Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Operátor tiskových dat
Platnost standardu: Od 5.2.2019 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vstupní kontrola textových a obrazových podkladů na přenosných médiích, datových souborů z Internetu, originálů pro reprodukci z hlediska normativů pro reprodukci a zpracování v DTP studiu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu odrazových a průsvitových obrazových předloh pro reprodukci v předtiskové přípravě 4 stran tiskoviny formátu A4, barevnost 4/4, která má být tištěna na natíraný papír Praktické předvedení a ústní ověření
b Převzít datové textové, grafické a černobílé či barevné polotónové obrazové podklady pro předtiskové zpracování tiskoviny dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Převzít a zpracovat tištěné textové, pérové podklady pro předtiskové zpracování tiskoviny dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Převzít a provést kontrolu dokumentů v datovém formátu PDF pro předtiskové zpracování tiskoviny v příslušném počítačovém programu dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Komunikace a výměna obrazových a textových podkladů ve spolupráci s grafickým studiem a zadavatelem zakázky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a připravit zadavateli technologický postup předtiskové přípravy tiskoviny podle zadání a popisu tiskové zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout a provést zadavateli výměnu nevhodných obrazových podkladů nebo nekorektních dat tiskových podkladů podle zadání a popisu tiskové zakázky Praktické předvedení
c Navrhnout a provést zadavateli kontrolu zhotovení tiskových podkladů pro danou tiskovou techniku podle zadání a popisu tiskové zakázky Praktické předvedení
d Navrhnout a připravit zadavateli průběh a typ kontrolního procesu předtiskové přípravy podle zadání a popisu tiskové zakázky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a platných typografických pravidlech sazby, úprav a zlomu textů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit v příslušném grafickém programu sazební obrazec (layout) pro zlom tiskoviny a umístění textových, obrazových a grafických prvků podle zadání a podle typografických pravidel pro tvorbu stran akcidenčních tiskovin v souladu s technologickými požadavky tisku a dokončovacího zpracování Praktické předvedení
b Zvolit a umístit do layoutu tiskoviny obrazové a grafické prvky s vhodným přesahem pro ořez dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést v příslušném grafickém programu umístění textových, obrazových a grafických prvků podle předpisu grafického manuálu dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Upravit text s pomocí textových editorů a umístit ho do připraveného sazebního obrazce dvousloupcové sazby podle zadání a typografických pravidel sazby Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit a umístit příslušný typ písma v textové části tiskoviny včetně titulků a vyznačovacích řezů podle typografických pravidel sazby podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní úpravy digitálních obrazových záznamů pomocí grafických programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit podle typu předlohy velikost snímání na skenerech, rozlišení, barevnost a procentuální zvětšení výstupu obrazových podkladů pro tiskové techniky podle zadání a typu skeneru Praktické předvedení
b Provést technickou úpravu formátu a výřezu obrazových prvků v grafickém programu bitmapové grafiky v souladu s požadavky na kvalitní tisk Praktické předvedení
c Provést technickou úpravu grafických prvků (loga, linky, ornamenty…) v grafickém programu vektorové grafiky podle zadání v souladu s požadavky na kvalitní tisk Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování komplexních elektronických tiskových podkladů pro výrobu tiskových forem s využitím grafických počítačových programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit tiskové podklady tiskoviny v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF tiskových stran A4 pro elektronickou montáž a osvit tiskové desky na zařízení CtP v ofsetovém tisku podle platných ČSN ISO norem Praktické předvedení
b Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF pro osvit filmových kopírovacích podkladů CtF nebo osvit na zařízení CtP ve flexotisku – pro tiskové produkty etikety, flexibilní obaly (papírové, plastové, hliníkové kompozitní) nebo lepenkové obaly - podle platných ČSN ISO norem Praktické předvedení
c Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF flexibilního obalu formátu A4, barevnost 4/0 pro elektronickou montáž a zhotovení tiskových forem na rycím zařízení v hlubotisku podle platných ČSN ISO norem Praktické předvedení
d Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu propagačního letáku ve formátu A4, barevnost 4/0 (přímé barvy) pro zhotovení tiskových forem v sítotisku podle platných ČSN ISO norem Praktické předvedení
Vždy je třeba splnit kritérium a). Z kritérií b), c), d) je třeba splnit jedno kritérium pro zadanou tiskovou techniku.
3

Uplatňování norem ISO popisujících výměnu tiskových CMYK dat ve formátu PDF a normách definujících procesní požadavky na ofsetový litografický proces

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF 4 stran tiskoviny na základě požadavků na technologii grafické výroby – definice výtažkových barev CMYK podle ČSN ISO platných norem Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF 4 stran tiskoviny na základě požadavků na technologii grafické výroby – obraz v účelném rozlišení podle ČSN ISO platných norem Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF 4 stran tiskoviny na základě požadavků na technologii grafické výroby – maximální a minimální tónové hodnoty podle ČSN ISO platných norem Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF 4 stran tiskoviny na základě požadavků na technologii tisku – nastavení ořezů, trapping (přetisku), originálních písmových fontů podle ČSN ISO platných norem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování kontrolního náhledu a verifikovaného nátisku pomocí laserových, inkjetových tiskáren a velkoplošných plotterů pro kontrolu výstupů předtiskové přípravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit kontrolní náhled s užitím vhodné technologie a zařízení digitálního nátisku Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit verifikovaný a certifikovaný nátisk s užitím vhodné technologie a zařízení digitálního nátisku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úprava barevných hodnot a gradace, barevné sjednocování, retuše, práce v barvových prostorech s využitím grafických počítačových programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úpravu tónového rozsahu černobílého nebo barevného obrazového podkladu ‒ bitmapového souboru - v příslušném počítačovém programu podle zadání Praktické předvedení
b Provést vzájemné sladění barevnosti obrazových dat či provedených skenů v barevných prostorech RGB a převod do barevného prostoru CMYK v příslušném počítačovém programu s vybavením pro barevné úpravy podle zadání Praktické předvedení
c Provést nastavení a kontrolu vstupních a výstupních barevných profilů (ICC profily) pro příslušnou technologii ofsetového tisku (archový, kotoučový tisk) a pro digitální tisk v příslušném grafickém programu pro barevné úpravy podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením s ohledem na 2. stupeň zátěže (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/operator-dtp#zdravotni-zpusobilost), dále se musí uchazeč prokázat lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality předtiskové přípravy a opírá se o tyto normy:

ČSN ISO 15 930-3 Přejímka a zpracování tiskových dat

ČSN ISO 12 646 Displeje pro kontrolní nátisk

ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy

ČSN ISO 12 647-2 Ofset

ČSN ISO 12 647-3 Novinový tisk ofsetem

ČSN ISO 12 647-6 Flexotisk

ČSN ISO 12 647-7 Digitální kontrolní nátisk

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu.

Při ověřování kompetence Zhotovování komplexních elektronických tiskových podkladů pro výrobu tiskových forem s využitím grafických počítačových programů má uchazeč možnost volby výběru kritérií b) až e) podle svého zaměření.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VOŠ grafická a SPŠ grafická, Praha 1, Hellichova 22

Svaz polygrafických podnikatelů, z. s.

Společnost tisku při ČTVS

Studio Najbrt, s. r. o.

Ondřej Žáček (OSVČ)