Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Montér točivých strojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se ve výběrech norem, strojnických tabulkách Ústní ověření
c Používat technologickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Pracovat se servisními příručkami Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodné měřicí metody a vhodné měřicí a kontrolní prostředky podle výkresu obrobku Ústní a písemné ověření
b Změřit správnost délkových rozměrů geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit na výrobcích dodržení povolených úchylek tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových a nekovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat podle technické dokumentace technologický postup práce a způsob provedení technologických operací Ústní a písemné ověření
b Zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a připravit materiály podle výkresové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhotovit výrobek (orýsování polotovaru dle výkresu, zhotovení součásti pomocí řezání, pilování, broušení, řezání závitů a vrtání) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba jednoduchých součástí na běžných druzích obráběcích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout obrobky na konvenčních univerzálních hrotových soustruzích, frézkách a vrtačkách Praktické předvedení a ústní ověření
b Obrábět materiály, polotovary a opravované součástky jednoduchými technologickými operacemi na konvenčních univerzálních hrotových soustruzích, frézkách a vrtačkách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sestavování točivých strojů, jejich montáž dle výkresové dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit součástky v celek, jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha vzhledem k jejich funkci podle výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu vzájemných poloh spojovacích součástí, měření rovinnosti, rovnoběžnosti a v případě soustrojí i kontrolu souososti podle výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést funkční zkoušku točivého stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav točivých strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat na základě znalosti funkce, konstrukčního uspořádání točivého stroje a servisní dokumentace postupy údržby a oprav točivých strojů a jejich součástí Ústní a písemné ověření
b Zvolit pro údržbu a opravy potřebné nástroje, nářadí, ruční mechanizované nářadí, stroje a zařízení, mechanizační prostředky umožňující či usnadňující manipulaci s montovanými částmi točivých strojů Ústní a písemné ověření
c Určit s ohledem na požadovanou spolehlivost a životnost vhodnou metodu renovace součástí točivých strojů Ústní a písemné ověření
d Vyplnit předepsanou dokumentaci o provozu točivých strojů, o jejich technickém stavu, závadách, opravách Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-tocivych-stroju#zdravotni-zpusobilost).

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

Zkouška musí odpovídat pracovním činnostem montéra točivých strojů v podmínkách výroby a montáží, kde zaučení pracovníci provádějí tyto činnosti. Pracovníci se orientují v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení, ověření probíhá v praktických činnostech a využití měřicích metod, správném použití měřidel a vyhodnocení naměřených veličin. Při zkoušce je prokázáno zvládnutí základních dovedností při ručním zpracování kovových a nekovových materiálů včetně volby technologického postupu a správného používání ručního mechanického nářadí. Výstupem této části je výrobek, který umožňuje prověření všech těchto základních činností (řezání, pilování, broušení, ohýbání, vrtání a řezání závitů). Podmínky zkoušky dále požadují výrobu jednoduché součásti (např. rukověť, držák, kryt, víko, závity, tyče, hřídele, drážky pro pera, drážky pro klíny, ozubené kolo) na běžných druzích obráběcích strojů s využitím konvenčních univerzálních soustruhů, frézek a vrtaček. Zkouška dále prověří sestavení točivého stroje v jeden celek, s tím jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha vzhledem k jejich funkci podle výkresové dokumentace, včetně funkčního zkoušení mechanických vlastností točivého stroje. Předpokladem zvládnutí zkoušky je i volba potřebných nástrojů pro údržbu a opravy, jejich správné použití a vedení potřebné dokumentace.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CZ LOKO, a. s.

Střední škola technická Jihlava

VOŠ a SŠT Česká Třebová