Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Obsluha strojů v povrchové těžbě
Platnost standardu: Od 29.4.2013 do 29.11.2017
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.9.2017 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při řízení lopatového rypadla Písemné a ústní ověření
b Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních prostředků při řízení lopatového rypadla Praktické ověření
c Popsat bezpečnost práce při řízení lopatového rypadla Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba lopatových rypadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit rypadlo a provést jeho běžnou údržbu (vyčistit, promazat, doplnit či vyměnit provozní hmoty, opravit drobné závady) Praktické ověření
b Seřídit chod, nastavit provozní podmínky a parametry rypadla Praktické ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Údržba a odkládání lan

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat z provozní dokumentace, týkající se lan rypadla, relevantní informace, stanovující závazná pravidla pro údržbu a odkládání lan obsluhovaného rypadla Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokládka vlečných kabelů 6 kV a manipulace s nimi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povolené a zakázané činnosti při manipulaci a pokládce vlečných kabelů dle příslušné normy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Práce se zdvihacím zařízením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povolené a zakázané činnosti při manipulaci se zdvihacím zařízením dle příslušné normy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Provádění prací s otevřeným ohněm

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povolené a zakázané činnosti při manipulaci s otevřeným ohněm dle příslušné normy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

BOZP a hospodárný provoz technických zařízení tlakových

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povolené a zakázané činnosti při manipulaci s technickými zařízeními tlakovými dle příslušných norem Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Řízení a obsluha lopatových rypadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činnosti při zahájení provozu rypadla Písemné a ústní ověření
b Popsat činnosti při provozu rypadla Písemné a ústní ověření
c Popsat činnosti při odstavení rypadla z provozu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Získávání podkladů z norem a z technické dokumentace, potřebných pro výkon pracovních činností při řízení, obsluze a kontrole lopatových rypadel a při jejich ošetřování, běžné údržbě a drobných opravách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst strojírenské výkresy, zejména výkresy a schémata rypadel, obsažené v návodech k jejich obsluze nebo v jejich servisní dokumentaci, vyčíst z nich především podobu hlavních součástí, jejich počet, způsob jejich spojení, umístění ovládacích prvků stroje, prvků ke kontrole chodu a mazacích míst Praktické ověření
b Číst technologická schémata, technologické předpisy a postupy ovládání rypadel, vyčíst z nich sled a návaznost jednotlivých operací a kroků a údaje pro jejich provedení Praktické ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se řízení, obsluhy a běžné údržby těžebních a důlních zařízení a strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat z provozní dokumentace obsluhovaných strojních zařízení relevantní informace, stanovující závazná pravidla pro obsluhu, řízení, seřizování a údržbu obsluhovaných rypadel Praktické ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při řízení, obsluze a kontrole činnosti těžebních a důlních zařízení a strojů a při jejich běžné údržbě a drobných opravách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle provozní dokumentace pořadí a způsob provedení technologických operací při obsluze, řízení, seřizování či údržbě rypadel Písemné a ústní ověření
b Určit podle provozní dokumentace či podle pokynu postup práce vykonávané rypadlem ve vybrané technologické operaci Písemné a ústní ověření
c Zvolit samostatně nástroje, nářadí či pomůcky, provozní a pomocné hmoty, měřidla potřebná k nastavení a seřízení rypadel, k jejich řízení při provádění zadané technologické operace, k jejich běžné údržbě a drobným opravám Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola údajů přístrojů, signalizačních zařízení informujících o průběhu a výsledcích činnosti těžebních a důlních zařízení a strojů, signalizaci závad zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odečíst údaje měřidel, měřicích přístrojů či jiných ukazatelů nebo zařízení, informujících o průběhu sledovaného a řízeného procesu činnosti rypadla Praktické ověření
b Vyjádřit údaje, odečtené z měřidel, měřicích přístrojů či jiných ukazatelů nebo zařízení, informujících o průběhu sledovaného a řízeného procesu činnosti rypadla ve správných veličinách a jednotkách Písemné a ústní ověření
c Porovnat hodnoty odečtených údajů s hodnotami stanovenými pro danou operaci rypadla technologickým předpisem a podle výsledku rozhodnout o potřebě korekce provozních podmínek Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení záznamů o provozu, o průběhu a výsledcích činnosti, revizích a opravách těžebních a důlních zařízení a strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat v souladu s provozním předpisem průběh a výkon technologického procesu, jeho parametrů a podmínek, vykonávaného rypadlem Praktické a ústní ověření
b Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o chodu rypadla, o spotřebě energií, doplňování provozních hmot a provedených úkonech běžné údržby Praktické a ústní ověření
c Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o poruchách a opravách rypadla Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při ošetřování, seřizování a běžné údržbě těžebních a důlních zařízení a strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit, udržovat a podle potřeby upravit nástroje, nářadí a pomůcky používané při ošetřování, běžné údržbě, drobných opravách, seřizování, řízení a obsluze rypadel Písemné a ústní ověření
b Použít hospodárně, v případě opotřebení vyměnit nástroje, nářadí a pomůcky používané při ošetřování, běžné údržbě, drobných opravách, seřizování, řízení a obsluze rypadel Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Tato kvalifikace platí pouze pro řidiče rypadla, které svým výkonem nepřesahuje 630 m3.h-1. V opačném případě se již jedná o kvalifikaci řidiče velkostroje, u níž musí uchazeč splňovat požadavky, které upravuje hodnotící standart řidiče velkostroje.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu) na kterém bude praktická část zkoušky vykonána.

Uchazeč musí do zahájení zkoušky předložit zejména:

- splnění podmínek zdravotní způsobilosti (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=15&kod_sm1=27)

- doklad o absolvování předběžné praxe v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů a další podmínky stanovené touto vyhláškou, zejména pak doložení příslušného průkazu (oprávnění k obsluze stavebního stroje (stavebních strojů))

Odborná zkouška se skládá z teoretické a praktické části a musí prokázat, že uchazeč má znalosti obsluhy a údržby stavebního stroje a zvládl látku předepsanou učební osnovou.

 

Uchazeč musí absolvovat lékařskou prohlídku před zahájením výcviku, pro provedení lékařské prohlídky platí přiměřeně předpisy ministerstva zdravotnictví vydané pro zjištění tělesné a duševní schopnosti uchazečů o řidičský průkaz (strojní průkaz).

Tato zkouška z profesní kvalifikace nezaručuje splnění všech právních požadavků na výkon dané pozice - je zapotřebí splnit všechny požadavky stanovené právními předpisy

pro výkon této profese - vyhlášky č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

LB MINERALS, s. r. o., Horní Bříza

Českomoravský štěrk, a. s., Mokrá