Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Strojní rytec
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Sestavování šablon a programů pro strojní rytí písmen, číslic, značek, ornamentů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit podle zadání z hotových dílčích šablon nápisy jako předlohu pro rytí nápisů a značek na štítky Praktické předvedení a ústní ověření
b Samostatně sestavit předlohu pro rytí nápisů na štítky a výrobky Praktické předvedení a ústní ověření
c Doplnit předlohu pro rytí vhodných ornamentů podle dohody se zákazníkem Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit program pro strojní rytí písmen, číslic, značek, ornamentů pro CNC stroj Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Upínání nástrojů a obrobků a ustavování jejich polohy pro strojní rytí na pantografických frézkách, nebo CNC strojích s použitím různého upínacího nářadí, pomůcek a přípravků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout rycí frézu nebo gravírovací jehlu do upínací kleštiny frézky Praktické předvedení a ústní ověření
b Upnout štítek, obrobek na pracovní stůl, do svěráku nebo do standardního upínadla či upínacího přípravku Praktické předvedení a ústní ověření
c Upnout šablonu se vzorem na stůl pantografické frézky Praktické předvedení a ústní ověření
d Seřídit vzájemnou polohu šablony se vzorem a obrobku, upravit poměrnou velikost písma, čísla, ornamentu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit alespoň dvojici kritérií a, b nebo c, d.
2

Strojní rytí písmen, číslic, značek, stupnic, ornamentů na pantografických frézkách podle šablon, nebo CNC strojích podle dodaného nebo vytvořeného programu anebo námětu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný nástroj pro užívaný rytecký stroj Praktické předvedení a ústní ověření
b Seřídit užívaný rytecký stroj (např. pantografickou frézku, CNC frézku, CNC laser, mikroúderový gravírovací stroj...) pro rytí podle předlohy, dodaného nebo vytvořeného programu Praktické předvedení a ústní ověření
c Obsluhovat užívaný rytecký stroj při strojním rytí nápisů, značek, stupnic a ornamentů podle dodaného nebo vytvořeného programu Praktické předvedení a ústní ověření
d Upravit štítek nebo výrobek po rytí. Zkontrolovat správnost provedení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba ryteckých strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit pantografické a CNC frézky a rytecké stroje a provést jejich běžnou údržbu (mazání, doplňování a výměna chladicí kapaliny, opravy drobných závad, popř. u laserového stroje vyčistit krycí sklo popisovací hlavy, u mikroúderového stroje vyčistit filtr přívodu vzduchu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Ošetřit nástroje, nářadí, šablony a pomůcky používané při strojním rytí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/strojni-rytec#zdravotni-zpusobilost).

 

Při ověřování kritérií formou praktického ověření je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

Zkouška musí odpovídat reálným pracovním činnostem strojního rytce v podmínkách běžné strojírenské výroby, kde pracovník musí zvládnout jak návrh a přípravu zadané výroby, tak i obsluhu a údržbu strojů pro strojní rytí. Typickými příklady strojů používaných pro strojní rytí jsou např. pantografické frézky, CNC frézky, CNC laserové stroje, mikroúderové gravírovací stroje.

Za splnění požadavků praktické zkoušky se považuje komplexní zvládnutí přípravy, realizace a kontroly výrobního úkonu na zvoleném (užívaném) ryteckém stroji.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MOTOR JIKOV Group, a. s.

Žďas, a. s.

Moravskoslezský strojírenský klastr

Slovácké strojírny, a. s.

ZVVZ, a. s.

SPŠ Uherský Brod