Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při řízení velkostroje Písemné a ústní ověření
b Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních prostředků při řízení velkostroje Praktické ověření
c Popsat bezpečnost práce při řízení velkostroje Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Získávání podkladů z norem, z technické dokumentace, potřebných pro výkon pracovních činností při řízení, obsluze a kontrole činnosti těžebních a důlních zařízení a strojů a při jejich ošetřování, běžné údržbě a drobných opravách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst strojírenské výkresy, zejména výkresy a schémata velkostroje, obsažené v návodech k jejich obsluze nebo v jejich servisní dokumentaci, vyčíst z nich především podobu hlavních součástí, jejich počet, způsob jejich spojení, umístění ovládacích prvků stroje, prvků ke kontrole chodu a mazacích míst Praktické ověření
b Číst technologická schémata, technologické předpisy a postupy ovládání velkostroje, vyčíst z nich sled a návaznost jednotlivých operací a kroků a údaje pro jejich provedení Praktické ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se řízení, obsluhy a běžné údržby těžebních a důlních zařízení a strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat z provozní dokumentace obsluhovaných strojních zařízení relevantní informace, stanovující závazná pravidla pro obsluhu, řízení, seřizování a údržbu obsluhovaného velkostroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Volba postupu práce a technologických podmínek při řízení, obsluze a kontrole činnosti těžebních a důlních zařízení a strojů a při jejich běžné údržbě a drobných opravách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle provozní dokumentace pořadí a způsob provedení technologických operací při obsluze, řízení, seřizování či údržbě velkostroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit podle provozní dokumentace či podle pokynu postup práce vykonávané velkostrojem ve vybrané technologické operaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit samostatně nástroje, nářadí či pomůcky, provozní a pomocné hmoty, měřidla potřebná k nastavení a seřízení velkostroje, k jejich řízení při provádění zadané technologické operace, k jejich běžné údržbě a drobným opravám Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola údajů přístrojů, signalizačních zařízení informujících o průběhu a výsledcích činnosti těžebních a důlních zařízení a strojů, signalizaci závad zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a popsat odečtení údajů měřidel, měřicích přístrojů či jiných ukazatelů nebo zařízení, informujících o průběhu sledovaného a řízeného procesu činnosti velkostroje Písemné a ústní ověření
b Vyjádřit údaje odečtené z měřidel, měřicích přístrojů či jiných ukazatelů nebo zařízení, informujících o průběhu sledovaného a řízeného procesu činnosti velkostrojů ve správných veličinách a jednotkách Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit způsob porovnání hodnot odečtených údajů s hodnotami stanovenými pro danou operaci velkostrojů technologickým předpisem Ústní ověření
d Vysvětlit způsob korekce provozních podmínek na základě porovnání hodnot odečtených údajů s hodnotami stanovenými pro danou operaci velkostrojů technologickým předpisem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení záznamů o provozu, o průběhu a výsledcích činnosti, revizích a opravách těžebních a důlních zařízení a strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat v souladu s provozním předpisem průběh a výkon technologického procesu, jeho parametrů a podmínek, vykonávaného velkostrojem Praktické předvedení
b Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o chodu velkostrojů, o spotřebě energií, doplňování provozních hmot a provedených úkonech běžné údržby Praktické předvedení
c Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o poruchách a opravách velkostroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ošetřování a údržba dobývacích a zakládacích velkostrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat s použitím provozní a servisní dokumentace velkostroje běžnou údržbu a ošetření (vyčištění, promazání, doplnění provozních hmot) Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit s použitím provozní a servisní dokumentace velkostroje způsob seřízení chodu velkostrojů a popsat nastavení provozních podmínek a parametrů velkostroje Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při ošetřování, seřizování a běžné údržbě těžebních a důlních zařízení a strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit, udržovat a podle potřeby upravit nástroje, nářadí a pomůcky používané při ošetřování, běžné údržbě, drobných opravách, seřizování, řízení a obsluze velkostroje Praktické předvedení
b Použít hospodárně, v případě opotřebení vyměnit nástroje, nářadí a pomůcky používané při ošetřování, běžné údržbě, drobných opravách, seřizování, řízení a obsluze velkostroje Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Údržba a odkládání lan velkostrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat z provozní dokumentace, týkající se lan velkostroje, relevantní informace, stanovující závazná pravidla pro údržbu a odkládání lan obsluhovaných velkostrojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Pokládka vlečných kabelů 6 kV a manipulace s nimi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat povolené a zakázané činnosti při manipulaci a pokládce vlečných kabelů podle příslušné normy Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Obsluha zdvihacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat povolené a zakázané činnosti při manipulaci se zdvihacím zařízením podle příslušné normy Ústní ověření
b Vysvětlit s použitím provozní a servisní dokumentace obsluhu zdvíhacího zaření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provádění prací s otevřeným ohněm

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat povolené a zakázané činnosti při manipulaci s otevřeným ohněm podle normy povrchového dobývání č. 277016 a činnost požárních hlídek Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

BOZP a hospodárný provoz technických zařízení tlakových

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat povolené a zakázané činnosti při manipulaci s technickými zařízeními tlakovými podle příslušných norem Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zajištění zaměstnance proti pádu při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Řízení a obsluha velkostrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsluhu velkostroje při technologickém procesu povrchové těžby Písemné a ústní ověření
b Popsat činnosti při zahájení provozu velkostroje Písemné a ústní ověření
c Popsat činnosti při provozu velkostroje Písemné a ústní ověření
d Popsat činnosti při odstavení velkostroje z provozu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v mapových podkladech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčíst údaje z pasportizačního profilu, týkající se prostoru těžby velkostroje a báňského modelu s modulem GPS, údaje napsat do formuláře Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu), na kterém bude praktická část zkoušky vykonána. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=101656).

 

Uchazeč musí do zahájení zkoušky předložit zejména:

  • písemné potvrzení o praxi nejméně 3 roky při provozu velkostroje jako provozní zámečník, provozní elektrikář nebo hydraulikář nebo má úplné střední odborné vzdělání strojního nebo elektrotechnického směru a pracoval nejméně 2 roky při provozu velkostroje
  • písemné potvrzení o absolvování psychotechnické zkoušky
  • písemné potvrzení od lékaře, že je uznán schopným pracovat ve výškách
  • písemné potvrzení o absolvování výcviku v řízení velkostroje v rozsahu nejméně 100 hodin a absolvoval teoretické školení v řízení velkostroje o výkonnosti od 630 do 3 150 m3.h-1 sypaných hmot

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Severočeské doly, a. s.

Hornická společnost podkrušnohorské oblasti

Syenit, těžební společnost