Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Osazovač
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a ve stavební a kamenické dokumentaci při osazování kamenických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit stavební a prováděcí dokumentaci a výkresy podle druhů Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst ve stavební a prováděcí dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Číst prováděcí výkresy osazování kamenických výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech osazování kamenických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologické postupy osazování kamenických výrobků Ústní ověření
b Vysvětlit technologické postupy osazování vodorovných kamenických prvků, uvést druhy spojovacích materiálů a jejich použití včetně řešení dilatací Ústní ověření
c Vysvětlit technologické postupy osazování svislých kamenických prvků a volby kotevních systémů dle typu nosné konstrukce Ústní ověření
d Zdůvodnit zvolený technologický postup z hlediska BOZP v konkrétním místě osazování kamene na stavbě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů běžných osazovacích prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout technologický postup osazení odpovídající zadanému úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a zdůvodnit technologický postup osazení vodorovných kamenických prvků podle zadání Ústní ověření
c Vysvětlit a zdůvodnit technologický postup osazení svislých kamenických prvků podle zadání Ústní ověření
d Vysvětlit a zdůvodnit postup k zjištění nerovnosti stavby a odchylek kamenických výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů při osazování masivních kamenických výrobků ručně a mechanizací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou dokumentaci osazování masivních kamenických výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout pracovní postup osazování masivních kamenických výrobků podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Zdůvodnit zvolený technologický postup z hlediska BOZP v konkrétním místě osazování masivních kamenických výrobků na stavbě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek a strojních zařízení pro osazování kamenických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nářadí, pracovní pomůcky a strojní zařízení při osazování kamenických výrobků podle předložené dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Udržovat a kontrolovat nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení a manipulační prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočet a vyměřování délek, výšek, sklonů, směrů a ploch pro osazování kamenických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou dokumentaci osazování kamenických výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Zjistit skutečné odchylky stavby v místě osazování kamenických výrobků a provést výpočet Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypočítat délky, výšky a sklony pro osazování Písemné ověření
d Vyměřit délky, výšky, směry a sklony pro osazování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování a úprava podkladu pro kamenické obklady, dlažby a schodiště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob převzetí hrubé stavby k montáži Ústní ověření
b Vysvětlit technologický postup při zhotovování a úpravě podkladu pro kamenické obklady, dlažby a schodiště s využitím výkresové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit podklad pro kamenické obklady, dlažby a schodiště dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Manipulace, uložení a ochrana kamenických výrobků proti poškození na stavbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit volbu prostředků pro dopravu a manipulaci s kamenickými výrobky na stavbě Ústní ověření
b Manipulovat s kamenickými výrobky na místo osazení Praktické předvedení
c Zajistit uložení kamenických výrobků a jejich ochranu proti poškození na stavbě před osazením Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Kontrola kvality kamenických výrobků na stavbě před osazením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst z výkresové dokumentace předepsané rozměry, povrchovou úpravu a druh materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zjistit, zda dodané kamenické výrobky odpovídají výkresové dokumentaci a zda je lze osadit podle výkresové dokumentace Praktické předvedení
c Zjistit kvalitu materiálu měřicími prostředky a provést visuální kontrolu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava tvarů a rozměrů sekáním, vrtáním, řezáním a broušením kamenických výrobků na místě osazování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit rozměry a tvary kamenických výrobků Praktické předvedení
b Navrhnout způsob úpravy rozměrů dle požadavků stavby Praktické předvedení
c Upravit rozměry a tvary dle požadavků stavby sekáním, vrtáním, řezáním a broušením Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování a kotvení kamenických obkladů, dlažeb a schodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou dokumentaci osazování kamenických výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit nářadí a drobnou mechanizaci pro osazení vodorovných kamenických výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit nářadí a drobnou mechanizaci pro osazení a ukotvení svislých kamenických výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat a přenést váhorys k místu montáže kamenických výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
e Osadit kamenný prvek na vodorovnou nosnou konstrukci Praktické předvedení
f Osadit a ukotvit kamenný prvek na svislou nosnou konstrukci Praktické předvedení
g Předvést způsob provedení dilatační spáry Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100245&kod_sm1=41)

 

Uchazeč před zahájením zkoušky musí předložit Vazačský průkaz.

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti na určitém úseku kamenické výroby.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je kladen důraz:

•na bezpečné provádění všech pracovních úkonů

•organizaci práce

•volbu postupu práce, používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

•dodržování předepsaných technologických postupů

•kvalitu provedení zadaných pracovních úkonů

•samostatnost při rozhodování

•ekonomické hledisko při zpracování kamene

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kamenické služby B. Chomout

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice

Akademie, Vyšší odborná škola, gymnázium a Střední škola uměleckoprůmyslová

Světlá nad Sázavou - Lipnice

Kámen Engineering, s. r. o.

Kamenictví Foit, Praha