkladů pro zhotovení kovotlačitelského výrobku a Ruční tvarování a zhotovování forem pro výrobu kovotlačitelských výrobků.

Zadaným kovotlačitelským výrobkem může být např. svítidlo, konvička, sakrální předmět (kropenka, nádobka na svěcenou vodu ap.).

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči jeden výrobek, na kterém se postupně ověří jak teoretické znalosti výroby, tak praktické dovednosti při jeho zhotovení včetně kovotlačitelské formy a seřízení kovotlačitelského strojního zařízení.

Ověření kompetence Zpracování technických podkladů pro zhotovení kovotlačitelsjkého výrobku spočívá ve vypracování technického výkresu min. velikosti A4; autorizovaná osoba zadá uchazeči jeho vypracování 30 dní před dnem zkoušky; uchazeč odevzdá autorizované osobě ručně vypracovaný technický výkres, dle uvedeného zadání, 7 dní před konáním vlastní zkoušky.

 

Ověřování dle tohoto standardu by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci a dodržování technologické kázně.

Při hodnocení hotového výrobku je třeba posuzovat kvalitu a přesnost jeho provedení; při ústním ověřování je třeba posuzovat jak samostatnost odpovědí, tak i schopnost odpovídat na návodné a doplňující otázky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SOŠ uměleckořemeslná, Podkovářské (4, Praha 9), člen Kovářského společenstva - Šimon Vondruška

fa Houska a Douda Buštěhrad - Ivan Houska

Pavel Révay

Tomáš Havránek