Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik motorových lokomotiv
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se ve výběrech norem, strojnických tabulkách Ústní ověření
c Používat technologickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Pracovat se servisními příručkami Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit odpovídající postup práce a technologické podmínky Písemné a ústní ověření
b Provést výběr nástrojů, pomůcek a materiálu pro ruční obrábění Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést výběr nástrojů, pomůcek a materiálu na obrábění a tvarování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav motorových lokomotiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit odpovídající postup práce Písemné a ústní ověření
b Provést výběr nástrojů, pomůcek pro provedení montáže, demontáže nebo opravu motorových lokomotiv Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit potřebné náhradní díly pro provedení montáže, demontáže nebo opravu motorových lokomotiv Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyčíst údaje z technické dokumentace motorových lokomotiv pro ošetřování, údržbu, seřizování, provoz a obsluhu motorových lokomotiv Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole rozměrů součástek motorových lokomotiv Praktické předvedení a ústní ověření
b Měřit a kontrolovat geometrický tvar a vzájemnou polohu součástí motorových lokomotiv v průběhu provozu a po opravě částí motorových lokomotiv měřidly a měřicími přístroji Praktické předvedení a ústní ověření
c Měřit a kontrolovat jakost povrchu součástek a přípravků komparačními měřidly Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určování opotřebení či závad motorových lokomotiv a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat opotřebení či závady součástek motorových lokomotiv, nářadí, přípravků, měřidel, pomůcek a jejich částí, určit příčinu závady Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit způsob opravy či renovace součástek motorových lokomotiv, nářadí, přípravků, měřidel, pomůcek a jejich částí Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvarů pomocí nářadí, přípravků, měřidel a jejich částí ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat a použít vhodné nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit využítí ručního mechanizovaného nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování, kontrola a provádění funkčních zkoušek strojních zařízení motorových lokomotiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit součástky motorových lokomotiv v celek tak, jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha vzhledem k jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat vzájemnou polohu spojovacích součástí motorových lokomotiv, měřit rovinnosti a rovnoběžnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit pomocí servisní knížky vhodný způsob funkčních zkoušek strojních zařízení motorových lokomotiv, pomůcek a určení jejich podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést, analyzovat a vyhodnotit funkční zkoušku vybraných mechanických komponentů motorových lokomotiv Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání různých prostředků pro manipulaci s částmi motorových lokomotiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit manipulační, zdvihací a jiné pomocné zařízení a prostředky, usnadňující nebo umožňující montáž Písemné ověření
b Zvolit mechanizační prostředky pro manipulaci s břemeny (pojízdné montážní jeřáby, kladkostroje, zvedáky a manipulátory) Písemné ověření
c Popsat bezpečnost práce a použítí předepsaných ochranných pomůcek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=102270).

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, zejména k používání osobních ochranných pomůcek.K dispozici bude výkresová dokumentace a návod k údržbě, kterou poskytne autorizovaná osoba a podle ní se zvolí postup práce, potřebné nástroje, pomůcky a náhradní díly pro demontáž a opravu podvozku motorové lokomotivy a jejího brzdného ústrojí. Pro měření rozměrů součástek se použijí komunální měřidla délky( posuvné měřítko, mikrometr, číselníkový dutinoměr, mikrometrický odpich a mezní měřidla). Veškeré díly, které mají předepsaný výkresový (oprávárenský) rozměr je nutno proměřit a rozhodnout o jejich dalším možném použití (montáž, renovace nebo vyřazení). Pro kontrolu jakosti povrchu materiálu se použije drsnoměr a u šroubových spojů, kde je předepsaný utahovací moment, se použije momentový klíč. Všechna měřidla a zkušební zařízení musí mít platnou kalibraci. Dále na zkoušce provést kontrolu opotřebení nebo závad součástek převodové a hnací skříně motorové lokomotivy, řadícího a brzdového ústrojí motorové lokomotivy, podle výkresové dokumentace poskytnuté autorizovanou osobou sestavit brzdové ústrojí motorové lokomotivy a vyrobit ručním obráběním a zpracováním jeden kus součástky např. plech táhla žaluzie, anebo rozvinutý tvar součástky obdobné velikosti a náročnosti na ruční zpracování.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ŠKODA TRANSPORTATION, a. s.

SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara

STRKAN, s. r. o.